Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-09-26
Przedmiot ogłoszenia:Odwodnienie świetlicy wiejskiej wraz z montażem zbiornika na deszczówkę
Organizator:Gmina Krosno Odrzańskie,
Adres: ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
Województwo / powiat: lubuskie, pow. krośnieński (odrzański)
Państwo: Polska
Telefon / fax:, tel: 68/41-09-776
E-mail:
Opis:GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn:
,,Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka wraz z montażem
zbiornika na deszczówkę"
1.2. Przedmiot zamówienia:
Stanowi zaprojektowanie i wykonanie ogrodowego systemu zagospodarowania wody deszczowej dla
świetlicy wiejskiej w Szklarce Radnickiej. Budynek świetlicy znajduje się na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie na dz, nr 17 i 14/7. Działki stanowią własnością Gminy. Zamawiający przewiduje, że system
ogrodowy składać się będzie z urządzenia pozwalającego wykorzystywać wodę deszczową do celów
zewnętrznych, czyli do nawadniania terenów zielonych a także zewnętrznych prac porządkowych.
System powinien opierać się na zbiorniku podziemnym zbierającym wodę z rur spustowych
odprowadzających wodę z rynien dachowych budynku. Zamawiający przewiduje się montaż zbiornika
o pojemności V=3000 I (o konstrukcji monolitycznej) posadowionego w odległości 15 do 20 m
od budynku. Przewiduje się doprowadzenie wody deszczowej do zbiornika poprzez system studzienek
zapatrzonych w filtr do wody deszczowej.
Przebieg instalacji odbierającej wodę deszczową z dachu budynku, przedstawiono na szkicu
sytuacyjnym stanowiącym załącznik do zaproszenia. Powierzchnia dachu świetlicy: ok. 300 m2.
Zbiornik powinien być przystosowany do montażu pompy wielostopniowej, jednofazowej pompy
przystosowanej do pracy w pełnym lub częściowym zanurzeniu. Wyposażenie zbiornika w pompę
nie wchodzi w przedmiot zamówienia.
Prace ziemnie związane z posadowieniem zbiornika należy wykonać ściśle wg wskazań producenta
oraz zastanych na miejscu wbudowania zbiornika warunków gruntowych. Nie przewiduje się ruchu
pojazdów mechanicznych nad i w pobliżu zbiornika.
Wykonawca we współpracy z Zamawiającym przygotuje dokumentację do zgłoszenia robót (jeżeli
będzie wymagane) do Starostwa Powiatowego.
Na podstawie badań geotechnicznych prowadzonych pod potrzeby budowy świetlicy w Szklarce
Radnickiej, na poziomie posadowienia budynku stwierdzono występowanie zasypów niebudowlanych
o miąższości od 0,8 do 0,9 m oraz poniżej piasków średnich i drobnych w stanie średnio zagęszczonym.
W poziomie posadowienia fundamentów nie stwierdzono występowania wody gruntowej.
Zamawiający wymaga, aby oferent udzielił min. 24 m-cy gwarancji na oferowane prace.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferty wg załączonego wzoru należy składać w terminie do dnia 3 października 2018 r. do godziny 12;00
pod adresem:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej pełnymi danymi Wykonawcy (nazwa, adres,
nr telefonu) i opisanej w następujący sposób:
OFERTA CENOWA NA:
,,Odwodnienie świetlicy wiejskiej w m. Szklarka Radnicka wraz z montażem
zbiornika na deszczówkę"
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego tj.
Gmina Krosno Odrzańskie,
ul. Parkowa 1,
66-600 Krosno Odrzańskie
Otwarcie ofert:7. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 3 października 2018 r o godz. 12;30 w siedzibie Zamawiającego, tj. Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, Wydział Rozwoju Inwestycji i Planowania Przestrzennego - (pokój nr 11 budynek ,,B" Urzędu Miasta).
Termin składania:2018-10-03
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji:
- do 31 października 2018 r.
Wymagania:3. Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium - ceny 100%
Cena jednostkowa powinna zawierać:
a) wartość robót określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
b) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę, jest obowiązująca przez okres ważności umowy
i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
- Formularz oferty według załączonego wzoru (Zał_Nr_1).
5. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona
wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia. Formularz należy wypełnić czytelną
i trwałą techniką.
Kontakt:8. Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia: - Ryszard Słupski , tel: 68/41-09-776,

e-mail: r.slupski@krosnoodrzanskie.pl.
Numer dokumentu:IR.271.25.2018.RS
Źródło: Internet i własne
Załączniki: