Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15383439 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Odnowienie licencji oprogramowania
Organizator:Politechnika Białostocka
Adres: ul. Wiejska 45, 15-351 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 746 90 31
E-mail:
Opis:Przedmiot zapytania (nazwa): Odnowienie licencji oprogramowania ANSYS -1 kpl.
Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Odnowienie licencji TECS ANSYS ACADEMIC RESEARCH MECHANICAL (od 15.05.2018 do 14.05.2019)- 1 licencja
Odnowienie licencji TECS ANSYS ACADEMIC RESEARCH HPC (od 15.05.2018 do 14.05.2019) - 8 rdzeni
Termin realizacji zamówienia - 7 dni od daty otrzymania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: 4. Miejsce, sposób, termin i godzina składania ofert:
Oferty należy przesłać w terminie do dnia 22-05-2018 DO GODZ.12:00 w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność na adres: Politechnika Białostocka 15-333 Białystok, ul. Zwierzyniecka 6, pokój 8 - Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej z dopiskiem: ,,Oferta dotyczy zapytania: DO-140.262.098.18"
Termin składania:2018-05-22
Wymagania:Termin płatności - 30 dni
Okres gwarancji - min. 12 miesięcy
2. Opis warunków udziału w postępowaniu: w postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty gospodarcze
3. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: cena - waga 100 %
5. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: Oferta cenowa - zał. nr 1
6. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia (koszt transportu, ew. ubezpieczenia).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego zapytania bez podania przyczyny przed terminem wyznaczonym na składanie ofert.
8. Rozstrzygnięcie postępowania: protokół z wyboru wykonawcy zamówienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej.
Kontakt:9. Osoba do kontaktu: inż. Mariusz Seroka - tel. 85 746 90 31, mail: aparatura@pb.edu.pl
Numer dokumentu:DO-140..262.098.18
Źródło: Internet i własne
Załączniki: