Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-07-02
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
Organizator:Gmina Wielkie Oczy
Adres: ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. lubaczowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 16 307 12 74, tel. 16 307 12 74
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE
Nazwa zadania:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R ,,Wola" w miejscowości Łukawiec - odcinek ok. 880,00 mb.", oraz zadania: ,,Przebudowa drogi gminnej na działkach nr ewid. 701, 688/3, 688/5, 683 w miejscowości Wielkie Oczy - odcinek ok. 180,00 mb."
2 Opis przedmiotu zamówienia.
Teren objęty przedmiotowym zamówieniem zlokalizowany jest w Gminie Wielkie Oczy, powiat lubaczowski, województwo podkarpackie i obejmuje dwa odcinki dróg gminnych: 1). Nr 105308R ,,Wola" w miejscowości Łukawiec - odcinek ok. 880,00 mb
2). Na działkach nr ewid. 701, 688/3, 688/5, 683 w miejscowości Wielkie Oczy - odcinek ok. 180,00 mb.
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji, uzgodnień i pozwoleń dla umożliwienia realizacji robót budowlanych służących polepszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę dróg gminnych.
Zamówienie obejmuje wykonanie:
1) dokumentacji projektowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.1129)
1
2) projekt budowlany wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
3) Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi uzgodnieniami,
4) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.
z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
5) Szczegółowe przedmiary robót zawierające opisy robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót.
6) Wszelkie opinie, decyzje i ekspertyzy niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub wykonania zgłoszenia robót budowlanych,
7) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
8) Projektu stałej i tymczasowej organizacji ruchu.
9) uzyskanie aktualnych map do celów projektowych wraz z posadowieniem infrastruktury nad i podziemnej,
10) uzyskanie kompletnego wykazu działek objętych inwestycją od właściwego organu ewidencji gruntów,
11) dokonanie uzgodnień oraz uzyskanie zgody na wejście w teren od administratorów obiektów i urządzeń oraz właścicieli działek,
12) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem - uzyskanie stosownego uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą uzbrojenia,
13) wykonanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego dla całej inwestycji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz. 1333 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych,
14) wykonanie projektów technologii wykonania robót, w tym projektów wykopów, ich zabezpieczeń i odwodnień, projektów czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót wytyczne dla wykonawcy robót. Projekty wykonawcze winny uzupełniać i uszczegółowiać projekty budowlane w zakresie i stopniu ich dokładności niezbędnym do prawidłowego i pełnego sporządzenia przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz realizacji robót,
15) sporządzenia informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo budowlane (jeśli dotyczy).
16) W dokumentacji projektowej jako inwestor wskazana zostanie Gmina Wielkie Oczy. Wszelkie formalności, uzgodnienia, postanowienia oraz decyzje administracyjne wydane będą na w/w inwestora.
17) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego (jeśli dotyczy).
2
18) przygotowanie materiałów/dokumentacji do uzyskania decyzji - pozwolenia wodno-prawnego i uzyskanie decyzji w imieniu Zamawiającego (jeśli dotyczy).
19) Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana w sposób umożliwiający przygotowanie dokumentacji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie robót budowlanych.
20) Podczas trwania procesu projektowego Wykonawca dokumentacji będzie zobowiązany do przedstawienia w siedzibie Zamawiającego bieżącego postępu prac projektowych, prezentacji przyjętych rozwiązań i uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań projektowych.
21) Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien dokonać wizji w terenie w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich niezbędnych kosztów opracowania dokumentacji oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania rzetelnej oferty.
22) Dokumentację techniczną należy opracować w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji (pozwolenie na budowę, zgłoszenie lub pozwolenie ZRID).
23) Sprawowanie w trakcie trwania całej inwestycji nadzoru autorskiego we wszystkich branżach zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, oraz:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
b) uzgadnianie i wprowadzenia uzupełnień, modyfikacji lub rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez inwestora, Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w razie stwierdzenia:
- wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robot,
- zauważenia w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na przyszłe funkcjonowanie i koszty eksploatacji obiektu,
c) uzgodnienia z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,
d) zajęcie stanowiska i przedłożenie go na piśmie do Zamawiającego w przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych, powodujących wzrost wartości inwestycji w terminie 3 dni od daty wystąpienia ze strony uczestników procesu budowlanego,
Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w celu prawidłowego przygotowania oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawcy ubiegający się o wykonanie zamówienia wzięli udział w wizji lokalnej. Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 06.07.2021 r., godz. 11:00. (zbiórka przed wejściem do budynku Urzędu Gminy Wielkie Oczy.) Każdy z wykonawców winien zgłosić zamawiającemu chęć dokonania wizji lokalnej najpóźniej na jeden dzień przed terminem wizji pisemnie na adres: Urząd Gminy Wielkie Oczy, Ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy, lub elektronicznie na e-mail: przetargi@wielkieoczy.info.pl
Wykonawca na etapie projektowania, na bieżąco będzie uzgadniał z Zamawiającym proponowane
rozwiązania projektowe.
Dokumentacja projektowa powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa m.in.:
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1999 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2020 r. poz.1333 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z
2004r. Nr 130, poz. 1389),
3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowo (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).,
4) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609),
5) Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,
Nr 120, poz. 1126).
Zakres opracowania:
1) dokumentacja budowlana (wszystkie branże) - 4 kpl.
2) dokumentacja wykonawcza (wszystkie branże) - 3 kpl.
3) Szczegółowe przedmiary robót budowlanych - 3 kpl.
4) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 1 egz.
5) kosztorys inwestorski - 2 egz.
6) przedmiar robót - 2 egz.
Zamawiający wymaga, aby jeden egzemplarz projektu budowlanego (dla inwestora) zawierał wszystkie
niezbędne uzgodnienia, warunki techniczne w oryginale.
Zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej w terenie przed złożeniem oferty.
Po zakończeniu prac projektowych, Zamawiający wymaga przedłożenia do wglądu kompletnej
dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla niniejszego zadania.
Wszystkie opracowania projektowe, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy inwestorskie należy przekazać zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. W przypadku dokumentacji rysunkowej są to pliki z rozszerzeniem pdf i dwg/dxf, dokumentacji opisowej (tekstowej) i specyfikacji -pliki tekstowe (np. word). Kosztorysy inwestorskie i przedmiary wymagane są w wersji edytowalnej nośniku CD lub pendrive.
Miejsce i termin składania ofert: 7. Termin i miejsce złożenia oferty.
Wypełniony formularz ofertowy wykonawcy należy dostarczyć na adres siedziby Zamawiającego. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzoną:
o nazwą i adresem składającego ofertę;
o dopiskiem ,,oferta na: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dróg gminnych. Znak sprawy R.I.271.17.2021"
o nazwą: Urząd Gminy Wielkie Oczy
o adresem Zamawiającego: Ul. Leśna 2, 37-627 Wielkie Oczy.
lub przesłać elektronicznie na adres: przetargi@wielkieoczy.info.pl (z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w pkt 3).
TERMIN SKŁADANIA ofert: 09.07.2021 r., do godz. 12:00
Termin składania:2021-07-09
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia oraz związania ofertą. Termin wykonania zamówienia: do 29 października 2021 r.
Wymagania:3. Warunki udziału w postępowaniu.
Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykonawcy mogą złożyć ofertę jedynie na całość zamówienia, Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w polskich złotych. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
Ofertę i ewentualne pełnomocnictwa należy dostarczyć w oryginale w formie papierowej lub w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Dokument elektroniczny należy pod rygorem nieważności opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektroniczny dowód osobisty).
4. Wykaz dokumentów.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię uprawnień do projektowania w specjalności drogowej,
2) kopię aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu aktualną, opłaconą polisę (poświadczone ,,za zgodność z oryginałem": kopia polisy i dowód zapłaty), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Kryteria oceny ofert.
Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto za pełny przedmiot zamówienia. Cena ma zawierać wszelkie koszty związane z przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (wzór stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) w kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT.
Oferta o najniższej cenie brutto uzyska maksymalną ilość punktów 100,00.
Pozostałym oferentom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów wg wzoru:
Wc = (Cn/Cb) x 100
Gdzie:
Wc -ilość punktów dla oferty badanej
Cn - najniższa cena brutto realizacji zamówienia
Cb - cena brutto realizacji zamówienia oferty badanej
Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli zostaną złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej najkorzystniejszej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych od wcześniej zaoferowanych.
W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, beneficjent kończy postępowanie bez wyboru żadnej z ofert.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) została złożona przez podmiot:
a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu lub
b) powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub 3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.
Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
1) zawiera cenę wyższą niż w złożonej ofercie lub
2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez Zamawiającego w wezwaniu do złożenia tych ofert.
Zamawiający może zmienić zapytanie ofertowe przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym jako termin składania ofert.
W przypadku składania ofert drogą pocztową (kurierską) decyduje chwila otrzymania oferty przez Zamawiającego.
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert.
8. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia zostały określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
9. Sposób komunikacji.
W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 344), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych w pkt 3 zapytania ofertowego. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub elektronicznie na adres e-mail: przetargi@wielkieoczy.info.pl i adres e-mail podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na adres e-mail, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych - Mariusz Janeczko, Krzysztof Żywiak, tel. 16 307 12 74,
- w sprawach proceduralnych - Robert Kuchciak, tel. 16 307 12 74. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Urząd Gminy Wielkie Oczy
ul. Leśna 2
37-627 Wielkie Oczy
powiat lubaczowski, województwo podkarpackie
Numer dokumentu:R.I.271.17.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: