Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21921231 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-09-21
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Organizator:Powiat Niżański
Adres: Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. niżański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15) 841-20-57, fax. (15) 841-27-00
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek z terenu Powiatu Niżańskiego niezbędnych do ustalenia aktualnego stanu prawnego nieruchomości objętych międzynarodowymi układami odszkodowawczymi (tzw. układami indemnizacyjnymi), zawierające między innymi:
-badanie stanu katastralnego gruntów na podstawie zbioru dokumentów katastru austriackiego (wchodzące w skład zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Niżańskiego) oraz badanie stanu prawnego gruntu na podstawie danych zawartych w księgach gruntowych (Lwh) prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nisku,
- badanie stanu ewidencji gruntów na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez Starostę Niżańskiego) oraz stanów prawnych gruntów na podstawie ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów (kw, zd) prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Nisku,
- opracowanie dokumentacji z w/w badań katastralnych, ewidencyjnych i wieczystoksięgowych w formie protokołów, wykazów synchronizacyjnych, wykazów zmian gruntowych, map uzupełniających lub innych dokumentów.
- tabelę w formie elektronicznej z uzyskanymi danymi, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do warunków technicznych.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Nisku, Plac Wolności 2, 37- 400 Nisko, pokój nr: 1 (biuro obsługi interesanta) lub na adres poczty elektronicznej gm@powiatnizanski.pl w terminie do dnia 27.09.2021 r. godz. 11:00.
Termin składania:2021-09-27
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 29 listopada 2021 r.
Wymagania:Opis sposobu obliczania ceny:
Za kwotę 24 000,00 zł Wykonawca wykona zaoferowaną ilość działek ...... wg w ust. 2 Zakresu opracowania ,,Warunków Technicznych na wykonanie: opracowań geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby ustalenie aktualnego stanu prawnego nieruchomości objętych układem pomiędzy Rządem PRL a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych zawartym w dniu 19 lipca 1960 r." od Lp. 1 do Lp. ..:
Minimalna ilość opracowanych roszczeń jakie Wykonawca jest zobowiązany zaoferować to 20. W przypadku złożenia ofert o takiej samej liczbie nieruchomości za kwotę 24 000,00 zł Wykonawcy zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych. Z tytułu większej ilości nieruchomości, niż określono, Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe
W przypadku zaoferowania mniejszej ilości opracowanych roszczeń niż 20 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku - Załącznik nr 1 Formularz oferty.
2) Ofertę można składać w formie papierowej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres gm@powiatnizanski.pl z adnotacją w tytule ,,Oferta na: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej dotyczącej działek z terenu Powiatu Niżańskiego ..." w formie elektronicznej w postaci skanu dokumentu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Dopuszczalny jest również dokument opatrzony podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3) Wykonawca ma obowiązek oznaczenia dokumentów w taki sposób aby Zamawiający mógł jednoznacznie stwierdzić, że jest to oferta oraz którego postępowania ona dotyczy.
4) Za datę przekazania oferty elektronicznej, przyjmuje się datę jej przekazania na adres poczty elektronicznej wskazanej w pkt 5 ppkt. 2, za datę przekazania oferty papierowej uznaje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego.
5) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert oraz oferty nie oznaczone jednoznacznie (np. bez opisu oferta na ... lub bez numeru referencyjnego,) zostanie zwrócona Wykonawcy.
6) Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej.
7) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
8) Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
9) Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wg dokumentów rejestrowych lub właściwego pełnomocnictwa,
10) Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia,
11) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12) W przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do występowania w obrocie prawnym należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone notarialnie, posiadające zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
13) Zamawiający może dokonać poprawy w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oczywistych omyłek pisarskich lub innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
1) Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
? jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
? Wykonawca nie zaoferował minimalnej liczny działek określonej w niniejszym zapytaniu
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub zmiany treści zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.
7. Dodatkowe informacje:
1) W przypadku dokonania wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, udzielenie zamówienia wybranemu Wykonawcy nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą - z chwilą zawarcia tej umowy.
2) W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z Zamawiającym możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
3) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli będzie ona niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego.
4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia przed upływem terminu do składania ofert.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert - na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych z tego tytułu.
7) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty o takiej samej cenie do złożenia ofert dodatkowych w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8) Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
9) Zaleca się aby wszelka korespondencja była kierowana do zamawiającego pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Nisku, Plac Wolności 2, 37-400 Nisko, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gm@powiatnizanski.pl
Uwagi:OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART.13 RODO
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Nisku z siedzibą w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Plac Wolności 2, tel. 15 8412 700, email: poczta@powiatnizanski.pl.
2) Funkcjonujący dotąd w Starostwie Powiatowym w Nisku Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Andrzej Kołodziej staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8412 700 w.127 oraz e-mail: akolodziej@powiatnizanski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu: związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie: Zarządzenia Nr 18/2014 Starosty Niżańskiego z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad postępowania przy wydatkowaniu środków publicznych w Starostwie Powiatowym w Nisku.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: osoby lub podmioty którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo
a) dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
b) prawo ich sprostowania (art. 16 RODO),
c) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO,
8) Nie przysługuje Pani/Panu w związku z art. 17 ust 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO. Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach prawa związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (stosowanie do art. 22 RODO) w tym również w formie profilowania.
Kontakt:Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami pod względem merytorycznym: Aleksandra Mróz.
Numer dokumentu:GM.272.42.2021.I
Źródło: Internet i własne