Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-26
Przedmiot ogłoszenia:Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych
Organizator:Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Adres: ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 12/ 616-61-27, 12/ 616-61-28, fax: 12/ 616-61-29
E-mail:
Opis:1. Opis przedmiotu zamówienia:
Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych, ich estetyki
oraz otoczenia polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji
narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania budynków pozostających w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie -
przeglądy pięcioletnie i roczne, w rejonie BOM-2 Królewska 25, wg załączonego wykazu budynków-
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. nr 2 do umowy.
Rejon: BOM 2 Królewska 25
- powierzchnia użytkowa dla przeglądu rocznego - 25.414,76 nr,
-powierzchnia użytkowa dla przeglądu pięcioletniego - 1.780,15 nr.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej
Propozycję cenową należy złożyć w kopercie, w terminie do dnia 08.05.2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie
Zamawiającego, ul. B. Czerw ieńskiego 16, 31-319 Kraków, Dziennik Podawczy na parterze.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
,,Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektów budowlanych (...), w
rejonie BOM-2 Królewska25/\\\\\\\\
Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po wy znaczonym terminie nie będzie rozpatrywana.
Termin składania:2018-05-08
Miejsce i termin realizacji:2. Pożądany termin realizacji umowy: do 10.07.2018 r.
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości
10% maksymalnej wartości zamówienia - na rachunek bankowy Zamawiającego, konto nr: 80 1020 2892
0000 5902 0590 1659
3. Kryteria oceny propozycji cenowej/* - cena 100%.
4. Propozycja cenowa ma zawierać następujące dokumenty:
1) formularz propozycji cenowej wg załączonego wzoru,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną dokumenty poświadczające posiadanie
uprawnień budowlanych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie przedmiotu zmówienia wraz z aktualnym
zaświadczeniem potwierdzającym przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego - dotyczy
osoby przewidzianej do realizacji zamówienia
5. Opis sposobu obliczenia ceny podawanej w propozycji cenowej
Cenę należy obliczyć w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. wg wzoru:
8. Jeżeli cena zawarta w propozycji cenowej przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie oferowanej ceny z
wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą propozycję cenową.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub nie zawarcia umowy z
wykonawcą jeżeli wystąpią okoliczności świadczące o tym, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie
publicznym, lub pojawi się potrzeba pilnego wykonania innego zamówienia ze środków przeznaczonych na
realizację przedmiotowego zamówienia, lub z innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
Kontakt:7. Osobą upraw nioną do kontaktów z wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Sylwia Gierak, telefon 12 / 616-62-25.
Numer dokumentu:TT. 1 -432/18/NZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: