Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 20143808 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-11-02
Przedmiot ogłoszenia:Określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej
Organizator:Gmina Mykanów
Adres: ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów
Województwo / powiat: śląskie, pow. częstochowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (34)328-80-19 wew. 37
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DO 30 000 EURO
2. Przedmiot zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia jest:
określenie wartości rynkowej niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej
w obrębie Kocin Stary, oznaczonej według ewidencji gruntów jako działki nr: 434 km.
4 o powierzchni 0,8354 ha, nr 1089/2 km. 10 o powierzchni 0,5916 ha, nr 1090/2 km.
10 o powierzchni 0,2882 ha, nr 1131 km. 10 o powierzchni 0,2325 ha, nr 1133 km. 10
o powierzchni 0,1133 ha do sprzedaży w ramach przetargu.
Specyfikacja:4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia
Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela osoba
uprawniona do kontaktów z wykonawcami:
Elżbieta Stolarska - Kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa pod nr tel: (34)328-80-19 wew. 37
Miejsce i termin składania ofert: 5. Miejsce i termin złożenia oferty
Oferty należy składać w biurze obsługi interesanta Urzędu Gminy w Mykanowie,
ul. Samorządowa 1, 42-233 Mykanów osobiście, pocztą, przesłać faksem na
nr (034) 328-80-19 wew. 48 lub na adres e-mail : bok@mykanow.pl
w terminie do dnia 12 listopada 2020 r., do godz. 13:00.
Termin składania:2020-11-12
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia
21 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:W ofercie należy bezwzględnie podać koszt realizacji całości w/w zamówienia.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Usługodawcę, którego
oferta została wybrana.
Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych.
Wójt Gminy
mgr inż. Dariusz Pomada
Źródło: Internet i własne
Załączniki: