Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24024552 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-12
Przedmiot ogłoszenia:Odwodnienie drogi wewnętrznej
Organizator:Urząd Miasta i Gminy Wodzisław Urząd Miasta i Gminy Wodzisław
Adres: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. jędrzejowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 413806118 fax: 413806118
Opis:2. Opis przedmiotu zamówienia:
Odwodnienie drogi wewnętrznej położonej w Kazinach na działce numer ewidencyjny 213 obręb Kaziny, na odcinku 100m, polegające na wykonaniu cieku prefabrykowanego betonowego typu krakowskiego - kolejowego.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu oferty) lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Oferta na wykonanie odwodnienia w miejscowości Kaziny dla działki numer ewidencyjny 213 obręb Kaziny" w terminie do 20.10.2022r. do godz. 10;00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wodzisław, Ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław
Termin składania:2022-10-20
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2022 rok
Wymagania:Zapytanie ofertowe
W związku z art. 4 ust..8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się z zapytaniem ofertowym na:
Wykonanie odwodnienia drogi wewnętrznej w miejscowości Kaziny działka numer ewid. 213 obręb Kaziny
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Wykonanie odwodnienia polegające na pogłębieniu istniejącego rowu oraz położenie korytka krakowskiego kolejowego na długości 100 mb.
6. Sposób przygotowania oferty:
a) ofertę należy sporządzić według formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
b) oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnym pismem ręcznym,
c) oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową
- posiadać datę sporządzenia
- zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP
- podpisana czytelnie przez Wykonawcę.
d) oferta powinna zawierać wartość oferty (netto oraz brutto)oraz termin ważności oferty
e) oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
8. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
9. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.
Uwagi:5. Kryterium oceny ofert:
Cena: najniższa
Źródło: Internet i własne
Załączniki: