Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17205863 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-04-18
Przedmiot ogłoszenia:Odnowienie oznakowania poziomego dróg
Organizator:Gmina Szydłowiec
Adres: Rynek Wielki nr 1, 26-500 Szydłowiec
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. szydłowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (0 - 48) 617 - 86 - 30
E-mail:
Opis:zadania: odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych na terenie
Gminy Szydłowiec w 2019 r.
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać oznakowanie poziome
w technologii:
1. grubowarstwowej z mas chemoutwardzalnych strukturalnych o powierzchni ok.
500 m2 (przejścia dla pieszych),
2. cienkowarstwowej farbami akrylowymi rozpuszczalnikowymi o grubości
j warstwy 0,3-0,8 mm z mikrogranulkami szklanymi o powierzchni ok. 1500 m2
(m. in. linie krawędziowe, segregacyjne, przystankowe, warunkowego
zatrzymania, powierzchnie wyłączone z ruchu, stanowiska postojowe, przejścia
dla pieszych).
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć lub przesłać na adres: Urząd
Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, w terminie do
25.04.2019 r. do godziny 11:00 z dopiskiem: ,,Oferta na odnowienie oznakowania
poziomego".
Termin składania:2019-04-25
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do 19 czerwca 2019 r.
Wymagania:W ofercie należy podać koszty jednostkowe odnowienia 1 m2 oznakowania
poziomego. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wg cen jednostkowych przedstawionych w ofercie i zawartej
umowie.
Tryb przeprowadzenia zamówienia publicznego - zgodnie z regulaminem udzielania
zamówień, wprowadzonym zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 76/14 z dnia 25
czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 000 euro.
Numer dokumentu:ZD.271.2.2019.RAL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: