Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-06-26
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie koncepcji wykorzystania wody opadowej
Organizator:Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
Adres: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 62 74 28 300 fax +48 62 74 28 301, tel. (62) 74 28 300
E-mail:
Opis:Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania: ,,Opracowanie koncepcji wykorzystania wody opadowej". Przedmiot zamówienia jest częścią Projektu ,,SMART Pleszew" współfinansowanego ze środków Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy stanu istniejącego i na jej podstawie opracowania koncepcji zagospodarowania wód opadowych na terenie miasta Pleszewa.
Analiza stanu istniejącego winna opierać się na inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowaniu terenu miasta z uwzględnieniem powierzchni szczelnych, tj. lokalizacji dróg, placów, parków, terenów rekreacji, budynków użyteczności publicznej (urzędy, szkoły, przedszkola, szpital) i terenów mieszkaniowych dla wskazania lokalizacji zaproponowanych w koncepcji rozwiązań technicznych.
Zaproponowane rozwiązania techniczne winny uwzględniać obecne i planowane zagospodarowanie terenu miasta a wskazanie poszczególnych typów zagospodarowania wód opadowych opierać się na najkorzystniejszych rozwiązaniach dla Zamawiającego z uwzględnieniem czynników ekonomicznych.
Celem opracowania jest koncepcja zagospodarowania wód opadowych służąca zarówno odciążeniu obecnego systemu kanalizacji deszczowej (minimalizacja ilości odprowadzanych wód opadowych) z uzyskaniem rozwiązań służących opóźnieniu ich odpływu do odbiorników oraz maksymalnemu wykorzystaniu wód opadowych lub ich zatrzymaniu, najlepiej w miejscu ich powstawania.
Zagospodarowanie wód opadowych polegać ma na ich magazynowaniu z przeznaczeniem do wtórnego wykorzystania, czasowej retencji dla odciążenia kanalizacji deszczowej lub odprowadzenia do gruntu (infiltracji) bezpośrednio w miejscu ich powstawania (zatrzymanie w gruncie dla wzrostu uwilgotnienia terenu i przeciwdziałania skutkom suszy).
Zaproponowane zagospodarowanie wód opadowych musi równoważyć zwiększający się stale odpływ wynikający z postępującej urbanizacji i uszczelniania powierzchni.
Koncepcja ma charakteryzować się zintegrowanym podejściem do potencjału miasta i rozwoju infrastruktury miejskiej oraz przyczynić się do zminimalizowania wpływu obszarów zabudowanych na środowisko przyrodnicze oraz wpłynąć na poprawę estetyki obszarów poddanych działaniom inwestycyjnym.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, który swym zakresem obejmować winieniem co najmniej:
1) Wykonanie wizji lokalnej w terenie;
2) Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej z rozpoznaniem średnic, kluczowych rzędnych terenowych jak i rzędnych rurociągów, stanu technicznego przewodów, miejsc powstawania znacznych ilości wód opadowych, lokalizacji miejsc odprowadzania wód opadowych do odbiorników (wyloty), dokonanie obliczeń przepustowości istniejących kanałów deszczowych ze wskazaniem odcinków o największym ryzyku przeciążenia i wystąpienia podtopień, obliczenia hydrauliczne przepustowości odbiorników wód opadowych, w tym rzeki Ner;
3) Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego obecnie istniejących rowów, kanałów i innych obiektów związanych z retencją i otwartym systemem odprowadzenia wody opadowej do odbiorników;
4) Analiza obecnego i planowanego zagospodarowania terenu miasta (kierunki rozwoju zabudowy i infrastruktury);
5) Lokalizacja działek i gruntów pozostających we władaniu miasta Pleszewa pod potencjalne inwestycje związane z zagospodarowaniem wód opadowych;
6) Opracowanie bilansu wód opadowych dla terenu miasta Pleszewa z wydzieleniem charakterystycznych podzlewni, bilans opracować także z perspektywą zgodnie z potencjałem zabudowy i rozwoju miasta;
7) Powiązanie danych z pkt. 2 - 6 celem wskazania lokalizacji potencjalnych działań dla zagospodarowania wód opadowych;
8) Wykonanie niezbędnych badań gruntów wraz z opinią geotechniczną dla miejsc wskazanych dla lokalizacji pod zbiorniki retencyjne lub infiltracyjne do gruntu;
9) Wskazanie najefektywniejszych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i możliwości etapowania działań inwestycyjnych.
Planowane zagospodarowanie wód opadowych winno uwzględniać:
- wykorzystanie istniejących terenów zielonych z przeznaczeniem dla stawów czy zbiorników retencyjnych - w zależności od rozpoznanych warunków gruntowo-wodnych jako obiekty czasowo retencjonujące wodę, jako obiekty infiltracyjne lub obiekty magazynujące wodę ze wskazaniem wtórnego jej wykorzystania np. do podlewania; obok stawów czy zbiorników wodnych, także w postaci lokalnych zaniżeń terenowych, rowów chłonnych czy niecek infiltracyjnych. Ścieżki docelowo o nawierzchni przepuszczalnej.
- wykorzystanie terenów nieużytków lub zielonych o niskim potencjale z przeznaczeniem dla roślinności buforowej powodującej zwiększenie powierzchni wsiąkania wody oraz parowania, także w postaci np. stawów hydrofitowych.
- propozycja wykorzystania obecnie niezagospodarowanych pod konkretne cele działek pozostających we władania miasta, na cele związane z zagospodarowaniem wód opadowych.
- stosowanie nawierzchni przepuszczalnych na dużych powierzchniach jak parkingi, place, ścieżki, drogi lub zabudowa podziemnych, szczelnych zbiorników czasowo retencjonujących wody opadowe bezpośrednio w miejscu ich powstawania, lub zabudowa podziemnych skrzynek rozsączających wodę (infiltracja do gruntu).
- części terenów rekreacji oraz placów lub parkingów przy budynkach użyteczności publicznej w miarę możliwości wyposażyć przeznaczyć na tereny zielone z uwzględnieniem utrzymania lub zwiększenia walorów estetycznych np. zielone wyspy, oczka wodne, fontanny, pasaże roślinne.
- w przypadku dróg - tam, gdzie to możliwe wykorzystanie i powiększanie istniejących systemów naturalnego odprowadzania wód deszczowych (np. rowy i niecki filtracyjne (chłonne), muldy trawiaste, skrzynki korzeniowe, studnie chłonne, zbiorniki infiltracyjne, lokalne obniżenia krawężników z wydzieleniem obszaru dla bioretencji) zamiast ujmowania wody opadowej w system szczelnych rurociągów.
- adaptacja wszelkich terenów zielonych w granicach pasa drogowego z przeznaczeniem na w/w lub analogiczne rozwiązania służące zagospodarowaniu wód opadowych w miejscu ich powstawania.
- wskazanie ewentualnie koniecznych odcinków sieci kanalizacji deszczowej do przebudowy (celem sprawnego odprowadzania wód opadowych i uniknięcia przeciążanie kanałów) z uwzględnieniem możliwości przebudowy tych odcinków na kanały retencyjne (retencja rurowa).
- w przypadku rozpoznania na terenie objętym koncepcją starych, obecnie nie funkcjonujących obiektów związanych z retencją wody w postaci rowów, oczek wodnych czy wyschniętych zbiorników celem nadrzędnym będzie przywrócenie ich pierwotnej funkcji - renaturalizacja.
- wszelkie rozwiązania objąć możliwością wtórnego wykorzystania wody opadowej np. do podlewania, mycia powierzchni placów, parkingów czy ulic.
10) Dokonać analizy możliwości zagospodarowania terenów sąsiadujących z rzeką Ner na cele związane z zagospodarowaniem wód opadowych - zbiorniki retencyjne lub suche poldery jako retencja kanałowa, adaptacja nadbrzeży na tereny zielone z wiodącą funkcją rekreacyjną.
11) Zaproponowane w koncepcji rozwiązania techniczne uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Ochrony Zabytków.
12) Opracowanie harmonogramu działań inwestycyjnych zawartych w koncepcji z określeniem szacunkowego zestawienia kosztów.
13) Opracowanie winno zawierać zarówno część opisową jak i graficzną (dla wskazania wszelkich lokalizacji potencjalnych działań inwestycyjnych - mapa w skali 1:10 000).

Objętość opracowania powinna wynosić min. 20 stron znormalizowanego maszynopisu, formatu A4, czcionka Times New Roman, interlinia 1,15, marginesy 2,5 cm - wersje papierowe oraz 1 egzemplarz w wersji edytowalnej (np.: *.doc, *.docx). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu trzy egzemplarze opracowania w formie papierowej oraz przygotuje w sposób syntetyczny wyniki opracowania prezentację w formie elektronicznej CD, DVD (np.: program PowerPoint - min. 15 slajdów.
Powyższy opis wskazuje minimalny zakres zakresu opracowania i nie powinien być traktowany jako zamknięty katalog zagadnień poruszonych w opracowaniu. Dokładny spis treści analizy będzie podlegać akceptacji przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego.
Zamówienie jest realizowane z dofinansowaniem Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach konkursu ,,HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta tworzone przez mieszkańców", projekt pn.: ,,Smart Pleszew".
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres sekretariat@pleszew.pl) lub w formie pisemnej (w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, pok. nr 103), do dnia 6 lipca 2020 r., godzina 12:00.
Otwarcie ofert:2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania publicznego otwarcia ofert.
Termin składania:2020-07-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia:
W 30 dni od dnia podpisania umowy
Wymagania:Tryb udzielenia zamówienia
1. Niniejszej zamówienie realizowane jest w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej Wytyczne), w szczególności o przepisy w zakresie ,,zasady konkurencyjności".
2. Do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) - dalej Pzp, chyba, że Zamawiający postanowił inaczej. Podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że wykonali należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 usługi polegające na sporządzeniu dokumentacji technicznej na budowę systemu kanalizacji sanitarnej lub deszczowej o długości min. 2 km każda z nich wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na zasadzie spełnienia / nie spełnienia, w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
3. Niespełnienie przez Wykonawcę warunków opisanych powyżej skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z udziału w postępowaniu.

VI. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Wypełniony ,,Formularz oferty" (Załącznik nr 1 do Zapytania)

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - dalej u.ś.d.e.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie ze wskazaniem, jakiego elementu Zapytania dotyczą oraz przesłane na adres poczty elektronicznej mchrzanowska@pleszew.pl.
VIII. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu do składania ofert.

X. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania.
Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena nie ulega zmianie.

XI. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (Cena = 100%).
1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta nie podlega odrzuceniu i będzie charakteryzowała się najniższą ceną.
2. Punktacja będzie przyznawana na zasadzie zamiany ceny oferty na punkty. Oferta z najniższą liczbą punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Zamawiający poinformuje Wykonawców o wyniku postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zgodnie z wymogami Wytycznych.
4. Do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował przesłanki określone w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

XII. Pozostałe informacje:
1. Przedmiotowe zamówienie nie może zostać udzielone wykonawcy, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo i/lub kapitałowo.
2. Jeżeli koniec terminu wyznaczonego w niniejszym postępowaniu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następującego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
3. Zamawiający ma prawo do wyjaśniania treści złożonej oferty oraz dokonywania w niej poprawek omyłek w oparciu o art. 87 ustawy Pzp, a także do wezwania do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, analogicznie do procedury opisanej w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający może, analogicznie do procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W szczególności, w ramach tej procedury Zamawiający może żądać przedstawienia dowodów potwierdzających, że usługi wykazane w wykazie usług zostały wykonane należycie.
6. Jeżeli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. W zakresie dowodów dotyczących wyliczenia ceny art. 90 ust. 1 pkt 1-5 ustawy Pzp oraz art. 90 ust. 2 i 3 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
7. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest zobowiązany do zawarcia umowy.
8. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z Zapytania, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która jest najtańsza.
9. Postanowienia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik do niniejszego Zapytania.
10. Uczestnikom niniejszego postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
11. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
12. W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO1 będzie w szczególności:
1) Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
b) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
c) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
d) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w ofercie),
e) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
a) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,
b) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
c) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
d) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
e) członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
3) Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
13. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew,
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, email: iodo@pleszew.pl2,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o sygnaturze WR.042.HSC.Z.06.2020,
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa Pzp oraz jej przepisy wykonawcze oraz przepisy z nią powiązane,
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych3;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO4;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
14. Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć zamawiającemu stosowne oświadczenie (oświadczenie zawarte zostało w Formularzu oferty).
15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
16. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający żąda od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
Kontakt:Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
a) w sprawach merytorycznych: Grzegorz Knappe - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, pokój nr 111, tel. (62) 74 28 300
b) w sprawach proceduralnych: Artur Stańczyk -Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, tel. (62) 74 28 371.
Kod CPV:71.31.30.00-5, 71.31.34.00-9, 71.24.00.00-2, 71.24.00.00-2
Numer dokumentu:WR. 042.HSC.Z.06.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: