Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego
Organizator:Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Adres: ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Województwo / powiat: śląskie, pow. tarnogórski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 381 37 66
Opis:Zapytanie ofertowe
Proszę o przedstawienie oferty na wykonanie zamówienia pn. ,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim".
Budynek mieszkalny przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji nr A/646/66 z dnia 2.05.1966 r. pod nazwą: Zamek wraz z założeniem parkowym. Całość obiektu z założeniem parkowym w ramach ogrodzenia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego:
a) remontu dachu budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji odgromowej, odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe), remontem kominów i murów ogniowych oraz remontem poddasza;
b) remontu dachu budynku gospodarczego z garażami (budynek przylegający do budynku mieszkalnego) wraz z wymianą instalacji odgromowej, odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe) oraz remontem kominów;
c) remont schodów zewnętrznych, bocznych wraz z wymianą drzwi wejściowych;
d) wykonanie izolacji fundamentów od ogrodzenia do ściany budynku gospodarczego z garażem;
e) wyburzenia ruin budynku gospodarczego (wraz z fundamentami);
2) wykonanie ekspertyzy technicznej obiektów budowlanych na potrzeby opracowania projektowego;
3) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych na potrzeby opracowania projektowego;
4) wykonanie inwentaryzacji kominiarskiej: kominy wentylacyjne, spalinowe, inne;
5) wykonanie niezbędnych badań i odkrywek wraz z doprowadzeniem miejsc odkrywek / badań do stanu pierwotnego;
6) wykonanie przedmiaru robót;
7) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;
8) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR),
9) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, decyzji - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych prac konserwatorskich / restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją nr A/646/66 z dnia 2.05.1966 r. wydaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach;
10) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji - pozwolenie na budowę;
2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o zapytanie ofertowe oraz wizję lokalną w miejscu zamierzenia projektowego.
3. Projekt budowlano - wykonawczy przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzji -pozwolenie na budowę, winien być zatwierdzony pisemnie przez Zamawiającego.
Specyfikacja:W przypadku dodatkowych pytań lub w celu umówienia wizji na obiekcie proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (032) 381 37 66.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
,,Opracowanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku mieszkalnego przy ul. Głównej 2 w Nakle Śląskim"
zaadresowanej na:
Powiat Tarnogórski ul. Karłuszowiec 5 42-600 Tarnowskie Góry
Z adnotacją:
Nie otwierać przed: 11.04.2019 r.
Koperta powinna być również opatrzona w dokładne dane Wykonawcy (tzn. nazwę i dokładny adres).
Ofertę proszę przesłać w terminie do dnia 10.04.2019 r.
Termin składania:2019-04-10
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia.
1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia prac ustala się do maksymalnie 120 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.
3. Termin zakończenia prac projektowych uwzględnia uzyskanie przez Wykonawcę wszelkich materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji tj. podkładów geodezyjnych, pozwoleń, opinii i uzgodnień.
Wymagania:4. Termin realizacji zamówienia nie obejmuje okresu oczekiwania na uprawomocnione decyzje administracyjne tj. decyzję - pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz decyzję - pozwolenie na budowę, licząc od dnia złożenia przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, w kancelarii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach odpowiednich wniosków o wydanie przedmiotowych decyzji.
5. Warunki płatności. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją - pozwolenie na budowę. Nie przewiduje się płatności częściowych.
6. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1) Waga kryterium: CENA - 100 %
3) Wybór najkorzystniejszej oferty:
a) Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w powyższym kryterium.
b) Ocena za kryterium będzie podawana w punktach, obliczanie będzie następować do 2 miejsca po przecinku.
7. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wypełniony formularz ofertowy sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Kontakt:Sprawę prowadzi Główny specjalista w Wydziale Inwestycji i Drogownictwa - Rafał Ulfik
Numer dokumentu:ID.2510.5.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: