Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-02-10
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie operatu dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Organizator:Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o
Adres: Spytkowo 69, 11-500 Giżycko
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. giżycki
Państwo: Polska
Telefon / fax:Telefon: +48 87 555 54 13
E-mail:
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia.

3.1. Opracowanie operatu dla punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Orzyszu (PSZOK Orzysz)

Obiekt jest położony na terenie o powierzchni ok 310m2 zlokalizowanym na działce geodezyjnej numer 411/79 (teren dzierżawiony). Teren przeznaczony pod działalność punktu jest w całości ogrodzony i częściowo utwardzony.

Na przeznaczonym obszarze znajduje się:

- budynek magazynowy o wymiarach ok. 50 m x 17 m ( przeznaczona powierzchnia budynku pod działalność PSZOK - około 80% powierzchni budynku), obiekt parterowy o konstrukcji murowanej

- planowana jest budowa 3 wiat o do magazynowania odpadów zabudowanych z 3 stron o konstrukcji stalowej wg załączonej koncepcji

Szacowana łączna masa zbieranych odpadów w ciągu roku to ok. 2500 ton/rok

Urządzenie przeciwpożarowe służące do zabezpieczenia punktu zbierania odpadów komunalnych znajduje się w odległości ok. 35 m od budynku. Hydrant jest zainstalowany w południowo- zachodniej części działki.
Wymagania dla wykonawcy

Opracowanie operatu przeciwpożarowego i uzgodnienie jego treści z Zamawiającym.
Dokonanie wizji lokalnej obiektu w czasie realizacji zamówienia.
Sporządzenie operatu zgodnie z wymogami zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa i normami.
Operat przeciwpożarowy wykonany przez: uprawnioną do tego osobę
a) rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24sierpnia1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z2018r. poz.620 i 1669)

lub

b) osobę, o której mowa wart.4ust.2a tej ustawy
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przedłożyć do dnia 12.02.2021r. do godz. 15:00 w formie pisemnej lub elektronicznej (e-mail): j.jasionowski@zuokspytkowo.pl
Termin składania:2021-02-12
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia.

Wykonanie operatu przeciwpożarowego nie później niż do 02.03.2021 roku i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji w czterech egzemplarzach.

Uzgodnienie operatów przeciwpożarowych z powiatowym ( miejskim ) Komendantem Państwowej Straży Pożarnej właściwym dla lokalizacji obiektu w terminie do dnia 19.03.2021r.
Wymagania:Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843).

Kryteria oceny ofert: cena 100%. Oferta powinna zawierać cenę netto wraz z podaniem podatku VAT.

Ofertę podpisuje osoba lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z udziałem w postępowaniu i złożeniem ofert oraz zysk Wykonawcy.
Kontakt:Osoby do kontaktu: Jacek Jasionowski , tel. +48 532 413 008
Źródło: Internet i własne
Załączniki: