Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-16
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji technicznej
Organizator:Powiat Krośnieński
Adres: ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Krosno
Państwo: Polska
Telefon / fax:13 43 75 820
Opis:Opracowanie dokumentacji technicznej na
Przebudowe drogi powiatowej nr 1964R Korczyna - Korczyna Zawisie (m. Korczyna Ul. Ogrodowa)
Nazwa zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 1964R Korczyna - Korczyna Zawisie (m. Korczyna Ul. Ogrodowa)
4. Opis przedmiotu zamówienia:
1.Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 1964R Korczyna - Korczyna Zawisie (m. Korczyna Ul. Ogrodowa)
2. Zakres planowanych do wykonania prac określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia będący załącznikiem nr 5 do niniejszego zaproszenia.
3. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2022 r. do godz. 900 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Ul. Bieszczadzka 1, pok. 311. Oferty, które wpłyną po terminie wskazanym powyżej, nie będą brane pod uwagę.
Oferenci mają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert, z zastrzeżeniem konieczności zachowania przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
.Forma składania ofert:
- zamknięta koperta z oznaczeniem oferta na Opracowanie dokumentacji technicznej na Przebudowę drogi powiatowej nr 1964R Korczyna - Korczyna Zawisie (m. Korczyna Ul. Ogrodowa)
Termin składania:2022-12-23
Miejsce i termin realizacji:. Termin realizacji zamówienia - do 11 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wymagania:Z chwilą podpisania protokołu odbioru na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do wykonanej dokumentacji technicznej, w szczególności Zamawiający będzie miał prawo do jej używania i sporządzania kopii:
- przy robotach budowlanych, dostawach lub/ i usługach objętych dokumentacją,
- do zwielokrotniania dowolną techniką dla celów realizacji dzieła,
- do celów promocyjnych i marketingowych.
Dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie ustawą Prawo zamówień publicznych.
W przypadku gdy dokumentacja projektowa wskazuje na pochodzenie - markę, znak towarowy, producenta, dostawcę materiałów i normy, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności. 6.Dokumentację należy dostarczyć w wersji papierowej i na nośniku elektronicznym w formacie PDF w sposób umożliwiający jej wykorzystanie do celów postępowania przetargowego oraz umożliwiającym wydruk materiałów przygotowanych w formie graficznej.
7. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Krośnie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania oferty.
9. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według następujących
kryteriów:
Cena - 100 %
Sposób oceny:
Lp = Cn / Cb x 100% x 100
gdzie:
Lp - liczba punktów
Cn- najniższa cena wśród ofert
Cb - cena badanej oferty
Z tytułu kryterium ,,cena" Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: spełniają warunki dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej t.j.
- posiadają doświadczenie w postaci wykonania w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie co najmniej jednego opracowania dokumentacji projektowej dot. budowy i/lub przebudowy i/lub rozbudowy drogi publicznej oraz załączy do oferty dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie.
- t.j. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży drogowej; Wskazana(e) osoba (y) mają mieć aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa. W celu potwierdzenia niniejszego warunku Wykonawca dołączy do oferty kserokopie uprawnień i zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
2) Dodatkowo w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg. metody ,,spełnia/nie spełnia".
Kontakt:Informacje uzupełniające na temat przedmiotu zamówienia można uzyskać po numerem telefonu 13 43 75 820 - Anna Pelczar - Bożek.
Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą e-mail: przetargi@powiat.krosno.pl, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą poczty elektronicznej
- każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Osoba do kontaktów: Anna Pelczar - Bożek tel.: (013) 43 75 820.
Numer dokumentu:RIZ.272.108.2022. AP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: