Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Organizator:Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
Adres: ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 85 665-28-70, 85 743 32 23, tel. 85 676 80 62
E-mail:
Opis:Działając w imieniu Miasta Białystok - Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok zapraszam do złożenia oferty na wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*, o wartości niższej niż 130 000 złotych, wyłączonej ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 1.
1. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. 1. Przedmiotem niniejszej usługi jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zadaniem
pn. ,,Renowacja zbiornika plażowego przy Ośrodku Sportów Wodnych ,,Dojlidy" w Białymstoku".
1. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu.
1. 3. Wymagania w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu.
1. 4. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji, w tym:
1) mapy do celów projektowych, operatu wodnoprawnego (3 egz. w wersji papierowej, w 1 egz. wersji elektronicznej w formacie edytowalnym np. *.doc, dwg, oraz *.pdf),
2) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji robót budowlanych opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii, ekspertyz i badań technicznych (3 egz. w wersji papierowej, w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym np. *.doc, dwg, oraz *.pdf),
3) wykonanie przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego oraz STWiOR (2 egz. w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie edytowalnym np. *.doc, oraz *.pdf),
4) pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy ją złożyć w siedzibie Zamawiającego w Białostockim Ośrodku Sportu
i Rekreacji, Ul. Włókiennicza 4, 15-465 Białystok, pok. 201 lub przesłać faksem na
nr (85) 652 69 85 bądź drogą elektroniczną na adres: dborowski@bosir.bialystok.pl do dnia 02.02.2024 r. do godz. 10:00, na lub wg formularza ofertowego, który stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu.
Termin składania:2024-02-02
Miejsce i termin realizacji:2.Termin realizacji zamówienia
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
1) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.4 ppkt 1 - w terminie
do 8 tygodni od dnia podpisania umowy,
2) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.4 ppkt 2-3 - w terminie
do 40 tygodni od dnia podpisania umowy,
3) Wykonanie przedmiotu umowy określonego w pkt. 1.4 ppkt 4 - podczas wykonywania robót budowlanych, których rozpoczęcie planowane jest w latach 2024-2025.
Wymagania:1. 5. Sposób realizacji Zamówienia:
1) Osoby pełniące nadzór autorski nad realizacją inwestycji muszą posiadać wymagane prawem uprawnienia oraz spełniać pozostałe wymogi wynikające z Ustawy Prawo Budowlane .
2) Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje wykonywanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikających z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, w szczególności:
a) czuwanie nad zgodnością realizacji inwestycji z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych poprzez pobyt na budowie na wezwanie Zamawiającego,
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zgłoszonych przez Zamawiającego lub Wykonawcę inwestycji,
c) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą inwestycji możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, innych rozwiązań technicznych
i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,
d) uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru nwestorskiego,
e) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji,
f) udziału w komisjach i naradach technicznych - w miarę potrzeb, na wezwanie pisemne lub telefoniczne Zamawiającego oraz w końcowym odbiorze inwestycji.
3) Wszelkie rozwiązania projektowe winny być każdorazowo uzgodnione
z Zamawiającym.
4) Za ,,pobyt na budowie" uważa się pobyt uprawnionych projektantów do pełnienia nadzoru autorskiego. Potwierdzenia pobytu w ramach nadzoru autorskiego dokonuje osoba wskazana przez Zamawiającego - na drukach ,,karta pobytu".
5) Za ,,pobyt na budowie" uważane jest również wykonywanie czynności nadzoru autorskiego poza terenem budowy, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji. W takich przypadkach za teren pełnienia nadzoru może być uznawana siedziba Zamawiającego, wykonawcy robót bądź dostawcy maszyn, urządzeń
i wyposażenia, a udział projektanta traktuje się na równi z pobytem na budowie.
6) Czynności, o których mowa w pkt 2 będą realizowane na wniosek Zamawiającego przekazany pisemnie, przesłany faxem, e-mailem lub zgłoszony telefoniczne, przy czym, powiadomienie powinno, w miarę możliwości, nastąpić, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.
7) Osoba sprawująca nadzór autorski, o przewidywanym terminie pobytu na budowie będzie informowała pisemnie, faksem lub telefonicznie wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.
8) Działania, o których mowa w pkt 2 b) - e) realizowane będą bez zbędnej zwłoki, max. w terminie 2 dni roboczych od dnia przekazania wniosku przez Zamawiającego, chyba że charakter czynności będzie wymagał dłuższego okresu realizacji, w takim przypadku termin musi być uzgodniony z Zamawiającym.
9) Płatne nadzory autorskie nie dotyczą pobytów na budowie (lub miejscach traktowanych równorzędnie), wynikających z gwarancji i rękojmi oraz korygowania usterek dokumentacji projektowo - kosztorysowej sporządzonych przez Wykonawcę.
10) Planowana ilość pobytów: 5.
1. 6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z:
1) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.);
2) Ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.);
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);
4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458);
6) Dokumentacja w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art. 101 i 102 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku, gdy dokumentacja wskazuje na pochodzenie materiałów lub systemów (marka, znak towarowy, producent, dostawca), należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, wówczas Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować sposób wypełnienia przesłanki dopuszczalności i zakres dopuszczalnych odstępstw w stosunku do wskazanych materiałów lub systemów.
1. 7. Przed złożeniem oferty zaleca się odbycie wizji lokalnej na obiekcie oraz w jego otoczeniu w celu oceny, na własną odpowiedzialność, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace projektowe. Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym jej umówieniu z osobą do kontaktu.
1. 8. Cena usługi powinna obejmować wszystkie niezbędne koszty związane z jej realizacją w tym m.in. dojazdów, wizji lokalnych, itp.
3. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%
4. Wymagania co do ofert:
1) musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy;
2) powinna zawierać cenę ofertową brutto (z uwzględnieniem należnego podatku VAT) za wykonywanie usługi określonej w pkt 1.1. ogłoszenia o zamówieniu, obliczoną zgodnie z wzorem wynikającym z formularza ofertowego.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, która nie spełni wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.
7. Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania Wykonawców, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ogłoszeniu o zamówieniu i przedstawi najkorzystniejszą ofertę w oparciu o kryteria wyboru oferty określone w ogłoszeniu o zamówieniu, z zastrzeżeniem pkt 10.
9. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania Wykonawcę, którego oferta została wybrana.
10.Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania wynikającego
z przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu bez podania przyczyn zamieszczając informację o unieważnieniu na stronie internetowej.
Uwagi:11. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych Oferenta jest Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku (15-465) mający swoją siedzibę przy ul. Włókiennicza 4, reprezentowany przez Dyrektora, (,,Administrator").
2) W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z powołanym Inspektorem ochrony danych: mailowo na adres iod@bosir.bialystok.pl bądź listownie na adres korespondencyjny wskazany powyżej.
3) Oferent ma prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych.
4) Jeżeli Oferent uzna, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
5) Dane osobowe Oferenta będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania dotyczącego ,,Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. ,,Renowacja zbiornika plażowego przy Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy w Białymstoku", a następnie, jeśli to będzie miało miejsce do zawarcia i wykonania umowy.
6) Podanie przez Oferenta danych jest konieczne do przeprowadzenia ww. postępowania.
7) Podstawą prawną przetwarzania danych Oferenta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy).
8) Odbiorcami danych osobowych Oferenta będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.
9) Dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez cały czas, przez który będzie trwała procedura, w razie podpisania umowy - do zakończenia realizacji, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego.
Kontakt:5. Osobą do kontaktu z wykonawcami jest: Pan Damian Borowski nr tel. 85 676 80 62 . Wizję lokalną można przeprowadzić po wcześniejszym jej umówieniu z Kierownikiem Ośrodka Sportów Wodnych ,,Dojlidy", Panem Tomaszem Budzyńskim 85 743 32 23.
Kod CPV:71320000-7
Źródło: Internet i własne
Załączniki: