Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-12
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie i produkcja filmów
Organizator:Białostocki Park Naukowo-Technologiczny
Adres: ul. Żurawia 71, 15-540 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 733 39 55, tel. +48 534 653 001
E-mail:
Opis:,,Opracowanie i produkcja filmów promujących otwarcie Epi-Centrum Nauki"
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i produkcja filmów promujących otwarcie Epi-Centrum
Nauki. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
Zamówienie dotyczy projektu nr WND-RPPD.08.02.02-20-0006/17 pn.: ,,Laboratorium Młodego Mistrza i Odkrywcy w Białymstoku", jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.
Miejsce i termin składania ofert: VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Białostocki Park Naukowo-Technologiczny 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71, pokój nr 1.29, do dnia: 20.03.2020 r. do godz. 10:00.
2. Złożenie oferty oznacza pełną akceptację wymagań stawianych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu.
Termin składania:2020-03-20
Miejsce i termin realizacji:1 II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) Opracowanie i produkcja filmu z otwarcia Epi-Centrum Nauki - do 3 dni od dnia otwarcia Epi-Centrum Nauki.
2) Opracowanie i produkcja 2 filmików typu ,,teaser" - do 2 tygodni od daty zawarcia umowy.
3) Opracowanie i produkcja 5 filmików, przedstawiających użytkowanie eksponatów Epi-Centrum Nauki oraz 1 filmiku tzw. ,,testimonial advertisment" - od daty zawarcia umowy do dnia 8 mają 2020 r.
Wymagania:| III. INNE WYMOGI ZAMAWIAJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia.
i IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający nie określa warunków.
1 V. KRYTERIA WYBORU
1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:
A) cena ofertowa - waga kryterium: 46 %,
B) scenariusz i scenopis filmu z otwarcia Epi-Centrui Nauki - waga kryterium: 18 %,
C) scenariusz i scenopis 2 filmików typu ,,teaser" - waga kryterium: 18 %,
D) scenariusz i scenopis 2 filmików przedstawiających użytkowanie eksponatów Epi-Centrum Nauki - waga kryterium: 18 %.
2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert - na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym (Załącznik nr 2 do Ogłoszenia) oraz ,,Koncepcji scenariuszy i scenopisów", przygotowanej zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Ogłoszenia.
3) Sposób punktowego obliczania ofert:
Ostateczna liczba punktów będzie liczona na podstawie poniższego wzoru: P = Pc + Pso + Pst + Pse
WYJAŚNIENIE:
P - ostateczna liczba punktów ocenianej oferty
Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa
Pso - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium scenariusz i scenopis filmu z otwarcia Ep-Centrum Nauki Pst- liczba punktów ocenianej oferty w kryterium scenariusz i scenopis 2 filmików typu ,,teaser" Pse - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium scenariusz i scenopis 2 filmików przedstawiających użytkowanie eksponatów Epi-Centrum Nauki
A) Liczba punktów w kryterium cena ofertowa będzie liczona według wzoru: Pc= (Cn/Co) x 46 pkt
WYJAŚNIENIE:
Pc - liczba punktów ocenianej oferty w kryterium cena ofertowa,
Cn - najniższa zaoferowana cena, spośród ofert nieodrzuconych,
Co - cena zaoferowana w ofercie ocenianej, spośród ofert nieodrzuconych.
Wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku.
Oferta może uzyskać maksymalnie 46 pkt.
B) Liczba punktów w kryterium scenariusz i scenopis filmu z otwarcia Epi-Centrum Nauki zostanie przyznana na podstawie ,,Koncepcji scenariuszy i scenopisów" zgodnie z zasadą przedstawioną poniżej. Ocenione zostaną następujące cechy:
a) stopień dostosowania scenariusza i scenopisu filmu do założeń zamówienia - oceniane będzie dostosowanie scenariusza do celu zamówienia, grupy docelowej, przekazu, zakresu tematycznego (do 3 pkt).
b) unikalność i atrakcyjność scenariusza i scenopisu - przyciągający widzów pomysł, odróżniający film z otwarcia Epi-Centrum Nauki od innych tego typu filmów, wolny od schematycznego i zbyt uproszczonego przedstawiania filmów z otwarcia instytucji (do 3 pkt).
c) czytelność i prostota przekazu, rozumiane, jako opracowanie przekazu filmu w sposób zapewniający łatwość i przystępność odbioru komunikatu przez odbiorców (do 3 pkt).
Oceny ww. kryterium dokona zespół oceniający. Każda z osób przyzna punkty oddzielnie dla ww. podkryteriów w skali od 0 pkt do 3 pkt, według następujących zasad:
0 - całkowicie nie spełnia
1 - spełnia w niewielkim stopniu
2 - spełnia w stopniu dobrym
3 - całkowicie spełnia
Następnie wyliczona zostanie średnia arytmetyczna punktów przyznanych w ramach poszczególnych podkryteriów przez wyznaczone osoby oceniające = SAP. Potem dla każdego podkryterium obliczone zostaną punkty wg wzorów określonych poniżej.
a) ppkt 3B) lit. a: SAP x waga 2 =.........pkt
b) ppkt 3B) lit. b: SAP x waga 2 =.........pkt
c) ppkt 3B) lit. c: SAP x waga 2 =.........pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta (po uwzględnieniu wagi kryterium 18 %) wynosi 18 pkt.
C) Liczba punktów w kryterium scenariusz i scenopis 2 filmików typu ,,teaser" zostanie przyznana na podstawie ,,Koncepcji scenariuszy i scenopisów" zgodnie z zasadą przedstawioną poniżej. Ocenione zostaną następujące cechy w zakresie każdego z dwóch filmików typu ,,teaser":
a) stopień dostosowania scenariusza i scenopisu filmu do założeń zamówienia - oceniane będzie dostosowanie scenariusza do celu zamówienia, grupy docelowej, przekazu, zakresu tematycznego (do 3 pkt).
b) unikalność i atrakcyjność scenariusza i scenopisu - przyciągający widzów pomysł, odróżniający film od innych tego typu filmów, wolny od schematycznego i zbyt uproszczonego przedstawiania filmów typu ,,teaser" (do 3 pkt).
c) czytelność i prostota przekazu, rozumiane, jako opracowanie przekazu filmu w sposób zapewniający łatwość i przystępność odbioru komunikatu przez odbiorców (do 3 pkt).
Oceny ww. kryterium dokona zespół oceniający. Każda z osób przyzna punkty oddzielnie dla ww. podkryteriów w skali od 0 pkt do 3 pkt, według następujących zasad:
0 - całkowicie nie spełnia
1 - spełnia w niewielkim stopniu
2 - spełnia w stopniu dobrym
3 - całkowicie spełnia
Metodologia przyznania punktów w ramach kryterium: scenariusz i scenopis 2 filmików typu ,,teaser":
o Każdy z dwóch opisów (scenariusz i scenopis) w ramach ocenianego podkryterium będzie miał wyliczoną średnią arytmetyczną punktów, przyznanych przez wyznaczone osoby oceniające = SAPi, SAP2.
o Następnie zostaną zsumowane średnie arytmetyczne punktów z dwóch opisów (scenariusz i scenopis) w ramach ocenianego podkryterium.
o Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta (po uwzględnieniu wagi kryterium 18 %) wynosi 18 pkt, obliczona wg wzorów:
a) ppkt 3C) lit. a: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
b) ppkt 3C) lit. b: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
c) ppkt 3C) lit. c: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
D) Liczba punktów w kryterium scenariusz i scenopis 2 filmików przedstawiających użytkowanie
eksponatów Epi-Centrum Nauki zostanie przyznana na podstawie ,,Koncepcji scenariuszy i scenopisów" zgodnie z zasadą przedstawioną poniżej. Ocenione zostaną następujące cechy:
a) stopień dostosowania scenariusza i scenopisu filmu do założeń zamówienia - oceniane będzie dostosowanie scenariusza do celu zamówienia, grupy docelowej, przekazu, zakresu tematycznego (do 3 pkt).
b) unikalność i atrakcyjność scenariusza i scenopisu - przyciągający widzów pomysł, odróżniający film od innych tego typu filmów, wolny od schematycznego i zbyt uproszczonego przedstawiania filmów dotyczących użytkowania eksponatów (do 3 pkt).
c) czytelność i prostota przekazu, rozumiane, jako opracowanie przekazu filmu w sposób zapewniający łatwość i przystępność odbioru komunikatu przez odbiorców (do 3 pkt).
Oceny ww. kryterium dokona zespół oceniający. Każda z osób przyzna punkty oddzielnie dla ww. podkryteriów w skali od 0 pkt do 3 pkt, według następujących zasad:
0 - całkowicie nie spełnia
1 - spełnia w niewielkim stopniu
2 - spełnia w stopniu dobrym
3 - całkowicie spełnia
Metodologia przyznania punktów w kryterium: scenariusz i scenopis 2 filmików przedstawiających użytkowanie eksponatów Epi-Centrum Nauki:
o Każdy z dwóch opisów (scenariusz i scenopis) w ramach ocenianego podkryterium będzie miał wyliczoną średnią arytmetyczną punktów, przyznanych przez wyznaczone osoby oceniające = SAPi, SAP2.
o Następnie zostaną zsumowane średnie arytmetyczne punktów z dwóch opisów (scenariusz i scenopis) w ramach ocenianego podkryterium.
o Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta (po uwzględnieniu wagi kryterium 18 %) wynosi 18 pkt, obliczona wg wzorów:
a) ppkt 3D) lit. a: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
b) ppkt 3D) lit. b: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
c) ppkt 3D) lit. c: (SAPi + SAP2) x waga 1 =.........pkt
UWAGA:
- Uzyskane w ramach poszczególnych kryteriów punkty zostaną zsumowane.
- Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert największą liczbę punktów.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT_
1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz.
2. Upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.
3. Oferta winna zawierać:
1) Formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Ogłoszenia).
2) Celem oceny oferty w ramach pozacenowych kryteriów oceny ofert, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokument pn.: ,,Koncepcja scenariuszy i scenopisów"(zwana również Koncepcją), która winna zawierać wstępne scenariusze i scenopisy spotów/filmików sporządzone w oparciu o informacje określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) i zawierać:
a) wstępny scenariusz i scenopis filmu z otwarcia Epi-Centrum Nauki;
b) wstępny scenariusz i scenopis 2 filmików typu ,,teaser";
c) wstępny scenariusz i scenopis 2 filmików przedstawiających użytkowanie eksponatów Epi-Centrum Nauki.
UWAGA:
o Niezłożenie wraz z ofertą Koncepcji lub przyznanie w tym kryterium 0 pkt będzie skutkowało odrzuceniem oferty. W przypadku niezłożenia Koncepgiwaz z ofertą, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do jej uzupełnienia;
o Przedstawiona Koncepcja wykorzystana zostanie do oceny oferty na etapie wyboru wykonawcy. Wybór wykonawcy i Koncepcji n\\\\\\\\e jest jednoznaczny z akceptacją scenariuszy i scenopisów oraz kreacją wizualną filmu do realizacji. Koncepcja filmów zostanie każdorazowo doprecyzowana przez Zamawiającego we współpracy z Wykonawcą na etapie przygotowania i akceptacji scenariuszy filmów;
o Wszystkie dokumenty składające się na Koncepcję muszą być sporządzone w kolorze, w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) oraz w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku danych (płyta CD, płyta DVD, pendrive, etc), w formacie umożliwiającym otwarcie plików i ich przeglądanie za pomocą standardowego oprogramowania (system Windows, Android, ogólnie dostępne przeglądarki i view'ery, programy pakietu biurowego, etc.) bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania;
o Koncepcja podlegać będzie ocenie, zgodnie z kryteriami określonymi w Rozdz. V ogłoszenia o zamówieniu, dlatego też Zamawiający wymaga, aby zawierała elementy odpowiadające poszczególnym kryteriom i podkryteriom;
o Oferta Wykonawcy, który nie załączy Koncepcji lub załączy więcej niż jedną Koncepcję, zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada treści ogłoszenia o zamówieniu.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE_
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru, z zastrzeżeniem pkt 2. Zamawiający powiadomi Wykonawców o wyniku postępowania publikując wynik na stronie www.bpnt.bialystok.pl.
2. Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyn.
Uwagi:3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, 15-540 Białystok, ul. Żurawia 71;
2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym: Mariusz Manaches, iodo@bpnt.bialystok.pl, +48 534 653 001;
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;
4) dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;
5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Kontakt:VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia (zaleca się dodatkowe przekazanie wniosku również drogą elektroniczną na adres: bpnt@bpnt.bialystok.pl, w wersji edytowalnej). Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej: www.bpnt.bialystok.pl.
2. Osoba do kontaktu z wykonawcami: Michał Podbielski, bpnt@bpnt.bialystok.pl
Kod CPV:79341000-6, 79342200-5, 72400000-4, 92111210-7, 79822500-7
Numer dokumentu:BPN-T.271.1.030902.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: