Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej
Organizator:GMINA ZŁOTÓW
Adres: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. złotowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 67 2635305
E-mail:
Opis:Wójt Gminy Złotów
wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000,00 euro na wykonanie usług:
"Projekt budowlany wykonania kładki dla ruchu pieszego przez rów w m. Skic "
i
zaprasza do złożenia oferty
Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) - art.4 pkt 8 ustawy.
1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji techniczno-budowlanej dla robót związanych z budową kładki o szerokości 2,0m przez rów w ciągu drogi gminnej w miejscowości Skic.
2. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji obejmuje:
2.1 Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sporządzonego w oparciu o ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm. ) i Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm. )
a) wydruk w/w projektu - 5 egzemplarzy wersji oryginalnej,
b) wersję elektroniczną w/w projektu na płycie CD w formacie plików PDF- 1 egz.
2.2 Wykonanie przedmiaru robót dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
a) wydruk przedmiaru robót - 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną przedmiaru robót na płycie CD - 1 egz.
2.3 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla opracowania jw. sporządzonego w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 )
a) wydruk kosztorysu inwestorskiego - 2 egzemplarze,
b) wersję elektroniczną kosztorysu inwestorskiego na płycie CD - 2 egz.
2.4 Wykonanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla opracowań jw. sporządzonych w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).
a) wydruk STWiOR - 1 egzemplarz,
b) wersję elektroniczną na płycie CD - 1 egz.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
1) uzyskanie map do celów projektowych.
2) Uzyskanie wymaganych decyzji, w tym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia, uzgodnień i opinii dotyczących projektów.
3) Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4) Opracowanie dokumentacji geotechnicznej, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i realizacji inwestycji.
5) Uzyskanie na rzecz i w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.).
4. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji Projektowej oraz uzyskaniem niezbędnych opinii, zgód, uzgodnień i pozwolenia na budowę.
5. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwiązań projektowych.
6. Dokumentacja budowlana wymaga uzgodnienia z Zamawiającym we wszystkich fazach projektowania.
7. Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
8. Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
9. Projektowane technologie, urządzenia oraz materiały winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. W przypadku braku tych norm należy uwzględnić:
a) europejskie aprobaty techniczne,
b) Polskie Normy przenoszące normy europejskie,
c) Normy państw członkowskich UE przenoszące europejskie normy zharmonizowane,
d) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe,
e) Polskie aprobaty techniczne.
10. przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury technicznej. Zakres kolizji powinien być uzgodniony z Zamawiającym przed przystąpieniem do opracowania projektów budowlanych.
11. Obowiązki projektanta na etapie opracowania dokumentacji projektowej:
a) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, projektant jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu koncepcję projektu i uzyskać jego akceptację.
b) zamawiający oczekuje rozwiązań architektonicznych, technologicznych i funkcjonalnych prowadzących do minimalizacji kosztów eksploatacji,
c) projektant zobowiązany jest do pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym wstępnej fazy rozwiązań projektowych jak i propozycji zagospodarowania terenu,
d) projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum jednego spotkania roboczego z Zamawiającym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej w celu omówienia przyjętych rozwiązań projektowych i materiałowych, które muszą zakończyć się pisemnymi protokołami podpisanymi przez strony.
12. Rozwiązania opisywane w opracowywanej dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia nie mogą ograniczać wolnej konkurencji np. poprzez opis, wskazywać konkretnych produktów lub rozwiązań.
Powyższa dokumentacja posłuży zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym, iż dokumentacja jest również opisem przedmiotu zamówienia, należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 -31 ustawy jw.
13. Wykonawca zapewni nadzór autorski (bez dodatkowego wynagrodzenia) w czasie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.
14. projektant odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione wady Projektant zobowiązany jest usunąć w terminie określonym przez Zamawiającego.
15. Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektowych, błędów w przedmiarze robót lub wynikłe z braku odpowiednich pozycji przedmiaru pokrywa Projektant.
Miejsce i termin składania ofert: 21. Miejsce, termin i sposób składania ofert:
Pisemne oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Złotowie w terminie:
do 27.04.2018 r., do godz. 1100 w pokoju nr 1 (sekretariat).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert faksem - nr 67 263 53 05 lub drogą elektroniczną: zlotow@gminazlotow.pl.
Termin składania:2018-04-27
Miejsce i termin realizacji:16. Wymagania dotyczące terminu i sposobu realizacji zamówienia: wymagany termin realizacji zamówienia w zakresie dostarczenia zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 30.11.2018 r.
Wymagania:17. Warunki udziału w postępowaniu:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
18. Kryteria oceny ofert i opis sposobu przyznawania punktacji w poszczególnych kryteriach:
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium ceny i terminu wykonania zamówienia.
Cena: 90%
Cena najtańszej oferty
C = ---------------------------- x 90 pkt
Cena badanej oferty

Termin wykonania: 10%
Termin wykonania do 30 września 2018 r. - 10 pkt
Termin wykonania do 15 października 2018 r. - 7 pkt
Termin wykonania do 30 października 2018 r. - 5 pkt
Termin wykonania do 15 listopada 2018 r. - 3 pkt
Termin wykonania do 30 listopada 2018 r. - 1 pkt
UWAGA!!!
W przypadku krótszego niż do 30 września 2018 r. terminu wykonania zaproponowanego w ofercie przez Wykonawcę, Zamawiający przyzna w tym kryterium nie więcej jak 10 pkt.
Maksymalny termin realizacji: do dnia 30.11.2018 r.
19. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: cena oferty ma charakter ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT.
Wskazanym jest, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca przeprowadził wizję lokalną w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszelkich czynników wpływających na przygotowanie oferty i określenie ceny ryczałtowej.
Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
20. Sposób przygotowania oferty:
1) Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym ( załącznik nr 1), podając cenę netto oraz cenę brutto. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
2) Do oferty należy załączyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia.
Kontakt:20. Osoba uprawniona do porozumiewania się wykonawcami:
W sprawach merytorycznych - Marek Jarząbek - tel. 67 2635305,
e-mail: marek@gminazlotow.pl
W sprawach proceduralnych - Longin Tomasz - tel. 67 2635305,
e-mail: przetarg@gminazlotow.pl
Numer dokumentu:ZPP.271.14.2018.U
Źródło: Internet i własne
Załączniki: