Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-10-22
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami
Organizator:FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji
Adres: Floriańska 31, 31-019 Kraków
Województwo / powiat: małopolskie, pow. Kraków
Państwo: Polska
Telefon / fax:12 633 51 54
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego:
1. Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych
(bądź aktualizacja istniejącej procedury) w 5 JST
2. Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości w 5 JST
3. Procedura ewidencjonowania mienia komunalnego, w tym Skarbu Państwa w 1 JST
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest podniesienie jakości usług administracyjnych dla prowadzenia działalności gospodarczej (w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami) świadczonych w pięciu miastach województwa małopolskiego.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie i wdrożenie procedur z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego:
1. Opracowanie i wdrożenie procedury postępowania egzekucyjnego wierzyciela należności podatkowych
(bądź aktualizacja istniejącej procedury) w 5 JST
2. Opracowanie i wdrożenie procedury tworzenia planów wykorzystania nieruchomości w 5 JST
3. Procedura ewidencjonowania mienia komunalnego, w tym Skarbu Państwa w 1 JST
Do zadań Wykonawcy w będzie należało:
a. przeprowadzenie indywidualnej diagnozy w zakresie objętym procedurą,
b. wyłonienie optymalnych parametrów (cele, zakresy, odbiorcy, szczegółowe zasady postępowań, itp.),
c. opracowanie i stworzenie procedury,
d. spersonalizowanie procedury pod specyfikę każdej gminy,
e. przekazanie procedury jednostkom samorządu terytorialnego (Partnerom projektu) oraz Zamawiającemu,
f. opracowanie wzoru zarządzenia dla każdej gminy uwzględniającego strukturę organizacyjną każdej z Gmin wprowadzającego obowiązywanie procedury,
g. przekazanie wzoru zarządzenia jednostkom samorządu terytorialnego (Partnerom projektu) oraz Zamawiającemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 04-11-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć przed upływem terminu składania ofert:
a. w formie zeskanowanego dokumentu drogą elektroniczną na adres mailowy: mistia@mistia.org.pl. W tytule wiadomości należy wpisać ,,Zapytanie ofertowe nr POWER_2.18_MA/06/2019". Wymagane załączniki powinny zostać uzupełnione, podpisane a następnie zeskanowane w sposób czytelny i po zeskanowaniu przesłane w formie elektronicznej. Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty w odpowiedzi na przesłanego e-maila. Uwaga: Do dokumentów musi być dołożona wersja edytowalna formularza ofertowego.
b. pocztą na adres: FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, ul. Floriańska 31, 31-019 Kraków. Na kopercie dopisek ,,Zapytanie ofertowe nr POWER_2.18_MA/06/2019". Uwaga: Do dokumentów musi być dołożona wersja edytowalna formularza ofertowego zapisana na dysku CD lub DVD.
Termin składania:2019-11-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: Miejscowość: Andrychów, Chrzanów, Limanowa, Nowy Sącz, Wadowice
Harmonogram realizacji zamówienia
31 stycznia 2020 r.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Wiedza i doświadczenie
Minimum dwa tożsame zamówienia zrealizowane w ostatnich pięciu latach na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Potencjał techniczny
Oferent dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do prawidłowego wykonania usługi.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Oferent dysponuje osobami zdolnymi do terminowego wykonania usługi.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udzielenia zamówienia w przypadku gdy środki
na realizację zadania zaproponowane przez oferentów przewyższają środki zaplanowane w budżecie Projektu.
2. Przed zawarciem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji cenowych
z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W wyniku negocjacji może zostać ustalona cena niższa niż wskazana w ofercie, nie może jednak zostać ustalona cena wyższa niż wskazana w ofercie.
3. Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną, najwyższą liczbę punktów.
4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
5. Jeżeli wybrany Oferent odmówi podpisania umowy, Zamawiający uprawniony jest do wyboru Oferenta, który uzyskał następną w kolejności najwyższą ilość punktów.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
7. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez wybrania żadnej oferty i bez podawania przyczyny.
W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
Warunki zmiany umowy
Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ( tylko w przypadku zmniejszenia),
b) zmiany będą następstwem zmian wytycznych dotyczących POWER lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy do wytycznych dotyczących POWER lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy,
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
o gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego, w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,
o z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie usługi w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium: ,,Cena brutto w PLN" - waga 100%
W ramach kryterium oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 100 punktów. Wzór wyliczenia punktacji:
P = (CN/COB) x 100
gdzie:
P - liczba punktów badanej oferty
CN -cena brutto najniższa spośród ocenianych ofert
COB - cena brutto oferty badanej
Wykluczenia
1. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Istnienie takiego powiązania jest podstawą do wykluczenia Wykonawcy. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Z postępowania wyklucza się również wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ
Adres
Żurawia 43
00-680 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
223519312
Fax
223519310
NIP
5220001895
Tytuł projektu
Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji współpracy z przedsiębiorcami.
Numer projektu
POWR.02.18.00-00-0003/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Anatol Władyka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
12 633 51 54
Kod CPV:79411000-8
Numer dokumentu:1212956, POWER_2.18_MA/06/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2019-10-22 08:17
Aktualizacja ogłoszenia

Na podstawie nowo pozyskanych materiałów ogłoszenie zostało zaktualizowane.