Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji budowy chodnika
Organizator:Powiat Ostrzeszowski - Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie
Adres: ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. ostrzeszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62 732-00-40 fax. 62 730-17-71
E-mail:
Opis:Przedmiot zamówienia.
1. Nazwa zamówienia :
,,Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5586P
Kraszewice - Czajków w m. Wysoty"
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej robót pn. Opracowanie
dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5586P Kraszewice - Czajków
w m. Wysoty. Chodnik o szerokości 2 m, długość ok. 1,070 m o nawierzchni z masy
bitumicznej, projekt odwodnienia przyległej drogi i przedmiotowego chodnika, projekt
kanału technologicznego.
Dokumentacja powinna zawierać co najmniej:
a) projekt architektoniczno - budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu,
b) projekt techniczny,
c) przedmiar robót budowlanych,
d) kosztorys inwestorski,
e) kosztorys ofertowy,
f) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
g) przygotowanie map geodezyjnych do celów projektowych
h) projekt organizacji ruchu.
Dokumentacja projektowa musi być zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na
dzień jej opracowania. Nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. Wykonawca w
ramach przedmiotowego zamówienia uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie zgody i
pozwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania w
szczególności pozwolenie na budowę.
Miejsce i termin składania ofert: IX.Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w
Ostrzeszowie, Ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów, biuro podawcze, w zamkniętej
kopercie z napisem ,,Opracowanie dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi
powiatowej nr 5586P Kraszewice - Czajków w m. Wysoty" w terminie do dnia
03.07.2024 do godz. 12:00.
2. Oferty
można
przesyłać
drogą
elektroniczną
na
adres:
przetargi@powiatostrzeszowski.pl z tytułem zapytania ofertowego ,,Opracowanie
dokumentacji budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5586P Kraszewice
- Czajków w m. Wysoty" w terminie do dnia 03.07.2024 r do godz. 12:00.
Termin składania:2024-07-03
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 20.11.2024r.
Wymagania:IV. Warunki zamówienia (wymagania zamawiającego):1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach opracowań dokumentacji do uzyskania
wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, pozwoleń i sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikających z przepisów.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentacje projektowe zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
3. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnej aktualizacji kosztorysu
inwestorskiego maksymalnie 2 razy
4. Każda z dokumentacji będąca przedmiotem umowy powinna zawierać:
a) Projekt budowlany - 5 egz. w wersji papierowej.
b) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót - 2 egz. w wersji papierowej.
c) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz. w wersji
papierowej.
d) Kosztorys nakładczy - 1 egz. w wersji papierowej
e) Projekt organizacji ruchu - 3 egz. papierowa.
5. Całość dokumentacji ponadto powinna być przekazana w wersji elektronicznej
(edytowalnej) - 1 egz. (płyta CD)
V.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
a)
Najniższa cena. 100 %,
VI.Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.).
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto
(z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty
związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak
wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać
w ,,Formularzu oferty", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Warunków
zamówienia.
VIII.
Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty"- Załącznik nr 1.
X.Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy.
Z oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa, której
wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszych Warunków zamówienia /WZ/.
Kontakt:XI.Inne informacje:Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony
jest Pan/Pani Wiesław Dombek, tel. 62 732 07 61, 519 332 761, Waldemar
Rybczak tel. 62 732 07 65
Kod CPV:71322000-1
Numer dokumentu:DP.272.1.17.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: