Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-10-20
Przedmiot ogłoszenia:Odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości w sezonie zimowym
Organizator:Urząd Gminy Tuchomie
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 16, 77-133 Tuchomie
Województwo / powiat: pomorskie, pow. bytowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: 59 821-50-40 Fax: 59 821-50-56
E-mail:
Opis:Gmina Tuchomie ogłosiła zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości w sezonie zimowym 2023/2024r., tj. w okresie od 01.11.2023r. do 30.04.2024r.
Działając zgodnie z Zarządzeniem nr 321/2021 Wójta Gminy Tuchomie z dnia 05.02.2021r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 130 000 złotych dla Gminy Tuchomie w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.),
zapraszam do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:
Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości w sezonie zimowym
2023/2024r., tj. w okresie od 01.11.2023r. do 30.04.2024r.
2.1. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy:
Odśnieżania dróg gminnych i usuwania śliskości w sezonach zimowych, które obejmuje sołectwa:
Tuchomko, Tągowie, Modrzejewo, Nowe Huty, Zagony,
Szacowana ilość godzin odśnieżania dróg: ok. 50 h
Szacowana ilość godzin usuwania śliskości dróg: ok. 30 h
Zadanie obejmuje ok. 28 km dróg do odśnieżania oraz 6,7 km dróg do usuwania śliskości.
2.2. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 2 dotyczy:
Odśnieżania dróg gminnych i usuwania śliskości w sezonach zimowych, które obejmuje sołectwa:
Tuchomie,
Piaszno,
Masłowice
Tuchomskie
Osada,
Masłowice
Tuchomskie,
Masłowice
Trzebiatkowskie.
Szacowana ilość godzin odśnieżania dróg: ok. 50 h
Szacowana ilość godzin usuwania śliskości dróg: ok. 30 h
Zadanie obejmuje ok. 28 km dróg do odśnieżania oraz 9,4 km dróg do usuwania śliskości.
2.3. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 3 dotyczy:
Odśnieżania dróg gminnych i usuwania śliskości w sezonach zimowych, które obejmuje sołectwa:
Trzebiatkowa, Ciemno.
Szacowana ilość godzin odśnieżania dróg: ok. 50 h
Szacowana ilość godzin usuwania śliskości dróg: ok. 30 h
Zadanie obejmuje ok. 28 km dróg do odśnieżania oraz 3,69 km dróg do usuwania śliskości.
2.4. Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 4 dotyczy:
Odśnieżania dróg gminnych i usuwania śliskości w sezonach zimowych, które obejmuje sołectwa:
Kramarzyny, Masłowiczki.
Szacowana ilość godzin odśnieżania dróg: ok. 50 h
Szacowana ilość godzin usuwania śliskości dróg: ok. 30 h
Zadanie obejmuje ok. 28 km dróg do odśnieżania oraz 5,83 km dróg do usuwania śliskości.
o Na załączniku nr 2 zaznaczono obwody objęte przedmiotową usługą dla poszczególnych zadań nr 1-4.
o W/w ilości godzin, kilometrów i ilości wykonywanych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie.
o Drogi objęte odśnieżaniem w przeważającej części są drogami gruntowymi. Usuwanie śliskości polegać będzie
m.in. na posypywaniu dróg piaskiem.
o Każde z pięciu w/w zadań należy wykonywać ciągnikami rolniczymi będącymi w dobrym stanie technicznym
i wyposażonymi w pługi śnieżne stalowe, rozsiewacze, lampy ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi
przepisami o mocy minimum 90 KM z napędem na cztery koła. Wyposażenie ciągnika w pług śnieżny,
rozsiewacz, lampy itp. jest po stronie Wykonawcy.
o Do usuwania śliskości dopuszczone będzie stosowanie rozsiewaczy rolniczych.
o Usuwaniu śliskości podlegały będą tylko drogi o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki polbruk, a także na
drogach gruntowych według wskazań sołtysa danej miejscowości.
o Gmina zapewni co roku dostawę żwiru do posypywania do miejsca wskazanego przez Wykonawcę i plandekę
zabezpieczającą.
o Wykonawca zostanie wyposażony przez Zamawiającego w urządzenia GPS monitorujące wykonywanie
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.
o Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w swoich pojazdach urządzeń GPS.
o Składnikami ceny za świadczenie usług będą:
1) Jednostkowa stawka za godzinę odśnieżania dróg.
2) Jednostkowa stawka za godzinę usuwania śliskości dróg
o Zamawiający ustala ryczałt - miesięczną stawkę za pozostawanie w stanie gotowości do świadczenia usług
(wypłacana niezależnie od tego czy wykonawca prowadził prace na drogach) w sezonie zimowym, tj. w
miesiącach: grudzień-luty, w kwocie 1.000,00 zł netto/miesięcznie dla każdej części zamówienia/zadania
nr 1-4. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usług odśnieżania i usuwania śliskości w
całym okresie zimowym tj. od 01.11.2023r. do 30.04.2024r.
o Rozliczenia prowadzone będą z miesięczną częstotliwością na podstawie przedłożonej faktury/rachunku oraz
kart drogowych dla faktycznie wykonanej usługi w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego.
o Wykonawca naliczając zakres wykonywania w/w zamówienia nie może uwzględniać czasu związanego z
przeglądami, remontami, usuwaniem awarii pojazdu - nośnika lub sprzętu specjalistycznego - będących
własnością Wykonawcy.
o Czas reakcji do 2 godzin - liczony od momentu wydania telefonicznej dyspozycji przez Zamawiającego na
wykonywanie przedmiotu zamówienia lub wystąpienia nagłej, nieprzewidywalnej sytuacji, w której
wykonanie usługi stanie się niezbędne, do momentu rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia, tj.
pojawienia się sprzętu, ludzi w tym miejscu.
o Wykonawcy uprawnieni będą do wyjazdu na drogi tylko pod warunkiem:
1) W zakresie odśnieżania - w przypadku 10 cm warstwy śniegu pokrywającego drogi gminne.
2) W zakresie usuwania śliskości - na polecenie Wójta Gminy Tuchomie/upoważnionego pracownika lub
sołtysa.
o Jeśli któraś z miejscowości zgłosi potrzebę świadczenia usług w szerszym zakresie, np. odśnieżanie
chodników, większa częstotliwość odśnieżania, zakres ten możliwy będzie po uzgodnieniu/uzyskania zgody
Zamawiającego.
o W przypadku intensywnych opadów należy częściej odśnieżać trasę, aby nie dopuścić do stwardnienia śniegu
i nałożenia się zbyt grubej warstwy, która stwarza trudności z jej usunięciem.
o W przypadku awarii ciągnika w ciągu godz. należy zapewnić ciągnik zastępczy.
o Ryzyko wykonania usług objętych umową wynikające z braku ubezpieczenia AC transportu i sprzętu
Wykonawcy obciąża Wykonawcę.
o Koszt usuwania szkód wyrządzonych stronie trzeciej w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Miejsce i termin składania ofert: Proszę o wypełnienie i podpisanie poniższego formularza oferty oraz przekazanie do Gminy Tuchomie w formie:
- elektronicznej, na adres: e.lipka@tuchomie.pl lub biuro@tuchomie.pl
- pisemnej (listem poleconym lub za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź osobiście)
do dnia 26.10.2023r. do godz. 1000.
Termin składania:2023-10-26
Miejsce i termin realizacji:Przewiduje się zawarcie w wyniku niniejszego postępowania umowy z terminem realizacji do 30.04.2024r.
Wymagania:Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, który - spełniając opisane wyżej wymagania - zaoferuje najniższą
łączną cenę dla danego zadania.
Uwagi:Dodatkowe informacje:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
?
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/:
Nazwa zamawiającego:Gmina Tuchomie
Adres zamawiającego:Jana III Sobieskiego 16
Kod Miejscowość:77-133 Tuchomie
Telefon:59 821 50 40
Faks:59 821 50 56
Adres strony internetowej:bip.tuchomie.pl
Adres poczty elektronicznej:biuro@tuchomie.pl
?inspektor ochrony danych osobowych w Gminie Tuchomie /nazwa zamawiającego, kontakt: adres e-mail, telefon/ iod@tuchomie.pl, 598215054 *;
?Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
/dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/
dot.: Zapytania nr 31/2023
Numer sprawy: RG.271.1.31.2023
Nazwa zadania: Odśnieżanie dróg gminnych i usuwanie śliskości w sezonie zimowym,
Odbiorcami Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
?
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w p rzepisach
ustawy Pzp i innych, związanym z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
?w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
?posiada Pani/Pan:
?na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
?na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
?na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypad ków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
?
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;
?
nie przysługuje Pani/Panu:
?w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
?prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
?na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzają cego istnieje obowiązek
wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
**
Wyjaśnienie:
skorzystanie
z
prawa
do
sprostowania
nie
może
skutkować
zmianą
wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Eur opejskiej lub państwa
członkowskiego.
Numer dokumentu:RG.271.6.31.2023, 31/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: