Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22291821 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-11-24
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie graficzne
Organizator:Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Adres: ul. Marsz. J. Piłsudskiego 42, 25-431 Kielce
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. Kielce
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 41 362-45-48 wew. 134 telefax: 41 362-48-99
E-mail:
Opis:Województwo Świętokrzyskie - Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach
zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta,
przygotowanie do druku i druk Biuletynu ,,Inspiracje" " z dostawą do siedziby
Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz dostarczenie
Zamawiającemu elektronicznej wersji pdf do publikacji na stronie internetowej ŚCDN.
Opis przedmiotu zamówienia:
Biuletyn ,,INSPIRACJE" ISSN 1428-5479
o skład komputerowy, opracowanie graficzne, korekta, przygotowanie do druku
o druk
o oprawa: zeszytowa (szyty drutem)
o format: A4 (po złożeniu)
o nakład: 300 egz.
Środek:
o liczba stron: 44
o papier: kreda błyszcząca 170 gr.
o druk: 4+4
Okładka:
o liczba stron: 4
o papier: kreda błyszcząca 170 gr.
o druk: 4+4
Pliki do przygotowania Biuletynu Zamawiający przekaże po podpisaniu umowy.
1) Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia
we własnym zakresie i na własny koszt oraz zapewni rozładunek ze środków transportu
i wniesie dostawy do budynku: Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli
w Kielcach, Ul. Marszałka J. Piłsudskiego 42, Kielce w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godz.ch 07:30-15:30, po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym.
Gotowość dostawy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na co najmniej 1 dzień przed
planowanym terminem dostawy.
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych,
o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowładających opisowi przedmiotu zamówienia.
3) Dostarczony przedmiot zamówienia zostanie przyjęty w obecności przedstawiciela
Zamawiającego oraz Wykonawcy. Z odbioru zostanie sporządzony protokół ilościowo -
jakościowy, w którym zostaną zapisane wszelkie uwagi dotyczące dostarczonego
materiału.
Specyfikacja:5. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej
szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Ul. Piłsudskiego 42,
25-431 Kielce, Anna Śniowska tel. 41 362-45-48 wew. 134, anna.sniowska@scdn.pl
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 26.11.2021 roku, do godz. 13;00 w recepcji
Zamawiającego, mieszczącej się na parterze w Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia
Nauczycieli w Kielcach Ul. Piłsudskiego 42,
lub wypełniony formularz przesłać pocztą elektroniczna na adres: oferty@scdn.pl
Termin składania:2021-11-26
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji zamówienia:
do dnia 15.12.2021r.
Wymagania:4. Miejsce lub sposób uzyskania zapytania ofertowego:
Zapytanie ofertowe zostało zamieszczenie na stronie internetowej ŚCDN (BIP).
6. O wszelkich dokonanych zmianach w treści zapytania ofertowego Zamawiający
informuje Wykonawców poprzez umieszczenie informacji o zmianie ogłoszenia na
stronie z opisem dokonanych
zmian w treści zapytania.
7. Kryteria wyboru ofert:
cena - 100%
Punkty za kryterium: Cena(C). Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za
całość przedmiotu zamówienia.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 100
C min.
C = --------- x 100
C bad.
gdzie:
C min. - cena minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad. - cena oferty badanej
1) Za najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym i została oceniona, jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
8. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie
dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
1) Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, doświadczenie oraz potencjał
organizacyjny i ekonomiczny do wykonania zmówienia.
2) Wykonawca zamówienia dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz
zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy powinna być na tyle stabilna, aby
zapewnić prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
9. Odrzucenie oferty i wykluczenie Wykonawcy następuje gdy:
1) Nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2) Z postępowania zostanie odrzucona oferta Wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
b) przedstawi nieprawdziwe informacje.
W związku z wykluczeniem Wykonawcy lub odrzuceniem oferty Wykonawcy nie
przysługują środki ochrony prawnej.
10. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
11. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści
(jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów
Zamawiającego):
Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposób oraz
formę jego wniesienia (jeżeli jest wymagany):
Nie dotyczy
13. Warunki gwarancji:
Nie dotyczy
14. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
15. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
16. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie
pisemnej, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa
i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, z adnotacją ,, Zapytanie ofertowe nr
sprawy 46/2021 na Biuletyn ,, Inspiracje
Oferty składane w formie elektronicznej należy przesłać wyłącznie na adres dedykowany
oferty@scdn.pl wpisując w temacie: ,, Zapytanie ofertowe nr sprawy 46/2021 na Biuletyn
,,Inspiracje".
Oferty złożone w formie elektronicznej winny być sporządzone w formie skanu oryginału
i muszą koniecznie zawierać podpis osoby składającej ofertę.
18. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z prośbą
o uzupełnienie złożonej oferty lub udzielenie wyjaśnień.
20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.
Negocjacje ceny będą prowadzone tylko z Wykonawcą, który w trybie zapytania
ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko w sytuacji,
gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na przedmiot zamówienia.
21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej najkorzystniejszej wśród
złożonych ofert, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji przedmiotu
niniejszego zamówienia.
Numer dokumentu:46/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: