Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21349942 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2021-06-04
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów
Organizator:URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
Adres: ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. choszczeński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 95 768 50 38, fax 95 768 51 18
E-mail:
Opis:Na ,,Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach"
Rozdział I: Postanowienia ogólne
1. Podstawy prawne:
1.1. Konkurs prowadzony jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, w oparciu o niniejszy regulamin (zwany dalej ,,Regulaminem").
1.2. Do konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).
1.3. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie, akceptuje i przyjmuje warunki Regulaminu określone w niniejszym dokumencie.
2. Rodzaj i forma Konkursu:
2.1. Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego bez kwalifikacji wstępnych.
2.2. Konkurs ma charakter koncepcyjny, nie jest konkursem realizacyjnym.
2.3. Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz część opisowa, graficzna i elektroniczna muszą być opracowane przez wszystkich Uczestników w języku polskim.
2.4. Dokumenty, materiały i inne informacje złożone w języku innym niż wymieniony w podpunkcie 2.3. nie będą rozpatrywane.
3. Rodzaj i wysokość nagród
3.1. Organizator przewiduje nagrodę główną w wysokości 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych) oraz możliwość przyznania wyróżnienia, za które zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych).
Rozdział II: Opis przedmiotu Konkursu
1. Przedmiot i cel konkursu
1.1. Przedmiotem pracy konkursowej jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się przy boisku Szkoły Podstawowej w Pełczycach przy Ul. Kościelnej. Konkurs dotyczy terenu znajdującego się na działce ew. 143/11 (załącznik nr 1 - mapa zasadnicza w skali 1:500 z działką 143/11; załącznik nr 2 - mapa zasadnicza ze wskazanym obszarem planowanym do zagospodarowania).
l
2. Celem konkursu jest wypracowanie najlepszej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej zagospodarowania części terenu znajdującego się na działce ew. 143/11 pod względem przestrzennym, funkcjonalno - użytkowym, kompozycyjnym oraz estetycznym z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru i jego otoczenia.
3. Przygotowując pracę konkursową wykonawca zobowiązany jest uwzględnić fakt, iż schody oraz trybuny zlokalizowane na boisku Szkoły Podstawowej w Pełczycach stanowią wzmocnienie skarpy.
4. Szczegółowy opis zadania konkursowego
4.1. W opracowanej koncepcji należy ująć wstępne zamierzenia Zamawiającego:
a) należy zaprojektować ok. 200 samodzielnych miejsc siedzących na trybunach (+/-10%) wraz z zagospodarowaniem pozostałej części terenu.
b) Należy zaprojektować schody prowadzące z terenu szkoły na teren przy bieżni z uwzględnieniem zagospodarowania terenu.
2.2. Przestrzeń i obiekty ujęte w koncepcji będą ogólnodostępne, bezpieczne dla użytkowników oraz łatwe w utrzymaniu i niewymagające specjalnego dozoru.
2.3. Zaproponowane rozwiązania techniczne muszą spełniać standardy i normy techniczne dla tego typu obiektów.
2.4. Rozwiązania projektowe terenu nie mogą generować wysokich kosztów wykonania inwestycji (przy ewentualnej realizacji zadania powinny uwzględniać racjonalność, gospodarność, oszczędność).
Miejsce i termin składania ofert: Prace konkursowe należy składać w terminie do 02.07.2021 r. do godz. 12.00, na adres: Urząd Miejski w Pełczycach, Ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce.
Otwarcie ofert:Ogłoszenie zwycięzców Konkursu. 16.07.2021 r. Na stronie internetowej Organizatora https://bip.pelczyce.pl/ oraz tablicy ogłoszeń
Termin składania:2021-07-02
Wymagania:3. Poszczególne etapy postępowania, terminy oraz sposoby informowania zostały przedstawione w harmonogramie (rozdział III).
Rozdział III: Harmonogram konkursu oraz formy komunikacji
1. Etapy postępowania:
Lp. Etapy postępowania: Terminy: Sposób informowania:
1. Ogłoszenie konkursu. 04.06.2021 r. Na stronie internetowej Organizatora https://bip.pelczyce.pl/
3. Składanie zapytań przez osoby zainteresowane uczestnictwem w Konkursie. 18.06.2021 r. Drogą elektroniczną na adres umig@pelczyce.pl
4. Odpowiedzi na nadesłane zapytania, wnioski. 25.06.2021 r. Na stronie internetowej Organizatora https://bip.pelczyce.pl/
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników Konkursu poprzez stronę internetową https://bip.pelczyce.pl/
Rozdział IV: Komisja konkursowa oraz ocena prac konkursowych
1. Komisja konkursowa
1.1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem Burmistrza Pełczyc.
1.2. Przewodniczącego Komisji wybierze Komisja spośród swojego składu.
1.3. Do pomocy Komisji Konkursowej mogą być powołani specjaliści, konsultanci i biegli.
1.4. Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany składu Komisji Konkursowej.
1.5. Do zadań Komisji Konkursowej należy ocena prac Uczestników i wskazanie najlepszej Dra cv
1.6. Obrady Komisji Konkursowej są tajne.
2. Ocena prac konkursowych.
2.1. Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów oceny:
a) walory architektoniczne i urbanistyczne koncepcji oraz ich atrakcyjność użytkowa i estetyczna, tworzące specyfikę miejsca: 0-10 pkt;
b) funkcjonalność proponowanych rozwiązań (oceniana będzie możliwość korzystania z przestrzeni przez wiele osób w różnym wieku, w tym niepełnosprawnych): 0-10 pkt;
c) realność i jakość zastosowanych rozwiązań: 0-10 pkt;
d) oryginalność projektu i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: 0-10 pkt;
e) szacowane koszty przedsięwzięcia 0-10 pkt.
2.2. Każdy z członków Komisji będzie mógł przyznać 0-10 pkt.
2.3. Komisja Konkursowa na posiedzeniu zamkniętym dokonuje oceny prac w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w Regulaminie.
2.4. Prace niespełniające wymagań określonych w Regulaminie nie będą podlegały ocenie.
2.5. Komisja Konkursowa dokonuje wyboru najlepszej pracy konkursowej.
2.6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy w przypadku nieodpowiedniego poziomu nadesłanych prac.
3. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Rozdział V: Rodzaj i wysokość nagród oraz ogłoszenie wyników konkursu
1. Organizator przyzna nagrody Uczestnikom Konkursu, którzy uzyskają najwyższe oceny prac konkursowych według kryteriów oceny określonych w rozdziale IV niniejszego Regulaminu.
2. Organizator przewiduje w Konkursie nagrodę główną pieniężną - o wartości 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych), oraz możliwość przyznania wyróżnienia, za które zostanie przyznana nagroda pieniężna w wysokości 1 000,00 zł brutto (słownie: tysiąc złotych).
3. W przypadku, gdy zwycięski projekt będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagroda przyznana zostanie łącznie wszystkim współautorom zwycięskiej/wyróżnionej koncepcji architektonicznej.
4. Nagrody zostaną wręczone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 60 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu.
5. Wyniki Konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pełczycach.
6. Zwycięzca oraz osoba wyróżniona zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w formie pisemnej lub innym preferowanym wskazanym w formularzu zgłoszenia sposobie komunikacji.
Rozdział VI: Warunki udziału w konkursie:
1. Uczestnicy Konkursu
1.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
1.2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć:
a) Osoby biorące udział w opracowywaniu Regulaminu Konkursu i organizacji Konkursu;
b) Osoby zasiadające w Komisji Konkursowej;
c) Osoby, które są podległe służbowo lub są krewnymi członków Komisji Konkursowej; lub osób przygotowujących i organizujących Konkurs.
2. Złożone przez Uczestników prace konkursowe zostaną wykorzystane w całości lub w części dla potrzeb zagospodarowania części teren działki o numerze ew. 143/11, przy czym Organizator nie gwarantuje autorom prac prawa do uczestnictwa w ewentualnych przyszłych pracach projektowych dotyczących przedmiotu Konkursu.
3. Do Konkursu należy zgłaszać projekty własnego autorstwa, załączając stosowne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia - załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jedną pracę konkursową.
5. Wszelkie koszty związane z opracowaniem pracy leżą po stronie Uczestnika.
Rozdział VII: Sposób opracowania i składania prac konkursowych:
1. Praca konkursowa powinna dawać wyczerpującą odpowiedź na przedstawione w Regulaminie zadanie Konkursu i powinna być przedstawiona w formie pozwalającej na jednoznaczne odczytanie koncepcji.
2. Każde proponowane rozwiązanie powinno mieć racjonalne uzasadnienie.
3. Pracę konkursową - wszystkie plansze należy złożyć zarówno na płycie CD/DVD lub innym nośniku danych (w formacie .jpg i .pdf) jak również w wersji papierowej w stosownie dobranej i czytelnej skali. Część opisową należy przygotować w formacie A4/ A3.
4. Wydruki powinny zawierać następujące elementy:
a) wersję graficzną koncepcji zagospodarowania terenu na mapie zasadniczej w skali 1:500, na co najmniej 1 planszy w układzie poziomym;
b) minimum dwa charakterystyczne przekroje (P1 i P2) w ilości wystarczającej na jednoznaczne odczytanie projektu - w skali 1:500;
c) wizualizacje, panoramy, widoki, perspektywy lub aksonometrie - w ilości niezbędnej do czytelnego i przekonującego przedstawienia koncepcji autorskiej z zaznaczeniem miejsca i kąta danego ujęcia na rysunku koncepcji zagospodarowania terenu;
5. Plansza musi być opracowana w czytelnej i trwałej grafice. Opisy należy wykonać w języku polskim.
6. Część opisowa powinna zawierać opis koncepcji zagospodarowania terenu opracowania konkursowego, a w szczególności:
a) przyjętą ideę rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych;
b) sposób powiązania z terenami sąsiednimi;
c) bilans terenu (spis wszystkich istotnych elementów zagospodarowania terenu);
d) szacunkowe wyliczenie wartości inwestycji;
e) uwagi dodatkowe wg uznania uczestnika;
7. Uczestnik, w Konkursie składa pracę w 1 egzemplarzu_w oryginale.
8. Praca powinna być sporządzona w sposób czytelny i trwały, umożliwiający jej ocenę.
9. Praca musi być podpisana przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu.
10. Praca składana wspólnie przez dwóch lub więcej Uczestników musi być podpisana przez nich wspólnie lub przez osobę uprawnioną do występowania ich imieniu.
11. Wszystkie strony pracy powinny być ponumerowane i podpisane przez Uczestnika lub osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu. Ewentualne poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.
12. Każda poprawka w treści pracy, a w szczególności każda zmiana, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, itp. powinno być parafowane przez Uczestnika, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.
13. Treść pracy musi odpowiadać treści Regulaminu Konkurs.
Strona 4 z 7
14. Organizator nie dopuszcza składania prac częściowych.
15. Prace konkursowe należy składać w opakowaniach zawierających:
a) wszystkie plansze w wersji papierowej;
b) płytę CD/DVD lub inny nośnik danych zawierający cyfrowy zapis elektroniczny pracy konkursowej;
c) formularz zgłoszeniowy Uczestnika konkursu wraz z oświadczeniami (załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu) zamkniętą w sposób uniemożliwiający jej bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z zawartością opakowania;
16. Złożona praca musi znajdować się w nieprzezroczystym opakowaniu, na którym musi znajdować się nazwa i adres Uczestnika oraz oznaczenie:
Urząd Miejski w Pełczycach Praca w konkursowa na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania terenu trybun i schodów znajdujących się na boisku przy Szkole Podstawowej w Pełczycach
18. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem pracy ponosi Uczestnik, niezależnie od wyniku oceny uzyskanej w Konkursie.
19. Prace konkursowe dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na wniosek Uczestnika konkursu po rozstrzygnięciu konkursu dokonanym przez Komisję Konkursową.
Rozdział VIII: Inne postanowienia Konkursu:
1. Udział w konkursie jest nieodpłatny. Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów uczestnictwa.
2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
3. O unieważnieniu konkursu Organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich Uczestników Konkursu oraz ogłosi informację na stronie internetowej https://bip.pelczyce.pl/.
4. W przypadku unieważnienia konkursu Organizator zachowuje prace konkursowe Uczestników.
5. Udzielone przez Organizatora Konkursu wyjaśnienia oraz dokonane zmiany w Regulaminie Konkursu są wiążące z chwilą umieszczenia ich na stronie internetowej Organizatora.
Rozdział IX: Prawa autorskie:
1. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie autorskie prawa majątkowe do pracy oraz, że przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Konkursu.
2. W/w przeniesienie praw autorskich odbywa się z chwilą złożenia pracy w Konkursie.
3. Uczestnik zezwala Organizatorowi na korzystanie z pracy, jej przeróbki oraz zarządzanie tą pracą.
4. W ramach przejętych praw majątkowych Organizator będzie mógł, bez zgody Uczestnika i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Uczestnika oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
a) użytkować pracę na własny użytek, w tym w szczególności przekazywać oryginały lub kopie innym Wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania dokumentacji projektowych;
b) wykorzystywać pracę w całości lub w części do prezentacji, w tym m.in. publicznego wykonywania lub odtwarzania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c) wprowadzać pracę do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk pracy oraz do sieci multimedialnej, komputerowej, itp. w tym do Internetu;
d) zwielokrotniać pracę dowolną techniką, w tym techniką drukarską oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, na wszelkich nośnikach danych;
e) wykorzystywać pracę w całości lub w części do wykonywania materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp. oraz ich rozpowszechniania, w tym w szczególności w przekazach mających na celu informowanie lub promocję;
f) tłumaczenia pracy w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz w zakresie zmian i przepisywania na inny rodzaj zapisu bądź systemu;
Rozdział X: Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej RODO informuję, iż: Administratorem danych osobowych Pani/ Pana jest Urząd Miejski w Pełczycach, ul. Rynek Bursztynowy 2, 73-260 Pełczyce
Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Pełczycach jest Joanna Marczewska, e-mail: iod.stargard@gmail.com
1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
o nawiązywania kontaktów związanych z realizacją konkursu;
o gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych;
o rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa;
o umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń;
2. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią: art. 6 ust. 1 lit. a (w zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych); art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w zakresie dotyczącym zawarcia oraz realizacji umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (w zakresie obowiązków prawnych Administratora) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora).
3. Państwa dane będą przechowywane przez czas, w którym powszechnie obowiązujące przepisy nakazują Administratorowi ich przechowywanie, a także przez okres realizacji oraz rozliczeń umowy, aż do momentu przedawnienia wynikających z niej roszczeń. W przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów dane będą przechowywane przez okres trwania takich postępowań.
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Przysługują Państwu, w zakresie danych osobowych ich dotyczących, prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych- art. 16 RODO;
3) prawo ograniczenia przetwarzania- art. 18 RODO;
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodnie z przepisami RODO.
7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli uwzględnić uczestnictwa w konkursie. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Uczestnikami Konkursu i udzielania informacji na jego temat są pracownicy Referatu Inwestycji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pełczycach:
Elżbieta Kozioł - kierownik, tel. 95 768 50 48, e-mail: e.koziol@pelczyce.pl Alicja Matkowska - podinspektor, tel. 95 768 50 48, e-mail: przetargi@pelczyce.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: