Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18679996 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2020-01-23
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych odgałęzień od linii napowietrznych SN z rozłącznikami sterowanymi zdalnie do przyłączenia wytwórców
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
Adres: ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: (858)740 5105
Opis:Nazwa postępowania: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych odgałęzień od linii napowietrznych SN z rozłącznikami sterowanymi zdalnie do przyłączenia wytwórców OZE - 8 zadań
2. Przedmiot zakupu
2.1. Określenie przedmiotu zakupu: opracowanie projektu oraz wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową o roboty budowlane, dla zadań wyszczególnionych przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: 6.1. Termin składania ofert: do dnia 04.02.2020 r godzina: 10:00
6.2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku
Termin składania:2020-02-04
Miejsce i termin realizacji:2.2. Termin realizacji zakupu: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ
4. Informacje dotyczące oceny ofert
4.1. Kryteria oceny ofert: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 20 SIWZ w związku z pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi w pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.
6. Składanie ofert
6.1. Termin składania ofert: do dnia 04.02.2020 r godzina: 10:00
6.2. Miejsce składania ofert: Kancelaria Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A. przy ul. Elektrycznej 13 w Białymstoku
7. Informacje dodatkowe
7.1. Termin związania ofertą: 45 dni.
7.2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.4. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
7.5. Zastosowanie negocjacji handlowych: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji handlowych.
7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3. Wymagania dotyczące Wykonawców
3.1. Przesłanki wykluczenia Wykonawców: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
3.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
4. Informacje dotyczące oceny ofert
4.1. Kryteria oceny ofert: zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.
5. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
5.1. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami: zgodnie z pkt 20 SIWZ w związku z pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi w pkt 8 Załącznika nr 2 do SIWZ.
7. Informacje dodatkowe
7.1. Termin związania ofertą: 45 dni.
7.2. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7.3. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7.4. Zastosowanie aukcji elektronicznej: Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.
7.5. Zastosowanie negocjacji handlowych: Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia negocjacji handlowych.
7.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
Numer dokumentu:LZA/529/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: