Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-04-16
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie metodyczne i techniczne szkoleń e-learningowych
Organizator:Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w Warszawie
Adres: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 273 71 50, faks 22 273 89 22
E-mail:
Opis:Opracowanie metodyczne i techniczne szkoleń e-learningowych
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie szkoleń e-learningowych, udostępnienie ich za pośrednictwem Platformy, a następnie obsługa tych szkoleń na Platformie, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do wszystkich utworów powstałych w związku z wykonaniem umowy. Zakres zamówienia obejmuje następujące usługi : a) usługę wdrożenia Platformy; b) usługę dzierżawy Platformy; c) opracowanie metodyczne i techniczne szkoleń e-learningowych na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego oraz we współpracy z ekspertem z zakresu PPP, zapewnionym przez Zamawiającego; d) produkcja trzech spotów zapowiadających szkolenie (jeden spot dla każdego ze szkoleń); e) uruchomienie trzech szkoleń e-learningowych na Platformie; f) usługę wsparcia administracyjnego i technicznego
Specyfikacja:Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.miir.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Miejsce i termin składania ofert: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, zgodnie z postanowieniami SIWZ
Adres:
Kancelaria Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-09, godzina: 09:00,
Termin składania:2019-05-09
Miejsce i termin realizacji:Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30
Wadium:nie wymagane
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że (numeracja zgodna z SIWZ): w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) należycie wykonał trzy usługi, z których każda stanowiła zamówienie o wartości minimum 20 000,00 zł brutto a przedmiotem usługi była produkcja szkoleń e learningowych, 4.2.3.2 Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia: a) osobę, która będzie pełniła funkcję Koordynatora Wykonawcy, która zarządzała realizacją co najmniej dwiema usługami opracowania szkoleń e learningowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 20 000,00 zł; b) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. metodyki szkoleń e learningowych (Metodyk) i zajmowała się: doborem właściwej formy; metody dydaktycznej oraz przygotowaniem scenariuszy technicznych szkoleń e learningowych w co najmniej dwóch usługach opracowywania szkoleń e-learningowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 20 000,00 zł; c) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. technicznego opracowania szkoleń e-learningowych (Developer) i zajmowała się przełożeniem treści scenariusza technicznego szkoleń e-learningowych na szkolenie e-learningowe gotowe do zamieszczenia na Platformie i udostępnienia użytkownikom Platformy w co najmniej dwóch usługach tego typu, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 20 000,00 zł; d) co najmniej jedną osobę, która będzie pełniła funkcję Specjalisty ds. grafik i animacji (Grafik) i zajmowała się przygotowaniem grafik oraz animacji do szkoleń e-learningowych w co najmniej dwóch usługach, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, gdzie wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 20 000,00 zł. W przypadku, gdy wartość umowy została określona w walucie innej niż złoty przeliczenie nastąpi wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację usługi. 4.2.3.3 Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia funkcji, określonych w ust. 2 pkt. 2 lit. a) - d). Zamawiający zastrzega, że osoby wymienione w ust. 2 pkt. 2 lit. a) - d) nie mogą pełnić przy realizacji umowy więcej niż jednej z wyżej wymienionych funkcji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin określony powyżej stosuje się. b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: a) wykazu usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ; Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie są: - referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane; - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ; c) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.15 Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 1. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SIWZ; 2. oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 i 4 do SIWZ; 3. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik; 4. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; 5. próbkę szkolenia, przygotowana na podstawie przykładowego wkładu stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Uwagi:Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 40,00
Próbka 60,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Kod CPV:80420000-4
Numer dokumentu:538378-N-2019, BDG-V.2611.18.2019.KK
Źródło: Biuletyn Zamówień Publicznych - z dnia 2019-04-16 r
Załączniki: