Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie graficzne i wykonanie zakładek magnetycznych
Organizator:Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
Adres: Odrowąża 24, 05-270 Marki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
NIP:PL9570553373
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/180023
Opis:,,Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej"
Powstaje w kontekście projektu
POIS.02.04.00-00-0023/17 - "Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej"

Część 1
Zamówienie stanowi jednolitą całość bez dzielenia na części.

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi drukarskie
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wykonaniu zakładek magnetycznych. Zamówienie jest realizowane w ramach realizacji projektu pn. ,,Czynna ochrona kraski Coracias garrulus na Równinie Kurpiowskiej" nr POIS.02.04.00-00-0023/17, współfinansowanego przez Unię Europejską ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-11-20
Termin składania:2023-11-20
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-11

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2023-11-21
Koniec realizacji
2023-12-15
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Zamówienie jest realizowane w jednym etapie.
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania z poszanowaniem ustawy Kodeks Cywilny. Zmiany będą mogły być wprowadzone do Umowy między innymi w zakresie:
1. Przesunięcia terminu wykonania usługi spowodowanego przesunięciem terminu realizacji projektu, zmianami w harmonogramie projektu oraz wszelkimi decyzjami instytucji dotującej z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
2. Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na wystąpienie okoliczności niezależnych od Wykonawcy, np. warunki atmosferyczne niepozwalające na pracę w terenie, okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub inna siła wyższa. W wypadku wystąpienia powyższych okoliczności Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu z wnioskiem o wydłużenie termin. Po akceptacji przez Zamawiającego wniosku złożonego przez Wykonawcę, termin wykonania zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
3. Warunków umowy oraz sposobu jej realizacji ze względu na zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem - Załącznik nr 1.
2. Podpisane Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem - Załącznik nr 2.
3. Podpisana informacja dotycząca RODO, zgodnie z dołączonym do zapytania wzorem - Załącznik nr 3.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-11-13
Data ostatniej zmiany
2023-11-13 15:46:28

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej
w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 100%
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższym całkowitym wynagrodzeniem.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Dorota Ochocińska
tel.:
e-mail: dorota.ochocinska@otop.org.pl
Kod CPV:39294100-0
Numer dokumentu:2023-37579-180023, 560/2023/28
Źródło: Internet i własne
Załączniki: