Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-06-05
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie Koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej
Organizator:AQUANET S.A
Adres: Ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 885 974 394
E-mail:
Opis:SUW Mosina - fotowoltaika
Opis przedmiotu zamówienia:
4.1. Przedmiotem zamówienia jest:
4.1.1. Opracowanie Koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznej na SUW Mosina wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
4.1.2. Wykonanie ekspertyz technicznych istniejących budynków przewidzianych pod montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie SUW Mosina.
4.1.3. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla SUW Mosina zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z uzyskaniem:
- prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- warunków przyłączenia do Enea Operator Sp. z o.o. zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059, z późn. zm.)
dla sporządzenia dokumentacji projektowej i realizacji instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mosina na terenie SUW Mosina w ramach zadania inwestycyjnego np.: ,,2-03-22-030-1 SUW Mosina- fotowoltaika"
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami i wzory umów wraz z załącznikami.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy sporządzić pisemnie pod rygorem ich nieważności i przesłać na adres e-mail agnieszka.gorny@aquanet.pl do dnia 17.06.2024 r. do godz. 12:00. Oferta może zostać złożona jako dokument elektroniczny podpisany przez osobę upoważnioną podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jako skan podpisanego przez upoważnioną osobę dokumentu papierowego (formularza oferty). Pozostałe dokumenty elektroniczne stanowiące załączniki do oferty nie muszą być podpisane przez Wykonawcę, jednak są dla niego wiążące.
Wszystkie ww. dokumenty elektroniczne stanowiące ofertę należy zabezpieczyć hasłem przed niepożądanym otwarciem i przesłać do Zamawiającego.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej ofertę należy wpisać: Oferta firmy......................nazwa i numer postępowania ,,2-03-22-030-1 SUW Mosina - fotowoltaika "
Maksymalny rozmiar skompresowanego pliku oferty wynosi 25 MB. Dopuszczalny format plików składających się na ofertę to: .doc .docx .pdf . xls .rtf.
Hasła zabezpieczające ofertę przed niepożądanym otwarciem należy przesyłać na adres e-mail agnieszka.gorny@aquanet.pl od dnia 17.06.2024 r. od godz. 12.01 do dnia 17.06.2024 r. do godz. 12:29.
W tytule wiadomości e-mail zawierającej hasło należy wpisać: Tytuł wiadomości: Hasło do oferty firmy ....... - (tytuł postępowania) - ...............
Otwarcie ofert:Otwarcie oferty nastąpi w dniu 17.06.2024 r. o godz. 12.30
Termin składania:2024-06-17
Miejsce i termin realizacji:5. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia:
Wykonanie Przedmiotu Zamówienia w terminie 17 miesięcy od daty podpisania Umowy.
Wymagania:strona internetowa Zamawiającego: https://www.aquanet.pl/
2. Podstawa prawna i tryb udzielenia zamówienia
2.1. Regulamin udzielania zamówień przez AQUANET S.A., do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych - dalej ,,Regulamin".
Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: https://www.aquanet.pl/dla-biznesu/aktualne-przetargi/
2.2. Tryb: Przetarg ofertowy (§ 21 Regulaminu).
3. Negocjacje
3.1. Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji, o których mowa w §21 ust.1 Regulaminu
Elementem podlegającym negocjacją będzie cena oferty.
Cena zaoferowana po negocjacjach nie może być wyższa od zaproponowanej w pierwotnie złożonej ofercie.
3.2. Negocjacje prowadzone będą z każdym Wykonawcą oddzielnie.
3.3. Zamawiający zaprosi do negocjacji wybranych przez siebie Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu i którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3.4. Informacje dotyczące terminu i szczegółów organizacyjnych negocjacji online Zamawiający przekaże odrębnym pismem po otwarciu ofert.
3.5. W negocjacjach może uczestniczyć umocowany przedstawiciel Wykonawcy (w przypadku, gdy uczestnikiem negocjacji jest osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów załączonych do oferty przetargowej, należy przedłożyć pełnomocnictwo dla tej osoby przed rozpoczęciem negocjacji). Uwaga! Pełnomocnictwo należy przedłożyć przy pomocy wybranego środka komunikacji.
3.6. Wykonawca, który nie przystąpi do negocjacji podtrzymuje swoją pierwotną ofertę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin związania ofertą:
7.1. Wykonawca związany jest ofertą 45 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
7.2. Zamawiający może najpóźniej na 3 dni przed upływem końca terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o przedłużenie ww. termin. Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą lub brak odpowiedzi przed upływem pierwotnego terminu związania ofertą jest równoznaczne z odrzuceniem oferty z postępowania.
8.2. Oferty muszą być napisane w języku polskim, powinny być sporządzone czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby upoważnionej do złożenia oferty.
8.3. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
8.4. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla danego zamówienia.
8.5. Wykonawcy mogą złożyć ofertę wspólnie. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
8.6. Kompletna oferta musi zawierać:
8.6.1. Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy,
8.6.2. Załącznik nr 5 - Wykaz osób wraz ze skanem uprawnień i skanem zaświadczenia z izby osób wymienionych w pkt. 9.2.2,
8.6.3. Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług wraz ze skanem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie np. referencji zgodnie z pkt. 9.2.1,
8.6.4. Załącznik nr 7 - Obowiązek informacyjny RODO - AQ - RODO-19,
8.6.5. Pełnomocnictwo, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika,
8.6.6. Aktualny wydruk z KRS Wykonawcy lub wydruk z CEiDG Wykonawcy.
Oferty złożone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
Hasła przesłane po terminie otwarcia ofert nie zostaną uwzględnione i tym samym oferty, których te hasła dotyczą nie zostaną otwarte i nie będą rozpatrywane.
W przypadku złożenia oferty niezabezpieczonej hasłem lub wcześniejszego przesłania hasła do złożonej już oferty, Wykonawca, świadomie, odstępuje od utajnienia swojej oferty i tym samym godzi się z możliwością, iż Zamawiający będzie mógł zapoznać się z treścią oferty przed terminem jej otwarcia. Wszelkie negatywne konsekwencje działania opisanego powyżej będzie ponosił Wykonawca i nie będą przysługiwały mu żadne środki odwoławcze w związku z takim działaniem.
9. Warunki udziału w postępowaniu (o ile zostały przewidziane) oraz dokumenty na potwierdzenie ich spełniania - podmiotowe środki dowodowe
9.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
9.1.1 Warunek w zakresie doświadczenia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich 4 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał: co najmniej 3 zadania w zakresie opracowań dotyczących instalacji fotowoltaicznych,
9.1.2 Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
a) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży elektrycznej, niniejsza osoba winna :
- posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego, a dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. wymagane są uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych - skan uprawnień,
- przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa - skan zaświadczenia;
b) co najmniej 1 osobą na stanowisku Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, niniejsza osoba winna:
- posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa Budowlanego lub dla osób, które uzyskały uprawnienia przed 1994 r. uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - skan uprawnień,
- przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, z potwierdzeniem posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez właściwą Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa - skan zaświadczenia.
9.2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawców warunków, o których mowa w pkt. 9.1 Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
9.2.1. wykazu wykonanych opracowań w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, zakresu, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów, referencji (sporządzonych przez podmiot na rzecz, którego usługi zostały wykonane) potwierdzających, że usługi te zostały wykonane w terminie i należycie (do oferty należy dołączyć skan dokumentów potwierdzających należyte wykonanie np. referencji ) - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6
9.2.2 wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5:
9.2.2.1 projektant branży elektrycznej powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w projektowaniu na stanowisku projektanta (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych). Doświadczenie to winno obejmować wykonanie co najmniej dwóch projektów farmy fotowoltaicznej o mocy nominalnej co najmniej 0,3 MW każda.
9.2.2.2. projektant branży konstrukcyjnej powinien posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień).

10. Podstawy do wykluczenia z postępowania
10.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.
10.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
10.3. Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub odmówili podpisania umowy, lub rozwiązali umowę przed terminem jej
obowiązywania.
10.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
Ad. 10.1, ad 10.2 i ad 10.3 - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wzory ww. oświadczeń zawarte zostały w formularzu oferty (pkt 8, 9,10).
11. Podstawy odrzucenia oferty:
11.1. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia.
11.2. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli zawiera błędy w obliczeniu ceny.
11.3. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
11.4. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
11.5. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
11.6. Zamawiający odrzuca ofertę jeśli oferta złożona przez Wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał lub nienależycie wykonał wcześniejszą umowę, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub naliczenia kar umownych.
12. Opis Kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
12.1.
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
Przykład:
1) Cena - 100 %,
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena 100% 100 punktów

12.2. Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
kryterium ,,Cena" (C) - oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 100 punktów, oferty pozostałe otrzymają zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, obliczoną na podstawie poniższego
wzoru:
Pi(C) = (Cmin/Ci) x 100 pkt
gdzie:

Pi(C) - liczba punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena"
Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Ci - cena oferty badanej "i"
12.3. W sytuacji gdy jedynym kryterium jest cena warto wprowadzić zapis poniżej
W przypadku jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
W przypadku otrzymania przez dwie oferty takiej samej punktacji, Zamawiający wybierze tę która ma niższa cenę.
13. Sposób obliczenia ceny
13.1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13.2. Ceną oferty jest cena wymieniona w formularzu oferty. Cenę taką Zamawiający przyjmie na potrzeby oceny i porównania ofert. Cenę podaną w formularzu ofertowym należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania
14.1. Przekazanie informacji o wyniku postępowania:
14.1.1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu lub odstąpieniu od prowadzenia postępowania przesłana zostanie do Wykonawców, którzy złożyli oferty i zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
14.1.2.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zawierała:
o Informację o wybranym Wykonawcy wraz z podaniem ceny oferty i/lub punktacji,
o Informację o ofertach odrzuconych i/ lub Wykonawcach wykluczonych wraz z podaniem podstawy odrzucenia/ wykluczenia
14.1.3. Informacja o unieważnieniu postępowania będzie zawierała podstawę unieważnienia postępowania.
14.2. Zawiadomienie o wyborze oferty nie stanowi zawarcia umowy.
14.3. Umowę uznaje się za zawartą w momencie podpisania przez obie Strony.
14.4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania umowy z następnym Wykonawcą, którego bilans kryteriów oceny ofert jest najkorzystniejszy w kolejności wg kryteriów oceny ofert.
14.5. W przypadku wyznaczenia do podpisania umowy pełnomocnika, przed podpisaniem umowy należy przekazać Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo.
15. Obowiązek informacyjny RODO
Należy załączyć do Ogłoszenia obowiązek informacyjny RODO wg wzoru obowiązującego w Spółce (AQ-RODO-19).
16. Wymagania dotyczące wadium jeżeli dotyczy, przepisy § 63 i § 64 Regulaminu stosuje się odpowiednio
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wadium.
17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisy § 86-90 Regulaminu stosuje się odpowiednio
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18. Podstawy do unieważnienia postępowania
18.1. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli nie złożono żadnej oferty lub wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu .
18.2. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostali Wykluczeni.
18.3. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że przeprowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
18.4. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
18.5. Zamawiający unieważnia postępowanie jeśli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
19. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy lub wzór umowy
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Ogłoszenia
20. Dodatkowe informacje:
o Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia przed terminem składania ofert. Dokonaną w ten sposób zmianę zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego.
o Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o wyjaśnienie treści
Ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wniosek, o którym mowa powyżej nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert.
o Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa powyżej, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
o Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub dokumentów zamówienia. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia lub dokumentów zamówienia nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
o Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania.
o Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
o Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty lub do uzupełnienia lub wyjaśnienia dokumentów (np. potwierdzających spełnianie warunków udziału, brak podstaw do wykluczenia) lub pełnomocnictwa w wyznaczonym przez siebie terminie.
o Zamawiający może poprawić w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz rachunkowe, zawiadamiając o tym Wykonawcę , którego oferta została poprawiona.
UWAGA!
Oczywistą omyłką rachunkową jest błąd w obliczeniach popełniony przez Wykonawcę, który można poprawić wyłącznie w jeden sposób. Polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego np. błędne zsumowanie, odjecie, pomnożenie poszczególnych pozycji.
Oczywistą omyłką pisarską jest wynik przeoczenia, pominięcia, który nie zmienia treści oświadczenia woli Wykonawcy.
o Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji informacji podanych w ofercie poprzez zwrócenie się bezpośrednio do podmiotu na rzecz lub w imieniu którego usługi/dostawy/roboty budowlane były wykonywane.
o Zamawiający zastrzega sobie w każdym momencie możliwość odstąpienia od prowadzenia postępowania bez podawania przyczyny.
o Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić swoją ofertę.
21. Informacja o środkach ochrony prawnej
W postępowaniach, których wartość przekracza 130 000,00 złotych, Wykonawca może w terminie 5 dni od wszczęcia postępowania lub wyboru oferty najkorzystniejszej, poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Regulaminu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Regulaminu.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zlecający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców biorących udział w postępowaniu.
22. Wizja w terenie
Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawcę wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia.
Wizja lokalna na terenie obiektów - kontakt telefoniczny: Robert Jeżewicz tel. 605 053 810
Uwagi:7. Termin związania ofertą:
Kontakt:Informacje o środkach komunikacji, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami:
6.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa przy pomocy poczty elektronicznej
6.2. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko: Agnieszka Górny
Adres: ul. Dolna Wilda 126, 61 - 492 Poznań
e- mail: agnieszka.gorny@aquanet.pl
nr tel.: 885 974 394
Numer dokumentu:2-03-22-030-1
Źródło: Internet i własne
Załączniki: