Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej
Organizator:Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach
Adres: ul. Składowa 1a, 24-100 Puławy
Województwo / powiat: lubelskie, pow. puławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 888-41-60, fax 888-03-88
E-mail:
Opis:,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2521L w m. Kochanów".
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi powiatowej Nr 2521L na odcinku od drogi gminnej Nr 107518L do drogi gminnej Nr 107517L (dz. ew. nr 101) (obszar gminy Puławy - długość ok. 715 m) w celu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. Powyższe opracowanie winno umożliwić Zamawiającemu przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w trybie zamówienia publicznego, pozwalającego na wyłonienie Wykonawcy na wybudowanie zaprojektowanych rozwiązań.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać rozwiązania techniczne dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych i powinna zawierć opis zastosowanych rozwiązań dostępności dla tych osób. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych w taki sposób, aby założone cele dokumentacji projektowej zostały osiągnięte zgodnie z Umową. Jest również odpowiedzialny za jakość, rzetelność, ekonomiczność i optymalność budowy i użytkowania przyjętych rozwiązań technicznych. W szczególności Wykonawca musi wypełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, norm projektowych, przepisów techniczno - budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U 2019 r, poz. 1186 ze zm.)
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętów, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.
Wykonawca opracuje materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U 2019r , poz. 1396 ze zm.) uwzględniając przy tym ustawę z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z niezbędnymi załącznikami. W przypadku braku konieczności uzyskiwania ww. decyzji, należy uzyskać potwierdzenie właściwego organu. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy z dnia 29 lutego 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2019 r, poz. 1843), w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania, będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie odwoływał się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych, autorskich przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Opracowanie powinno być wewnętrznie spójne i skorelowane we wszystkich branżach, powinno zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Warunki techniczne, które skutkują podpisaniem umów z gestorami infrastruktury niezwiązanej z ruchem drogowym należy uzyskać na Powiat Puławski - Powiatowy Zarząd Dróg w, natomiast opinie, uzgodnienia, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i inne dokumenty mogące stanowić załączniki do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. Dokumentacja projektowa winna być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień przekazania jej Zamawiającemu. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy drogi powiatowej Nr 2521L na odcinku od drogi gminnej Nr 107518L do drogi gminnej Nr 107517L (dz. ew. nr 101) (obszar gminy Puławy - długość ok. 715 m). Początek budowy należy przyjąć na skrzyżowaniu projektowanej drogi powiatowej z osią drogi gminnej Nr 107518L natomiast koniec budowy należy przyjąć na skrzyżowaniu projektowanej drogi powiatowej z osią drogi gminnej Nr 107517L.
2. Dokumentacja projektowa powinna posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, opinie celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - dla całej inwestycji. Rozwiązania techniczne budowy drogi w dowiązaniu do istniejącego ukształtowania terenu. Kilometraż projektowanej drogi powinien być zgodny z kierunkiem przebiegu drogi powiatowej tj. Góra Puławska - Stanisławów - Kochanów - Żabianka.
3. Budowa skrzyżowań z istniejącą siecią drogową w zakresie koniecznych korekt geometrii oraz robót nawierzchniowych.
4. Budowa przepustów - w miarę potrzeb, rozbiórkę istniejących ogrodzeń.
5. Należy przewidzieć budowę zjazdów wraz ze znajdującymi się pod nimi przepustami (w projekcie należy umieścić zestawienie wszystkich zjazdów wraz z podaniem ich pochylenia podłużnego, kilometrażu drogi w osi zjazdu, oznaczenia której strony drogi dotyczy, istniejących i projektowanych wymiarów w tym ich powierzchni oraz istniejącego i
projektowanego rodzaju nawierzchni).
6. Budowa kanałów technologicznych w istniejącym pasie drogowym.
7. Zapewnienie powierzchniowego odwodnienia jezdni.
8. Budowa lub rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej kolidującej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi (uzyskanie i uzgodnienie warunków usunięcia wszelkich kolizji z infrastrukturą techniczną) - jeżeli zajdzie taka konieczność.
9. Zamawiający nie przewiduje realizacji robót na nieruchomościach niestanowiących pasa drogowego projektowanej drogi.
10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania opinii, o której mowa w §3 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.
11. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia przez właściwy organ projektu stałej organizacji.
12. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu informacji o istniejących skrzyżowaniach z drogami gminnymi publicznymi lub wewnętrznymi (np. pisemna informacja uzyskana z danego urzędu, kopia uchwały nadającej numer i kategorię) wraz z informacją o planowanych uchwałach nadających kategorię.
13. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawienia pomiarów rzędnych terenu przez geodetę w osi projektowanej drogi.
14. Opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/ zgody wodnoprawnej (przygotowanie materiałów np. operatów, ocen stanowiących załącznik do wniosku o uzyskanie pozwoleń/ zgód wodnoprawnych lub zgłoszeń na wykonanie urządzeń jak i korzystanie ze środowiska) - jeżeli zajdzie taka konieczność.
15. Pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedmiotowej dokumentacji zadawane przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji oraz jej zmiany, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w
szczególności do:
1) wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością m.in. zgodnie z jego opisem, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
2) Udzielania odpowiedzi w zakresie przedmiotu zamówienia na etapie wyłaniania wykonawcy realizacji robót budowlanych, przygotowywania nieodpłatnie odpowiedzi na pytania Wykonawców, udzielania wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz dokonywania ewentualnych modyfikacji (poprawek i/lub uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej, których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań, a także z wniesionych odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach postępowania
przetargowego na realizację robót budowlanych dla niniejszego przedsięwzięcia, aż do czasu wyłonienia Wykonawcy robót.
3) zaopatrzenia dokumentacji w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że została wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru;
4) stosowania wyrobów budowlanych w rozwiązaniach objętych dokumentacją (materiałów, sprzętu i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania;
5) pozyskania własnym staraniem i na koszt ujęty w Wynagrodzeniu materiałów archiwalnych, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji;
6) przestrzegania wytycznych Zamawiającego, a w szczególności nie określania technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję. Opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót należy posługiwać się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie odwoływać się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp., chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów uwzględniając zapis art. 30 - Prawo zamówień publicznych;
7) wzięcia udziału w naradach technicznych i wizytach roboczych z udziałem Zamawiającego, których przedmiotem będą uzgodnienia dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie z tego tytułu zawiera się w kwocie ogólnej wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie Wykonawcy;
8) pobycia kosztów w pełnej wysokości spowodowanych błędami w wykonanym przedmiocie zamówienia;
9) udzjelenia wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań projektowych w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych. Wynagrodzenie z tego tytułu zawiera się w kwocie ogólnej wynagrodzenia zaoferowanego w ofercie Wykonawcy;
10) wystąpienia na żądanie Zamawiającego o dokonanie ewentualnych zmian w uzyskanych decyzjach, będących następstwem nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia;
11) realizacji poleceń Zamawiającego i wprowadzania zmian, które zostały zgłoszone przez Zamawiającego, i które nie naruszają obowiązującego prawa;
12) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia opracowań projektowych;
13) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych, praw patentowych i licencji;
14) przekazania oświadczeń, podpisanych przez poszczególnych projektantów o przeniesieniu autorskich praw majątkowych i praw zależnych na rzecz Zamawiającego oraz oświadczeń o możliwości korzystania przez Zamawiającego z
wykonanego przedmiotu zamówienia w celu dokonywania zmian formy, rozwiązań uzupełniających i zamiennych przez osoby trzecie według wzoru określonego w załączniku nr 3 i 4 do niniejszego zapytania;
15) podpisania formularza karty gwarancyjnej, określającego ogólne warunki gwarancji na wykonane prace, wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 niniejszego zapytania;
16) wykonania uzupełnień lub poprawy nienależycie wykonanego przedmiotu zamówienia własnym staraniem i na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
17) wszelkie konsekwencje błędów w dokumentacji, brakujących projektów, szczegółów konstrukcyjnych zawartych w opracowaniach, zawinionych przez Wykonawcę, w tym również finansowe, ponosi Wykonawca;
18) brania udziału w konsultacjach społecznych lub spotkaniach informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego;
19) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywania dla Zamawiającego wyczerpujące wyjaśnienia i informacje oraz szczegółowe odpowiedzi na pytania lub zarzuty dotyczące przedmiotu zamówienia zamówienia, np. w składanych środkach ochrony prawnej, składane przez Wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót. W przypadku konieczności wprowadzenia modyfikacji w dokumentacji projektowej w zakresie wynikającym z pytań i odpowiedzi udzielanych na etapie procedury przetargowej oraz robót budowlanych, Zamawiający każdorazowo wyznaczy dodatkowy termin na przekazanie ww. modyfikacji;
20) skierowania do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie lub inny zaakceptowany przez Zamawiającego o doświadczeniu i kwalifikacjach nie niższych niż personel wymieniony w ofercie;
21) przekazywania Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpień i wniosków o wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień oraz wszystkich decyzji i postanowień organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie do 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Wykonawcę;
22) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego przekazania dokumentacji zawierającej kompletne obliczenia, wraz z założeniami i danymi wejściowymi użytymi do obliczeń, objęte przedmiotem umowy; dotyczy to w szczególności danych i wyników przedstawianych w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, związanych z projektowaniem urządzeń ochrony akustycznej, ochrony wód oraz ochrony powietrza;
23) uczestniczenia i wspierania Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych, w zakresie przygotowywania: wyjaśnień dla organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady i błędy w dokumentacjach i załącznikach;
24) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru, przekazania oświadczenia, że opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że materiały przekazane zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów w wersji elektronicznej i papierowej;
25) osobistego wykonania części zamówienia dotyczącego branży drogowej.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać w szczególności:
1. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 wraz z naniesionymi granicami działek oraz zjazdami istniejącymi w obrębie opracowania (1 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna - typ pliku.dwg). UWAGA: Zamawiający informuje, że obecnie wykonywana jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków obejmujcfca swym zakresem obszar projektowania budowy drogi powiatowej. Planowany termin zakończenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków przewidziany jest na 30.09.2020 r., w związku z czym Zamawiający wymaga, aby mapa do celów projektowych wykonana została na podstawie przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
2. Wypis z rejestru gruntów - sporządzony po przeprowadzonej modernizacji ewidencji gruntów i budynków lecz nie starszy niż 3 miesiące na dzień odbioru dokumentacji projektowej (1 egz.).
3. Wyciąg z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w przypadku braku planu decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego) (1 egz.)
4. Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie w szczególności w zakresie w przypadku gdy droga jak i zjazdy nie będą spełniały wymogów rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) - jeżeli zajdzie taka konieczność.
5. Uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne w zakresie w przypadku gdy projektowane kanały technologiczne nie będą spełniały wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r., poz. 680) - jeżeli zajdzie taka konieczność.
6. Projekt budowlany i projekt wykonawczy zawierający opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (6 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna - typ pliku .doc, .pdf, oraz .dwg)
7. Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz. + 1 wersja elektroniczna - typ pliku .doc oraz .pdf) (dotyczy wszystkich branż dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem) zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1129).
8. Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi - część opisowa i
rysunkowa - jako odrębny załącznik służący Zamawiającemu do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (3 egz.).
9. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (6 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna - typ pliku .doc, ,pdf oraz .dwg);
10. Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót budowlanych zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem (4 egz. + wersja elektroniczna - typ pliku .doc, .pdf oraz .dwg). Projekt czasowej organizacji ruchu powinien zakładać utrzymanie ruchu w istniejącym układzie dróg po istniejącym obiekcie.
11. Kosztorys inwestorski i ofertowy wraz z przedmiarami w zakresie wszystkich branż (3 egz. + wersja elektroniczna - typ pliku .doc, .pdf).
12. Dokumentację drzew i krzewów planowanych do wycinki wraz z szacunkiem brakarskim w tym plan wyrębu drzew (2 egz. + 1 egz. wersja elektroniczna - typ pliku .doc, .pdf).
13. Wszelkie inne opracowania jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub dodatkowych na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości lub błędów w dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wykonania opracowań dodatkowych. W przypadku nie dostarczenia ww. opracowań w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy.
Uwaga: W przypadku gdy budowa obiektów wymagała będzie odrębnej decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania tych decyzji, wynagrodzenie z tego skalkulowane winno być w ofercie.
14. Wydana przez właściwy organ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚ11) wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne (o ile będzie wymagane przez organ wydający decyzję środowiskową) - 1 egzemplarz;
15. Kserokopię wszystkich złożonych wniosków, uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, które należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (1 egz.).
16. Komplet oryginałów wszystkich decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień, opinii, stanowisk, warunków i innych pism wymaganych przepisami szczególnymi. Wszystkie decyzje administracyjne winny zawierać klauzule ostateczności.
17. Operaty wodnoprawne dla wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju operatów jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych (dla każdego opracowania należy sporządzić opis w języku nie technicznym) - jeżeli zajdzie taka konieczność.
18. Pozwolenia wodnoprawne/zgody wodnoprawne na budowę wszystkich urządzeń wymagających tego rodzaju pozwolenia, jak i na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych - oryginał + 5 kopi ostatecznej decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, dołączonej do każdego opracowania-jeżeli zajdzie taka konieczność.
19. Protokoły z narad koordynacyjnych Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu i uzgodnienia branżowe jeżeli są wymagane
przez Zespół ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu. Wytyczne Zamawiającego:
Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania określone w:
1. ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2019 i\\\\\\\\, poz. 1186 z późn. zm.);
2. rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1935);
3. rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm.);
4. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funlccjonalno-użytkowego
z dnia 10 maja 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129)
5. rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać:
1. Projekt budowlany odpowiadający wymaganiom zawartym w art. 34 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 1935);
2. Projekt wykonawczy w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 10 maja 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Projekt wykonawczy powinien zawierać:
1) opis techniczny rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót ziemnych, współrzędne punktów tyczenia, wykaz wszystkich zjazdów wraz z ich szerokościami i pochyleniem - zestawienie lokalizacji według kilometrażu drogi w osi zjazdu. W zestawieniu istniejących zjazdów wskazać określenie ich funkcji, lokalizacji, numeru działki której dotyczą, stanu przepustów istniejących (długość, średnica, konstrukcja)
2) komplet rysunków technicznych (w zależności od branży) m. in.:
a) plany orientacyjne,
b) plany sytuacyjno - wysokościowe,
c) przekroje poprzeczne nie rzadziej niż co 30 m,
d) profile podłużne,
e) przekroje normalne,
f) rysunki konstrukcyjne,
g) szczegóły konstrukcyjne,
3. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. oświadczenie projektantów, jak i sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
5. zaświadczenie izby o wpisie projektantów i sprawdzających na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z określonym w nim terminem ważności (aktualne na dzień opracowania projektu);
6. przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 10 maja 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129). Przedmiar robót należy opracować tak aby był zgodny z projektem oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącymi integralną część dokumentacji. Przedmiar powinien zawierać opis robót i wyliczenie ich ilości. Opracowanie powinno zawierać tabelaryczne zestawienie / wyliczenie plantowania, humusowania, profilowania, zjazdów, rozbiórek, wycinki drzew, wycinki krzewów, wykaz znaków przewidzianych do rozbiórki i do wbudowania, wykaz oznakowania poziomego oraz innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL.
Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje:
1) numer pozycji przedmiaru;
2) kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;
3) numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;
4) nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;
5) jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;
6) ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.
Ilości jednostek miary podane w przedmiarze powinny być wyliczone na podstawie rysunków w dokumentacji projektowej, wyłącznie w sposób zgodny z zasadami podanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zgodna z rozdziałem 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu limkcjonalno-użytkowego z dnia 10 maja 2013 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129), zawierająca szczegółowe specyfikacje techniczne. Ww. specyfikacje opracować zgodnie z obowiązującymi od 01.04.2010 r. europejskimi normami technicznymi. Specyfikację należy opracować wyłącznie dla przyjętych rozwiązań projektowych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych dla robót związanych z przedmiotowym zamówieniem. W specyfikacjach nie należy podawać ilości robót;
8. kosztorys inwestorski i ofertowy. Metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389);
Kosztorys inwestorski należy sporządzić w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli elementów rozliczeniowych zawierający:
- stronę tytułową zawierającą:
S nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,
^ nazwę i adres Zamawiającego,
S nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,
?f imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,
S wartość kosztorysową robót,
?S datę opracowania kosztorysu inwestorskiego (dd.mm.rrrr)
- ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;
- kalkulację uproszczoną jako tabelę robót pogrupowanych według elementów rozliczeniowych zgodnie z SST z podaniem ilości, ceny jednostkowej, i wartości;
- tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;
- załączniki:
założenia wyjściowe do kosztorysowania;
S kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku.
Ponadto kosztorys inwestorski winien zawierać:
- koszty elementów wynikających z przedmiarów robót,
- koszty wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, Opracowanie gospodarki zielenią:
a) opracowanie projektu wycinki uwzględniające oznaczenie i ponumerowanie drzew przeznaczonych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach na mapie w skali 1:500;
b) zestawienie drzew przewidzianych do wycinki oraz pni po ściętych drzewach w formie tabelarycznej zgodnie z ww. numeracją wraz z oznaczeniem nazwy gatunku, obwodu
c) oznaczenie i ponumerowanie grup zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki, na mapie w skali 1:500;
d) zestawienie tabelaryczne zinwentaryzowanych krzewów przewidzianych do wycinki z zaznaczeniem ich powierzchni w m2;
10. Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym - oryginał pism zatwierdzających projekty organizacji ruchu oraz opieczętowane projekty organizacji ruchu - jeżeli zajdzie konieczność.
11. Projekt budowlany i projekt wykonawczy budowy drogi powinien obejmować również budowę kanału technologicznego (obowiązek lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym określony w art. 39 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) wraz z wszelkimi uzgodnieniami);
12. Badania i ocenę stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz podłoża (§ 154 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.).
13. Pomiary natężenia ruchu.
Parametry techniczne dla drogi 2521L:
o klasa techniczna - Z (zbiorcza)
o liczba jezdni - 1
o liczba pasów ruchu - 2
>> szerokość pasa ruchu - 3,0 m @szerokość jezdni - 6,0 m
o szerokość pobocza gruntowego umocnionego (utwardzenie poboczy kruszywem stabilizowanym mechanicznie) - na szerokości 0,75 1,00 m o grubości nie mniej jak 10 cm
@kategoria ruchu - KR3
o do celów projektowych określa się dopuszczalny nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzclmię jezdni i nawierzchnię przeznaczoną do postoju pojazdów dla klasy Z - 100 kN oraz stanowisk, zatok i pasów postojowych przeznaczonych dla pojazdów o masie całkowitej:
- poniżej 3,5 tony - 80 kN,
- powyżej 3,5 tony oraz zatok autobusowych - 115 kN.
o przystanki komunikacyjne wyposażone w perony (o ile będą mieścić się w pasie drogowym)
Wszystkie zastosowane rozwiązania projektowe powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (UWAGA! Należy zwrócić uwagę na brzmienie aktualnego rozporządzenia po nowelizacji od dnia 13 września 2019 r.).
Wytyczne do projektowania kanałów technologicznych:
Kanały technologiczne w rozumieniu art. 4 pkt 15a) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.) wykorzystywane będą do umieszczenia lub eksploatacji w pasie projektowanej drogi powiatowej:
a) urządzeń infrastruktury technicznej związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Wolne zasoby kanałów technologicznych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci komunikacyjnych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2062, ze zm.) udostępniane będą przedsiębiorcom telekomunikacyjnym na zasadach określonych w ustawie o drogach publicznych i rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie udostępniania kanału technologicznego przez zarządców dróg publicznych oraz wysokości stawek opłat za udostępnienie 1 mb kanału technologicznego (Dz.u. z 2016 r. poz. 957). Projektowane kanały technologiczne powinny być zaprojektowane zgodnie z rozporządzeniem ministra administracji i cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 680) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powimiy odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 późn. zm.).
Kanał technologiczny należy zlokalizować wzdłuż drogi wyłącznie poza konstrukcją
nawierzchni jezdni tj. w pasie zieleni lub wyjątkowo w chodniku lub rowie.
Należy przyjąć przekrój kanału technologicznego jako pojedynczy profil podstawowy:
1) w przypadku KTu - wykonany z jednej rury osłonowej o średnicy zewnętrznej 125 mm oraz trzech rur światłowodowych o średnicy zewnętrznej 40 mm i jednej prefabrykowanej wiązki mikrorur zainstalowanej w osłonie o średnicy zewnętrznej 40 mm (7x12/10),
2) w przypadku KTp - wykonany z dwóch rur osłonowych o średnicy zewnętrznej 125 mm, z czego w jednej z nich należy zainstalować przynajmniej trzy rury światłowodowe o średnicy zewnętrznej 40 mm i jedną prefabrykowaną wiązkę mikrorur zainstalowaną w osłonie o średnicy zewnętrznej 40 mm (7x12/10).
Studnie kablowe powinny być usytuowane w sposób umożliwiający dalsze uciąglenie sieci kanałów technologicznych.
Sieci kanałów technologicznych powinny zaczynać i kończyć się w studniach kablowych. Kanał technologiczny należy prowadzić w docelowym pasie drogowym drogi powiatowej. Ciągi kanałów technologicznych należy budować po jednej stronie drogi. W przypadku braku takiej możliwości należy kontynuować ciąg po drugiej stronie drogi. Lokalizacja studni powinna obejmować miejsca o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi.
Instalacja ma być szczelna, wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń stałych i wód opadowych oraz z roztopów śniegu i lodu.
W projekcie kanałów technologicznych należy wskazać, że na pokrywach studni kablowych powinny być umieszczone na trwałe logo właściciela kanału technologicznego, tj. Własność Powiat Puławski.
Rodzaj, ilość oraz lokalizacja studni kablowych winna zapewnić obsługę przyległych posesji oraz zapewnić technologiczną możliwość lokalizacji, w przedmiotowych kanałach technologicznych, sieci teleinformatycznych, przy czym umiejscowienie studni powinno być
tak rozplanowane by z jednej studni zasilanych było możliwie najwięcej posesji. W przypadku lokalizacji studni kablowych w chodnikach należy projektować studnie i włazy typu ciężkiego.
W przypadku prowadzenia ciągów kanałów technologicznych:
o na obiektach mostowych należy przeprowadzać je za pomocą rur RO gładkościennych odpornych na promieniowanie UV, przy spełnieniu pozostałych warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zmianami), @pod przeszkodami terenowymi (np. w poprzek jezdni, cieków), rury światłowodowe oraz wiązkę mikrorur należy umieścić w rurze osłonowej zgodnie z przekrojem KTp (jako pojedynczy profil), określonym w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 680). Dla ciągów KTp na skrzyżowaniach z drogą lub ulicą - rury przepustowe powinny być ułożone poziomo na całej szerokości ulicy lub drogi i co najmniej po 0,5 m poza krawężniki ulicy lub krawędzie drogi w przypadku, gdy korona drogi jest znacznie wyniesiona ponad poziom terenu. Przy jednakowych poziomach nawierzchni drogi i terenu lub przy niewielkiej ich różnicy zaleca się układanie rur przepustowych nieprzerwanie w jednym ciągu pod koroną drogi i przyległymi do niej rowami odwadniającymi i po 0,5 m poza ich zewnętrzne krawędzie. Głębokość posadowienia kanału technologicznego powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 124 późn. zm.) lub na głębokości uzgodnionej z właścicielem drogi. Projekt wykonawczy powinien zawierać:
1) informacje o podstawie prawnej opracowania (nr umowy, data umowy);
2) rysunek ogólnego przebiegu projektowanej linii (sieci) kanałów technologicznych;
3) projekt ciągów rur dla kanału technologicznego;
4) lokalizację posadowienia studni i szaf kablowych;
5) wydruk przedmiarów dla projektowanego zakresu;
6) nr norm zgodnie z którymi wykonano projekt;
7) symbolikę i oznaczenia wykorzystane w projekcie;
8) spis rysunków i schematów;
Charakterystyka techniczna projektu wykonawczego powimia zawierać następujące dane:
a) opis zastosowanych materiałów;
b) opis kanałów technologicznych łącznie ze studniami i szafami kablowymi;
c) charakterystykę miejsc zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem terenu;
d) opis wykonania przecislców i przewiertów sterowanych pod ciekami wodnymi;
e) szczegółowy sposób wykonania mikrokanalizacji;
f) opis pomiarów;
W projekcie wykonawczym należy zamieścić tabele zawierające podsumowanie ilościowe kanałów technologicznych w formie zestawienia:
a) zakresu rzeczowego projektowanych kanałów technologicznych,
b) długości linii KT,
c) obiektów,
d) typów studni i szaf kablowych,
e) tabeli przedmiarów robót:
@rozbiórka i naprawa nawierzchni, o budowa ciągów rur,
f) materiałów,
g) zajmowanych odcinków pasa drogowego.
Zamawiający informuje, że jednocześnie opracowywana będzie dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej Nr 2522L (jako głównego ciągu drogowego) wraz z budową kanału technologicznego i Wykonawca dokumentacji na budowę drogi powiatowej Nr 2524L będzie zobowiązany do ścisłej współpracy z Wykonawcą dokumentacji projektowanej drogi powiatowej Nr 2522L również w zakresie dołączenia się projektowanego kanału technologicznego w drodze powiatowej Nr 2524L do projektowanego kanału technologicznego w drodze powiatowej Nr 2522L (główny ciąg drogowy).
Kontrola jakości opracowań projektowych.
Zamawiający ma prawo do formułowania zaleceń dla Wykonawcy w każdej fazie projektowania i zatwierdzenia projektu.
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami Umowy wykonywany będzie przez Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach. Bieżącej kontroli przebiegu procesu projektowego inwestycji służyć będą wizyty robocze w terenie (jeśli zajdzie taka konieczność) oraz narady techniczne w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, Zamawiającego oraz ewentualnie innych zaproszonych stron. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania niezbędnej ilości egzemplarzy Dokumentacji (min. 1 egz.) przed każdą naradą techniczną. Głównymi celami spotkania są:
- prezentacja bieżącego postępu wykonywania usługi
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów wynikłych podczas realizacji opracowań projektowych, do których rozstrzygania upoważniony jest jedynie Zamawiający (w tym zmiany do Umowy).
Spotkania odbywać się będą na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania raportów miesięcznych z postępu wykonania opracowań projektowych w formie pisemnej. Raport miesięczny ma na celu kontrolę prac projektowych, informowania o problemach w wykonywaniu dokumentacji, zwłoce w uzyskaniu warunków technicznych, opinii, decyzji i innych problemach rzutujących na wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma obowiązek w pierwszym tygodniu każdego miesiąca dostarczyć Zamawiającemu raport miesięczny w odniesieniu do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Raport musi zawierać plan pracy na kolejny miesiąc, analizę planowanych i zrealizowanych założeń z poprzedniego miesiąca, informację o napotkanych problemach, a w przypadku opóźnień/zwłoki z uzasadnieniem opóźnień/zwłoki. Wszelkie rozwiązania techniczne wykonawca będzie konsultował z Zamawiającym.
Sposób przekazania dokumentacji:
Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze). Informacja o zawartości teczki powinna być podana na wierzchu teczki, w środku i na grzbiecie. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zamknięcia, każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą dokumentację techniczną wszystkich branż.
Uwagi Zmawiającego:
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał oględzin terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. W związku z tym, wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy. Strony przewidują uzyskanie decyzji administracyjnych w nw. terminach:
o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w terminie do 3 miesięcy (90 dni) od złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu (w przypadku konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko postępowanie administracyjne może wydłużyć się o 12 miesięcy -- w tym przypadku termin wykonania Umowy zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania procedury związanej z opracowaniem raportu) - jeżeli zajdzie taka konieczność; o decyzji pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej w terminie do 30 dni od dnia złożenia należycie przygotowanego wniosku do właściwego organu - jeżeli zajdzie taka konieczność; e postanowienia udzielającego zgodę na odstępstwo od warunków technicznych w terminie do 4 miesięcy (120 dni) od dnia złożenia należycie przygotowanego wniosku -jeżeli zajdzie taka konieczność; Przez należyte przygotowanie wniosku Zamawiający rozumie wniosek, który nie zawiera braków formalnych.
W przypadku opóźnienia w terminach przewidzianych na uzyskanie decyzji administracyjnych określonych powyżej, termin wykonania przedmiotu zamówienia zostanie przedłużony o udokumentowany czas trwania opóźnienia, pod warunkiem, że opóźnienie nie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, że terminy uzupełnień dokonywanych przez Wykonawcę w postępowaniach administracyjnych, a wynikające z wezwań i postanowień będą traktowane jako zwłoka leżąca po stronie Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji Zamawiającego, każdego składanego wniosku do organów, instytucji, jednostek organizacyjnych, gestorów.
Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków przygotowuje Wykonawca i ponosi on pełną odpowiedzialność za ich właściwe przygotowanie.
Jeśli wydana decyzja będzie posiadała wady wynikające z niewłaściwie przygotowanego wniosku lub załączników, to Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania nowej decyzji zgodnej z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi ora obowiązującymi przepisami bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wnioski o wydanie takich decyzji jak: o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodno prawnego / zgody wodnoprawnej, odstępstwo od warunków technicznych podpisuje Zamawiający lub osoba umocowana.
Wnioski oraz materiały będące załącznikami do wniosków o wydanie ww. decyzji przygotowuje Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac dotyczących dokumentacji oraz opracowanych projektów podziałów, które mogą później skutkować błędami w uzyskanych decyzjach i ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe ich przygotowanie.
W przypadku, gdy Projektant uzna, że dla realizowanego przedsięwzięcia nie jest wymagane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzyskanie decyzji, pozwoleń, należy dołączyć do dokumentacji opinię organu właściwego dla wydania przedmiotowej decyzji potwierdzającą brak konieczności jej uzyskania.
Obiekty budowlane, należy projektować tak, aby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji. W dokumentacji należy zastosować technologię robót i materiałów kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności zasadę uczciwej konkurencji. W tym celu wykonawca opisując materiały przewidziane do wykorzystania w trakcie realizacji robót będzie posługiwał się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie będzie się odwoływał do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu, itp. chyba, że będzie to niezbędne, wówczas Wykonawca poda kilka nazw i określi wymagane parametry.
Wymienione w opisie przedmiotu zamówienia podstawy prawne należy każdorazowo czytać jako ich aktualne obowiązujące wersje na dzień opracowywania dokumentacji projektowej. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji terenowej i wnikliwie zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi materiałami związanymi z przedmiotem zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia. Na podstawie analizy tych materiałów oraz opisu przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien rozpoznać stopień skomplikowania planowanej inwestycji i rzetelnie sporządzić ofertę. Złe rozpoznanie poziomu skomplikowania inwestycji i zbyt mały stopień szczegółowości sporządzonej oferty nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń lub negocjacji po złożeniu oferty.
Ogólne zasady wynagrodzenia:
Zamawiający nie przewiduje fakturowania częściowego. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, będzie dokonana po zakończeniu przedmiotu zamówienia, za wykonane elementy - zgodnie z Formularzem cenowym, po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia i tym samym wynagrodzenia za niewykonane elementy na skutek uzgodnień i decyzji administracyjnych niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane w ofercie dla poszczególnych elementów określonych w formularzu cenowym. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami (treść oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania;
b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
W przypadku ogłoszenia przez Zamawiającego przetargu na roboty budowlane w terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca (projektant) dokona aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ramach ogólnego wynagrodzenia określonego w ofercie Wykonawcy.
Koszty związane z opracowaniem materiałów roboczych przeznaczonych do prezentacji na spotkaniach, zaopiniowania, uzgadniania, weryfikacji, akceptacji itp. należy uwzględnić w koszach opracowań projektowych.
Wszelkie opłaty związane ze złożeniem wniosków o wydanie warunków, uzgodnień, opinii, zgłoszeń, pozwoleń czy decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca, opłaty te należy uwzględnić w kosztach opracowań projektowych.
Wynagrodzenie określone w ofercie winno obejmować wszystkie ryzyka związane z realizacją niniejszego zamówienia.
Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot zamówienia Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane elementy, zgodnie z załączonym formularzem cenowym.
Warunki gwarancji:
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dokumentację projektową stanowiącą przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy, przy czym okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego wykonanego przedmiotu zamówienia wraz z wymaganymi oświadczeniami.
Miejsce i termin składania ofert: VI. SKŁADANIE OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Puławach, ul. Składowa 1 a w jednej z form: osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres: pzd.pulawy@hot.pl
2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Termin złożenia oferty upływa dnia 22.11.2019 r.
4. W przypadku składania oferty drogą elektroniczną - prosimy żądać potwierdzenia odbioru.
Termin składania:2019-11-22
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Wszelkie informacje dotyczące zapytania można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu: 81 888 41 60 od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: