Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-08
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Organizator:Starostwo Powiatowe w Końskich
Adres: Stanisława Staszica 2, 26-200 Końskie
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. konecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 41 260 47 90, faks: 41 372 83 20
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zmiany sposobu użytkowania budynku
mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią socjalno-administracyjną i usługową
przeznaczoną na potrzeby opieki społecznej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 3717/5
położonej przy Ul. Staszica w Stąporkowie, gm. Stąporków".
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę cenową należy przesłać na adres e-mail: mariola.galka@konecki.powiat.pl do dnia
16 czerwca 2021 r. z oznaczeniem: ,,Oferta - dokumentacja, przebudowa budynku WPPDiR
w Stąporkowie".
Termin składania:2021-06-16
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 90 dni od podpisania umowy.
Wymagania:Warunki udziału w prowadzonym postępowaniu - zapytaniu ofertowym oraz opis sposobu
dokonywania oceny ich spełniania.
4.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
4.1.1 zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie i prawidłowo
ukończył co najmniej jedną usługę, która polegała na opracowaniu dokumentacji
projektowo - kosztorysowej budowy i/lub przebudowy i/lub zmiany sposobu użytkowania
budynku mieszkalnego, o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 złotych brutto w ramach
jednej umowy.
5. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do
poszczególnych kryteriów oceny oferty, opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie
danego kryterium oceny oferty:
5.1. Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
5.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
6. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile zamawiający taką możliwość
przewiduje.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Ofertę cenową należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego
zaproszenia. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
7.1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia;
7.2. Wykaz usług wypełniony odpowiednio według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do
niniejszego zaproszenia;
7.3. Jeżeli Wykonawca nie załączy formularza ofertowego (zał. Nr 1) oferta zostanie potraktowana
jako niezgodna z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej i zostanie odrzucona.
Uwaga!
Formularz ofertowy i wszystkie załączniki przesyłane e-mailem należy przesłać w formie
zeskanowanego pisma.
9. Rozpatrywane będą jedynie oferty, które:
9.1. zostały złożone w terminie przewidzianym w pkt 8;
9.2. odpowiadają przedmiotowi zamówienia określonemu w niniejszym zaproszeniu.
10. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie najkorzystniejsza spośród
ofert, które nie podlegają odrzuceniu w oparciu o pkt 9.
11. Zamawiający informuje, iż najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
12. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji szczegółowych warunków oferty, w tym ceny.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzjelenia zamówienia bez podania
przyczyny.
15. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art.
13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskał (w przypadku korzystania z podwykonawców/podmiotów trzecich/
wykonawców wchodzących w skład konsorcjum) w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu.
Kontakt:Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Barbara Mariańczyk - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel.: 41 260 47 90, faks: 41 372 83 20, e -
mail: barbara.marianczyk@konecki.powiat.pl;
Mariola Gałka - w zakresie procedury udzielania zamówienia, tel.: 41 260 47 74, faks: 41 372 83 20,
e-mail: mariola.galka@konecki.powiat.pl.
Kod CPV:71220000-6
Numer dokumentu:IM.272.1.20.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: