Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-10
Przedmiot ogłoszenia:Odtworzenie uszkodzonej latarni
Organizator:Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o
Adres: ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 - 598 52 70, 598 52 71 fax 62 - 598 52 74
E-mail:
Opis:Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Krotoszyn ul. Raszkowska 20 na terenie Gm. Krotoszyn (zasilanie stacja 45084) zgodnie z zakresem prac stanowiącym integralną część zapytania.
Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
a) zakupienia wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania zadania,
b) skoordynowania prac z konserwatorem sieci oświetleniowej,
c) uzyskania niezbędnych zgód i uzgodnień z zarządcą drogi, lub terenu na którym znajdują się urządzenia oświetleniowe oraz właścicielami infrastruktury znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń oświetleniowych, w tym uzyskanie przygotowanie miejsca pracy przez Energa-Operator SA w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej,
d) poinformowania pisemnie inwestora o planowanej dacie rozpoczęcia robót z co najmniej 5 dniowym wyprzedzeniem,
e) zagospodarowania odpadów pochodzących z demontażu zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami) własnym kosztem i staraniem, o ile takie wystąpią,
f) demontażu, przechowywania i ponownego montażu znaków drogowych oraz wszelkiego rodzaju tablic reklamowych i informacyjnych (jeżeli w zakresie zadania jest demontaż, lub wymiana słupów),
g) zgłoszenia pisemnie Zleceniodawcy (na druku dostępnym na stronie internetowej Spółki, www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania"), wraz z dokumentacją powykonawczą (określoną w zakresie prac), swojej gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót,
h) przedłożenia Zleceniodawcy faktury w terminie 7 dni od daty pozytywnego odbioru wykonanych robót.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na druku formularza ofertowego dostępnym na stronie internetowej www.oswietlenie.kalisz.pl w zakładce ,,zapytania ofertowe / dokumenty do pobrania", na adres: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o., ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w dni robocze w godz. 8:00-14:00.
Oferta winna zostać złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej dokładnymi danymi oferenta oraz nazwą zadania:
,,OFERTA - Odtworzenie uszkodzonej latarni w m. Krotoszyn ul. Raszkowska 20 na terenie Gm. Krotoszyn (zasilanie stacja 45084) - zgodnie z zapytaniem ofertowym TT/Tll/K/2214/2019" w terminie do dnia 18.10.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do Spółki).
Termin składania:2019-10-18
Wymagania:Zleceniodawca:
a) udzieli Zleceniobiorcy upoważnienia do wystąpienia w jego imieniu do ENERGA-OPERATOR SA w zakresie jednorazowego przygotowania oraz likwidacji miejsca pracy w celu wykonania zakresu robót objętych niniejszym zapytaniem (w przypadku robót na napowietrznej linii wspólnej lub podwieszonej),
b) dokona odbioru robót w terminie 21 dni od daty otrzymania od Wykonawcy pisemnego zgłoszenia o gotowości do końcowego odbioru wykonanych robót, o czym poinformuje pocztą elektroniczną na wskazany przez Zleceniobiorcę adres,
c) zastrzega sobie prawo do wskazania materiałów z demontażu, które Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić Zleceniodawcy do jego siedziby,
d) ureguluje należność za wykonane zadanie przelewem w terminie 25 dni od daty wpływu do siedziby Spółki prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Kontakt:Dodatkowe informacje odnośnie zakresu prac można uzyskać od p. Grzegorza Wiernego, tel.: 62 598 64 24/ kom. 606 130 080
Numer dokumentu:TT/T II/K/2214/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: