Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-10-08
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Organizator:Urząd Gminy Raków
Adres: ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. kielecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel./fax 41 3535018 tel. 41 3535030, tel. 41/35-35-018
Opis:opracowanie dokumentacji
projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle
na długości około 0,400 km,
początek opracowania projektu - cd. od nawiązania do istniejącej nawierzchni asfaltowej
(orientacyjnie w km ok. 1+100 do ok. km 1+400)

1. Zamówienie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi obejmuje dla każdej części:
o opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi w liczbie - 4 egz.
o uzyskanie opinii, opracowań, uzgodnień wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia/zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i projektem organizacji ruchu na przedmiotowej drodze,
o opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w liczbie - 2 egz.
o opracowanie przedmiarów robót: po 2 egz.
o opracowanie kosztorysów: ślepego i inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami) wraz z bezpłatną aktualizacją cen w ciągu 3 lat od daty wykonania dokumentacji - po 2 egz.
o wykonanie projektu organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzonych robót - 4 egz.
o wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - 4 egz. oraz jego zatwierdzenie przez organ nadzorujący ruchem drogowym
o wykonanie całej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej

Projekt budowlano - wykonawczy, dokumentacja kosztorysowa przebudowy drogi oraz inne opracowania powinny zostać wykonane w oparciu o szczegółowe wytyczne inwestora, stanowiące załącznik nr 1 niniejszego zapytania ofertowego.

Przed złożeniem oferty zalecane jest zapoznanie się z sytuacją w terenie.
Specyfikacja:2. Formularz ofertowy oraz wzór umowy, dostępne są w Urzędzie Gminy w Rakowie pokój nr 25 o w godz.ch od 8:00 do 14:00 oraz zamieszczone zostały na stronie internetowej Gminy Raków pod adresem www.bip.rakow.pl w zakładce: Zamówienia publiczne - Zapytanie ofertowe do 30 tys. euro
Miejsce i termin składania ofert: Oferty w zaklejonej kopercie z napisem:
"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi dz. nr ewid. 181/2 w miejscowości Drogowle" należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rakowie Ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w sekretariacie - pokój nr 14, do dnia 19.10.2020 r. do godz. 11:00. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza ofertowego, zaakceptowanego wzoru umowy oraz dokumentów wymienionych w pkt. 6 ogłoszenia.
Termin składania:2020-10-19
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zadania: do 60 dni od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Kryterium wyboru ofert jest cena = 100%.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
6. W zapytaniu ofertowym mogą wziąć udział oferenci posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania zadania oraz posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Wykaz zrealizowanych prac o podobnym charakterze w okresie ostatnich 2 lat.
Przy podpisaniu umowy należy dołączyć kserokopię uprawnień budowlanych, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: bip.rakow.pl. - w przypadku gdy dojdzie do wyboru oferenta
Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez zawarcia umowy na każdym jego etapie.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą z pośród pozostałych ofert, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Kontakt:Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków w godz. 8.00 - 14.00 pokój nr 25 lub telefonicznie pod nr tel. 41/35-35-018, email: urzad@rakow.pl
Numer dokumentu:IPM.D.271.4.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: