Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15662414 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-07-04
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej
Organizator:PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa
Adres: ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 367 50 36, 22 367 5175, 22 36715 12
E-mail:
Opis:Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy odcinka istniejącej napowietrznej linii 15kV WOM- Duczki na linię kablową 15 kV oraz przebudowy napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV na stacje wnętrzowe w m. Duczki ul. Szkolna._
Specyfikacja:Wykonawcy mogą odebrać SIWZ osobiście w siedzibie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95, u osoby wskazanej w pkt. IV.2. lub po przesłaniu na adres mailowy cezary.holdenmajer@pgedystrybucja.pl prośby o SIWZ
W postępowaniach przetargowych swoje oferty będą mogli składać jedynie Wykonawcy zarejestrowani w BKW PGE Dystrybucja S.A. Wykonawca nie zarejestrowany w BKW może złożyć ofertę w pierwszym z jego udziałem postępowaniu wraz z jednoczesnym złożeniem wniosku o zarejestrowanie w BKW PGE Dystrybucja S.A._
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa
95 budynek A w pokoju nr 14 kancelaria do dnia11-07-2018 do godziny 09:00
Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób :
Oferta na Opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej dla przebudowy odcinka istniejącej napowietrznej linii 15kV WOM- Duczki na linię kablową 15 kV oraz przebudowy napowietrznych stacji transformatorowych 15/0,4kV na
stacje wnętrzowe w m. Duczki ul. Szkolna.
Numer Postępowania: 735/18/GZ
Nie otwierać przed dniem 11-07-2018 roku przed godz. 11:32
Termin składania:2018-07-11
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia: 30.04.2020 r._
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Wymagania stawiane wykonawcom: Zgodnie z SIWZ, Instrukcją BKW_
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: Zgodnie z SIWZ
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy._
Uwagi:Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%)
_1. Cena brutto - o wadze 100%_
Termin związania ofertą: 30 dni._
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Osoba uprawniona do udzielania informacji merytorycznych:
a) imię i nazwisko: Tomasz Szczypiński, Karol Sowa
b) telefon: 22 367 50 36, 22 367 5175
c) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00.
2. Osoba uprawniona do udzielania informacji formalno-prawnych:
a) imię i nazwisko: Cezary Holdenmajer
b) telefon: 22 36715 12
a) adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 b) godziny, w których udziela się informacji dotyczących postępowania: 9.00 -14.00_
Numer dokumentu:735/18/GZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: