Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-03-14
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy placu zabaw
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
Adres: ul. Ligonia 5c, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
Województwo / powiat: śląskie, pow. rybnicki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. (32) 43 11 440 wew. 23, 32 4311232
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
prowadzone w oparciu o ,,Regulamin udzielania zamówień publicznych
o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł
w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach"
zgodnie z art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych
na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu
przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy Ul. Szerokiej 2
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw
znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy Ul. Szerokiej 2"

2. Opis przedmiotu zamówienia i warunki udziału w postępowaniu
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu
przy placu zabaw znajdującym się przy Ośrodku Zdrowia w Palowicach przy Ul. Szerokiej 2,
obejmującej wszystkie opracowania wymagane przepisami prawa, które są niezbędne do
prawidłowej realizacji robót budowlanych realizowanych w oparciu o w/w dokumentację, w tym
w szczególności:
- projektu zagospodarowania terenu;
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
- kosztorysu inwestorskiego;
- przedmiarów robót.
Przedmiotem zamówienia jest także:
- uzgodnienie projektu z odpowiednim organem administracji architektoniczno - budowlanej;
- uzyskanie wszelkich decyzji organu administracji architektoniczno - budowlanej, niezbędnych do
rozpoczęcia robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową stanowącą przedmiot
zamówienia;
- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia.
Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej z udziałem
przedstawiciela Zamawiającego oraz przy udziale przedstawiciela Sołectwa Palowice. Termin wizji
lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.Dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia Wykonawca przekaże w wersji papierowej
(3 egzemplarze ) oraz w wersji elektronicznej w formacie ogólnodostępnym (doc, pdf).
Miejsce i termin składania ofert: 6. Sposób przygotowania i złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego
Zapytania ofertowego. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zgm.zp@czerwionka-leszczyn y.com.pl .
2. Ofertę musi podpisać osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W innym przypadku
do Oferty należy załączyć Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej Ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2023r. do godz. 8:00.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godz. wpływu
oferty do siedziby Zamawiającego lub data i godz. jej wpływu na skrzynkę poczty elektronicznej
Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie podlegają
odrzuceniu.
Otwarcie ofert:7. Otwarcie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1. Otwarcie i ocena ofert nastąpi w dniu 27.03.2023r. o godz. 8:30.
Termin składania:2023-03-27
Miejsce i termin realizacji:3. Okres realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do 175 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
Odmowa zawarcia Umowy przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu powoduje, że
Zamawiający będzie uprawniony do unieważnienia postępowania lub do zawarcia Umowy
z Wykonawcą spełniającym wszystkie wymagania opisane w Zapytaniu, który zajął kolejne miejsce
w rankingu cenowym.
Wymagania:2. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy dopuszczeni do obrotu prawnego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego z przyczyn określonych w regulacjach prawnych odnoszących się do
szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają niezbędne uprawnienia,
umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami,
przy uwzględnieniu wymogu najwyższej staranności i jakości. Do oferty należy załączyć
oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia.

5. Sposób wyliczenia ceny ofertowej i warunki płatności
1. Wykonawca określa cenę ofertową za realizację przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie
ceny netto i ceny brutto.
2. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie koszty oraz ewentualne upusty i bonifikaty.
3. Cenę należy podać z dokładnością do setnych części złotego (do jednego grosza).
4. Cenę oferty należy wyrazić w złotych polskich (PLN), cyframi oraz słownie.
W przypadku rozbieżności pomiędzy cyfrowym, a słownym określeniem ceny, Zamawiający uzna
za wiążącą cenę wyrażoną słownie.

5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych.

6. Termin płatności faktury będzie wynosił do 30 dni od daty dostarczenia faktury do
Zamawiającego, a płatność będzie następowała na rachunek bankowy Wykonawcy właściwy dla
dokonywania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności (split payment), zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert przedstawi taką samą cenę, Zamawiający unieważni postępowanie.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.
5. Wykonawca, który złoży Ofertę w niniejszym postępowaniu będzie pozostawał związany treścią
oferty przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert.
2. O wynikach postępowania zostaną poinformowani Wykonawcy biorący udział w postępowaniu.
Informacja o wynikach postępowania zostanie przekazana na adres poczty elektronicznej wskazanej
przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
Informacja o wynikach postępowania zostanie także zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego.
3. W toku postępowania Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Po zakończeniu procesu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi do zawarcia
umowy Wykonawcę, którego oferta została ostatecznie wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania bez podania
przyczyny.

8. Określenie s posobu porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
Wszelka korespondencja kierowana przez Wykonawcę do Zamawiającego w ramach niniejszego
postępowania może być przekazywana według wyboru Wykonawcy, w następujący sposób:
a) pisemnie na adres:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach
ul. Ligonia 5c
44-238 Czerwionka-Leszczyny
b) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
zgm.zp@czerwionka-leszczyny.com.pl
Uwagi:4. Kryteria oceny i wyboru oferty
Kryterium oceny i wyboru Oferty stanowi całkowita cena ryczałtowa brutto - waga kryterium
Cena - 100%.
Wyliczenie nastąpi według poniższego wzoru:
Cena najtańszej oferty
A = ------------------------------------------ x 100
Cena badanej oferty
Kontakt:9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami
Anna Piksa
adres poczty elektronicznej
Tel. (32) 43 11 440 wew. 23
Numer dokumentu:97/ZW/2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: