Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-06-09
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej
Organizator:Urząd Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Wydział Inwestycji dla Dzielnicy Wawer
Adres: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:609-118-119
E-mail:
Opis:Opracowanie koncepcji Parku Aktywności Rodzinnej (PAR) przekazanej w postaci raportu zawierającego dokumentację procesu, wnioski z poszczególnych jego elementów oraz projekt koncepcyjny stanowiący merytoryczną bazę pod projekt inwestycyjny.
Miejsce i termin składania ofert: VII. SKŁADANIE OFERT
1. Ofertę wraz z załącznikami należy dostarczyć/przesłać do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Urzędu Dzielnicy Wawer, Ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa, nie później niż do 16.06.2021r. do godz. 14.00
Termin składania:2021-06-16
Miejsce i termin realizacji:2. Miejsce realizacji zamówienia
Teren Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
3. Termin realizacji zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.09.2021 r.
Wymagania:4. Kryteria oceny ofert
- cena oferty - 60%;
- koncepcja realizacji projektu w ramach zamówienia - 40%.
6. Wymagany okres gwarancji: nie krótszy niż 24 miesiące. Oferty z krótszym okresem
gwarancji zostaną odrzucone.
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków:
1. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia;
a. Badacz - posiadający wykształcenie wyższe w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych (poświadczone dyplomem ukończenia studiów), z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w badaniach konsumenckich. Posiadający co najmniej 2 udokumentowane prace w zakresie przeprowadzenia procesu badawczego, tj.: realizacji badań produktów lub usług oraz opracowania raportów lub rekomendacji,
b. Projektant usług - posiadający wykształcenie wyższe (poświadczone dyplomem ukończenia studiów), z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w opracowywaniu customer experience. Posiadający co najmniej 2 udokumentowane prace w zakresie tworzenia koncepcji zagospodarowania przestrzeni edukacyjnych lub przestrzeni spędzania czasu wolnego,
c. Projektant wzornictwa - posiadający wykształcenie wyższe, kierunkowe w zakresie projektowania wzornictwa (poświadczone dyplomem ukończenia studiów), z min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania wzornictwa. Posiadający co najmniej 2 udokumentowane prace w zakresie
2
projektowania małej architektury lub obiektów funkcjonujących w przestrzeniach publicznych.
d. Konstruktor - posiadający wykształcenie wyższe, inżynieryjne (poświadczone dyplomem ukończenia studiów), z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie projektowania lub wdrażania instalacji lub obiektów przeznaczonych dla przestrzeni publicznych lub elementów małej architektury. Posiadający udokumentowane co najmniej 2 wdrożenia w tym zakresie.
Spełnienie ww. warunku oceniane będzie na podstawie Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji przetargowej.
2. Wykonawca musi wykazać, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje), co najmniej: jedno zadanie, w każdej z poniższych kategorii (a-c):
a. jedno zadanie obejmujące stworzenie koncepcji lub dokumentacji projektowej elementów małej architektury,
b. jedno zadanie obejmujące stworzenie koncepcji lub dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych,
c. jedno zadanie polegające na opracowaniu user / customer experience (doświadczenie klientów).
Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu usług (zał. nr 4 do Specyfikacji przetargowej).
Uwaga:
Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
III. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt II.2, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
2. Dowody określające czy usługi wymienione w Wykazie usług (o którym mowa wpoz. III.l) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane;
3) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Specyfikacji przetargowej);
4. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 3);
3
5. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik);
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
7. Koncepcja realizacji projektu w ramach zamówienia sporządzona zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. X.2.
IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Wykonawcą może być osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwóch lub więcej wykonawców, pod warunkiem, że wykonawcy działający wspólnie ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i do podpisania umowy o zamówienie publiczne w przypadku jego uzyskania.
3.1 Pełnomocnictwo winno określać w szczególności:
a) przedmiot postępowania, którego dotyczy,
b) wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
c) pełnomocnika,
d) zakres umocowania pełnomocnika.
3.2 Pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wg zasad reprezentacji właściwych dla każdego z wykonawców.
3.3 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego dane i adres należy wpisać w formularzu oferty lub wskazać w treści oferty.
V. SPOSÓB OBLICZENIA CENY:
1. Cena ryczałtowa oferty musi być wyrażona w złotych polskich w sposób jednoznaczny (bez propozycji alternatywnych) i winna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia, określony w Formularzu ofertowym, na podstawie zawartych w Opisie przedmiotu zamówienia elementów cenotwórczych oraz podatek VAT.
2. Cenę brutto oferty należy wpisać (cyframi i słownie) w poz, 1 formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Specyfikacji przetargowej lub jego odpowiednika. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną podaną cyframi a ceną określoną słownie, wiążąca dla stron będzie cena określona słownie.
3. Rozliczenia miedzy wykonawcą a zamawiającym mogą być prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
4. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością nie większą niż do 1/100 złotego, tj. 1 grosza (dwa miejsca po przecinku).
5. Zamawiający poprawi w ofercie:
ł) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
4
6. Obowiązek podatkowy:
1) Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku i stawkę należnego podatku. Niezłożenie ww. informacji zostanie uznane za tożsame z potwierdzeniem iż złożenie oferty nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego ww. obowiązku podatkowego.
VI. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY:
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wszystkie oferty wykonawcy, który złożył więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
2. Oferta musi odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji.
3. Oferta musi dotyczyć wykonania wszystkich usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia w wymaganym okresie.
4. Formularz ofertowy zgodny w treści z załączonym do dokumentacji przetargowej wzorem (załącznik nr 3 do Specyfikacji) oraz załączniki do formularza ofertowego, będące częścią oferty i sporządzone (wypełnione) przez wykonawcę, muszą być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym bądź osoby upoważnione, posiadające stosowne pełnomocnictwa.
5. W przypadku, gdy wykonawca załączy do oferty kopię jakiegoś dokumentu, każda zapisana strona tej kopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. Strony te muszą być ostemplowane pieczęciami imiennymi bez konieczności stawiania pieczęci firmowej.
6. Niezależnie od wyniku postępowania przetargowego wszystkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty oraz z udziałem w postępowaniu ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli wykonawca nie złoży wraz z ofertą oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw, o których mowa w specyfikacji, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, bądź oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia wyjaśnień oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania, z zastrzeżeniem określonym w poz. VI. 8.
8. Zamawiający wezwie do uzupełnienia oferty jedynie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
9. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
10. Uzupełnieniu nie podlegają: formularz ofertowy i koncepcja realizacji projektu w ramach zamówienia
5
Kontakt:Osoba do kontaktu w kwestiach merytorycznych: Karol Kołbyk, Wydział Promocji, Kultury i Sportu, telefon: 609-118-119, e-mail: ext.kkolbyk@um.warszawa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: