Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-10-11
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa Infrastruktury sportowej
Organizator:Urząd Gminy w Cielądzu
Adres: Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Województwo / powiat: łódzkie, pow. rawski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 46 815 24 29 wew. 7
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa Infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu
IV. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej prace projektowe:
A. Zakres dokumentacji:
1. Budowy boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,5 m o nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie dynamicznej;
2. Budowy boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej (poliuretanowej) na podbudowie dynamicznej składającego się z boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową i w koszykówkę o wymiarach 22,0 m x 42,0 m,
3. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego min. w: sprzęt do piłki ręcznej: bramki, siatki, tuleje; sprzęt do siatkówki/tenisa: słupki wielofunkcyjne, tuleje, siatka; sprzęt do koszykówki: konstrukcja, tablica, obręcz, siatka;
4. Budowy bieżni o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach ok. 75x3,15 m wraz z liniami oraz piaskownicy do zeskoku;
5. Wykonania piłkochwytów; - wykonanie ogrodzenia terenu wraz z montażem bram oraz furtek;
6. Wykonanie instalacji oświetlenia i monitoringu terenu boisk;
7. Zagospodarowanie terenu (np. chodniki, ławki, kosze na śmieci, tablica informacyjna z regulaminem, stojaki na rowery);
8. Montażu oświetlenie boisk.
B, Elementy dokumentacji projektowej :
-koncepcja architektoniczna,
- inwentaryzacja geodezyjna, podkłady mapowe-badania gruntu,
-projekt budowy obiektów sportowych wraz z zagospodarowaniem,
-projekt oświetlenia boiska i monitoring,
-kosztorysy inwestorskie , przedmiary, specyfikacje.
-wersja elektroniczna
Zlecona dokumentacja będzie opracowana z uwzględnieniem warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie przedmiotu umowy z uwzględnieniem minimalnych wymagań, w zakresie dostępności architektonicznej, dostępności cyfrowej i dostępności informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa w art. 6 ustawy o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19).
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę w formie papierowej, w języku polskim, należy dostarczyć na wskazany adres

siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz,
sekretariat, I piętro w terminie wskazanym w punkcie 4 poniżej. Liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego, (poniedziałek, wtorek, czwartek od 8.00 - 16.00, środa od 8.00 - 17.00, piątek od 8.00 - 15.00)
3. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2022 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte w dniu 17.10.2022 r. godz. 10:10
Termin składania:2022-10-17
Miejsce i termin realizacji:1. Termin realizacji umowy: od podpisania umowy do 28.12.2022 roku.
Wymagania:II. Informacje dotyczące procedury udzjelenia zamówienia
1. Procedura udzjelenia zamówienia prowadzona jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Cielądzu o wartości poniżej kwoty 130 000 zł netto a także na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
2. Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
1. Bezpłatny i nieograniczony dostęp do Zapytania ofertowego: na stronie internetowej zamawiającego https://www.bip.cieladz.pl/redinprzetargi
2. Komunikacja z Zamawiającym w sprawie procedury odbywa się pisemnie na adres: Urząd Gminy w Cielądzu, Cielądz 59, 96-214 Cielądz lub pocztą elektroniczną na adres: zp@cieladz.pl.
3. Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania w sposób wskazany w ust. 2 niniejszego rozdziału, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
4. Na stronie internetowej wskazanej w ust. 1 Zamawiający będzie publikował wszelkie informacje dotyczące procedury, w tym odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści Zapytania i zmiany treści Zapytania.
5. Każdy Oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i uwag związanych z zapytaniem ofertowym.
7. Oferenci mogą zadawać pytania poprzez email: zp@cieladz.pl
8. Pytania zadawane przez potencjalnych Oferentów oraz odpowiedzi Zamawiającego będą publikowane na stronie internetowej https://www.bip.cieladz.pl/redir.przetargi
Zamawiający nie wymaga, ale umożliwia wykonanie wizji lokalnej w godzinach pracy Urzędu Gminy.
VI. Warunki udziału w procedurze
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie wybrany Wykonawca muś:
a. Posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wykonał należycie co najmniej 1 projekt techniczny, którego przedmiotem jest boisko wielofunkcyjne z infrastruktura towarzyszącą.
b. Dysponuje osobami do wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca dysponuje:
-1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
2. Podstawy Wykluczenia:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub takie podmioty działające wspólnie (konsorcja), wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia
2.1 Wykluczeniu z procedury podlega Wykonawca:
Zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. póz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. póz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 UOBN.
1. Wykluczenie, o którym mowa w ust. 2.1 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1
UOBN, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.
2. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 2.1 na podstawie:
1) Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
2) Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN
3. Ocena spełniania braku podstaw wykluczenia, dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia
- nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu złożonym przez Wykonawcę, którego treść zawarta jest w Formularzu ofertowym.
4. Informujemy, że powyższe zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy ani też oferty prowadzenia negocjacji w tym celu i jest skierowane do wielu adresatów.
5. W przypadku ubiegania się o zamówienie przez konsorcjum całe konsorcjum podlega wykluczeniu, jeżeli wskazana w ust. 2 okoliczność zachodzić będzie w stosunku do choćby jednego z członków konsorcjum.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przedstawić przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań względem oferowanego sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 3, (np. Karty katalogowe producenta zaoferowanego produktu umożliwiające weryfikację oferty pod kątem zgodności z wymaganiami).
3. Wymagania niezbędne do spełnienia przez Wykonawce.
1. Przy realizacji zamówienia wymagania jest staranność i rzetelność.
2. Wykonawca musi posiadać wymagane przez przepisy; wiedzę i doświadczenie w celu wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca w ofercie zobowiązany jest ująć wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania zamówienia.
4. Odrzucenie oferty
Oferta Wykonawcy polega odrzuceniu, jeżeli:
1) Wykonawca podlega wykluczeniu;
2) treść oferty nie odpowiada wymaganiom określonym w Zapytaniu;
3) złożona oferta jest niekompletna;
4) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5) Wykonawca podlega wykluczeniu z procedury zgodnie z art. art. 7 ust. 1 UOBN.
VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
4. Złożenie oferty na druku innym niż udostępniony przez Zamawiającego (Zamawiający udostępnia wersje edytowałną) skutkuje odrzucaniem oferty.
5. W ofercie Wykonawca określi cenę brutto, netto za realizację całego zamówienia.
6. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do siedziby Zamawiającego na sekretariat.
7. Oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania.
2) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, wskazane w treści Formularza ofertowego
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wskazane w treści Formularza ofertowego.
4) W przypadku konsorcjum - oświadczenie o ich solidarnej
odpowiedzialności z tytułu udziału w procedurze i realizacji zamówienia zawarte w treści Formularza ofertowego.
8. Oferta musi zawierać podpis osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, udzielone przez uprawioną/e osobę/osoby, w oryginale lub w kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku konsorcjum - członkowie konsorcjum zobowiązani są do wskazania pełnomocnika, który będzie ich reprezentował w procedurze.
9. Jakiekolwiek odstępstwa od opisanego sposobu przygotowania oferty (brak któregokolwiek z załączników, brak podpisów lub złożenie podpisów, parafek przez osoby nieupoważnione, itp.) będą skutkowały odrzuceniem oferty. Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
10. Wszelkie korekty w treści oferty muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
11. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie. W przypadku składania oferty przez bazę konkurencyjności Zamawiający uznaje ofertę za połączoną w sposób trwały.
12. Wykonawca składając ofertę w formie papierowej powinien umieścić ofertę w kopercie z napisem: OFERTA NA: Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej w Cielądzu. NIE OTWIERAĆ PRZED 17.10.2022 r. godz. 10:10
13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
16. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 5 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
17. Oferty przesłane w inny sposób niż opisany wyżej nie będą rozpatrywane.
18. Przesłane oferty bez wszystkich wymaganych załączników nie będą rozpatrywane.
19. Oferty bez podpisanych bądź zaparafowanych kart katalogowych nie będą rozpatrywane.
2. Wszystkie dokumenty w tym kopie dokumentów muszą być podpisane, poświadczone za zgodność przez osobę podpisującą ofertę (osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy).
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego
2. Faktura płatna przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej i dostarczonej do siedziby Zamawiającego faktury. Płatność dokonywana będzie w systemie splitpayment - podzielona płatność. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę a następnie wypłaty należności przez Zamawiającego będzie protokół należytego wykonania dostawy i odbioru wykonanych prac.
X. Opis sposobu obliczenia ceny i warunki płatności
1. Cena oferty wskazana w Formularzu ofertowym musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z Zapytaniem realizacji zamówienia.
2. Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę brutto obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia podaną w PLN cyfrowo i słownie.
3. Cena ofertowa musi być jednoznaczna i ostateczna. Zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące Strony wynagrodzenie.
4. Wymienione w ofercie wartości (kwota netto, brutto, kwota podatku VAT) należy podać w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
5. Cena oferty winna zawierać należny VAT. Prawidłowe ustalenie VAT należy do obowiązków wykonawcy - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
XII. Formalności związane z zawarciem umowy po wyborze oferty
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
1) odpowiada wymaganiom określonym w zamówieniu,
2) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1 powyżej, na stronie internetowej wskazanej w Rozdziale III Zapytania.
4. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, który został wybrany jako najkorzystniejszy dostarczy do Zamawiającego;
1) Informacje niezbędne do uzupełnienia i podpisania umowy.
2) Wykaz opracowanych dokumentacji potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu z referencjami dla każdej z zrealizowanej usługi.
3) Wykaz osób, ich uprawnień, potwierdzających dysponowanie
tymi osobami i spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
Kontakt:6. Osobami upoważnionymi z ramienia Zamawiającego do kontaktu i udzielania wyjaśnień w sprawie niniejszego zapytania ofertowego są:
o w sprawach proceduralnych Wioleta Strulak: email: zp@cieladz.pl tel. 46 815 24 29 wew. 7
o w sprawach merytorycznych:
Sylwester Krawczyk serketarz@cieladz.pl tel. 46 815 24 29.
Kod CPV:45 261 215-4
Numer dokumentu:Or.SO.2713.15.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: