Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-18
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaniu
Adres: ul. Dąbrowskiego 29c, 59-800 Lubań
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. lubański
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 75 64 63 750
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest :
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2431D ul. Kopernika -Słowackiego w miejscowości Lubań w km 0+000-0+630", w celu złożenia wniosku o dofinansowane zadania ze środków zewnętrznych.

W zakres zamówienia wchodzi:
-Analiza istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze projektowania.
-Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.
-Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji.
-Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).
-Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia (o ile zajdzie taka potrzeba).
-Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej.
-Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego.
-Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych.
-Opracowanie Specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
-Przygotowanie przez Wykonawcę wniosku o złożenie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę
-Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisany jest w załączniku do n.n. zamówienia -Specyfikacja Techniczna.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy przesłać pocztą na adres Powiatowy Zarządu Dróg w Lubaniu przy ul. Dąbrowskiego 29c, 59-800 Lubań, dostarczyć osobiście do sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu lub przesłać drogą elektroniczną na adres sekretariat@pzdluban.pl do dnia 07.01.2019 r.
Termin składania:2019-01-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: 29.03.2019 r.
Wymagania:Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:
- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadania wiedzy i doświadczenia - Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał minimum 2 zadania polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca przedstawi oświadczenie wraz z dokładną nazwą wykonanego zadania, kwoty oraz zakresu wykonanego zadania.
4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty:
Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej będzie stosował wyłącznie kryterium ceny - 100%.
Oferty przekazane Zamawiającemu w innej walucie niż w PLN (polskich złotych) nie będą rozpatrywane.
Cena obejmuje wszystkie koszty, poniesione przez Wykonawcę, w związku z realizacją
przedmiotu niniejszego zaproszenia do składania ofert. Oferent przedstawi w ofercie ceny netto i brutto w PLN (polskich złotych),
Kryterium wyboru ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się wymogiem równości szans poprzez porównanie co najmniej 3 ważnych ofert pochodzących od różnych Wykonawców, na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty.
W przypadku nie wpłynięcia wymaganej ilości ofert (w tym żadnej oferty) w postępowaniu Zamawiający dokonuje wyboru dowolnego wykonawcy, który spełnia wszystkie kryteria i warunki określone w zaproszeniu do składania ofert będącym podstawą wyłonienia Wykonawcy.
Kontakt:- Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami są:
Włodzimierz Stefański- Dyrektor PZD
Piotr Sujecki - kier. Dz. Technicznego PZD
Numer dokumentu:ZP/ZO/26/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: