Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-23
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie programów dla nowych ścieżek kształcenia
Organizator:Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Adres: ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
Województwo / powiat: lubelskie, pow. Lublin
Państwo: Polska
Telefon / fax:0814529415
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/IT
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
opracowanie programów dla nowych ścieżek kształcenia na Kierunku Informatyka:
1. Część 1- Informatyka zarządcza
2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier
3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
I stopnia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych na WSPA w Lublinie.
Opracowanie programów nauczania będzie odbywało się w zespole Rady Programowej dedykowanej dla tego zadania.
Cel zamówienia
realizacja projektu Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni
Przedmiot zamówienia
opracowanie programów dla nowych ścieżek kształcenia na Kierunku Informatyka:
1. Część 1- Informatyka zarządcza
2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier
3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
I stopnia studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzonych na WSPA w Lublinie. Opracowanie programów nauczania będzie odbywało się w zespole Rady Programowej dedykowanej dla tego zadania. Rada Programowa składa się z ekspertów WSPA Lublin i ekspertów zewnętrznych również z otoczenia społeczno-gospodarczego.
Usługa będzie realizowana w trzech częściach:
CZĘŚCI I: opracowanie merytoryczne zakresu nowych ścieżek kształcenia (10h):
W ramach tej części należy przeanalizować dostępne programy nauczania na studiach I stopnia z zakresu Informatyki i wskazać założenia merytoryczne dla specjalności
1. Część 1- Informatyka zarządcza
2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier
3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza.
Dostosowanie programu kształcenia powinno uwzględniać pozyskanie przez studentów takich kompetencji, które są oczekiwane przez pracodawców oraz najwyższe standardy kształcenia w wymiarze międzynarodowym.
CZĘŚCI II: opracowanie wstępnej wersji nowych ścieżek kształcenia (60h - 70h):
W ramach tej części należy opracować programy kształcenia na studiach I stopnia na specjalnościach
1. Część 1- Informatyka zarządcza
2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier
3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza
wraz ze wskazaniem treści jakie powinny się znaleźć w ramach nowych przedmiotów, które będą potem wskazówkami dla osób opracowujących nowe materiały do przedmiotów.
CZĘŚCI III: opracowanie ostatecznej wersji programów nowych specjalności i opracowanie kart przedmiotów, siatki godzin oraz sylabusów tj. opisów każdego z nowych przedmiotów/modułów kształcenia (20h - 30h):
W ramach tej części należy uwzględnić opinie recenzentów w opracowywanej ścieżce kształcenia Część 1- Informatyka zarządcza, Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier, Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza oraz opracować karty przedmiotów, sylabusy w taki sposób aby wpisywało się to w zgodność ECTS.
Łączny czas pracy dla 1 osoby wynosi:
1. Część 1- Informatyka zarządcza - minimalnie 100 godzin zegarowych
2. Część 2 - Grafika komputerowa i projektowanie gier - minimalnie 90 godzin zegarowych
3. Część 3 - Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledcza - minimalnie 100 godzin zegarowych
Expert zobowiązuje się do udziału w spotkaniach Rady Programowej na terenie WSPA w Lublinie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-08-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Zainteresowani realizacją przedmiotu zamówienia powinni złożyć ofertę w Rektoracie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin lub przesłać pisemną ofertę na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin. Oferta ma wpłynąć do dnia 06.08.2019 r. do godziny 13:00. Decyduje data wpływu do Rektoratu WSPA Lublin.
Termin składania:2019-08-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin
Harmonogram realizacji zamówienia
Oferent związany jest ofertą przez 90 dni od dnia złożenia oferty.
Termin realizacji świadczenia usług w okresie 08.2019 - 10.2019.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
1. Wykonawca legitymuje się wykształceniem wyższym,
2. Wykonawca musi posiadać doświadczenie zawodowe (min. 2 lata) w zakresie jednej z dziedzin: zarządzania i/lub informatyki i/lub gier komputerowych i/lub projektowania gier i/lub plastyki, i/lub architektury bezpieczeństwa w sieci i/lub ekspertyz sądowych i/lub grafiki wektorowej i/lub zarządzania projektami (w tym IT) - poświadczone CV oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających wymaganie (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.)
3. Wykonawca musi posiadać minimum 2-letnie doświadczenie (lub minimum 400 godzin) w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów dla osób dorosłych na studiach wyższych i/lub opracowywania programów kształcenia,
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) konieczności zmiany harmonogramu projektu i finansowania uwarunkowanych prawidłową realizacją projektu,
b) przedłużenia/skrócenia realizacji projektu,
c) wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy,
2. po ewentualnych urzędowych zmianach w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmianach podatku VAT,
3. zmian będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
4. w okoliczności zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej:
a) charakterze niezależnym od stron,
b) którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,
d) którego nie można przypisać drugiej stronie
Strona dotknięta działaniem siły wyższej jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia o tym fakcie drugiej strony w ciągu 5 dni roboczych, pod rygorem braku możliwości powoływania się na klauzulę siły wyższej.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
4. Oferta powinna zawierać:
a. wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1);
b. CV (zał. nr 2);
c. Oświadczenie o spełnianiu wymagań merytorycznych (zał. nr 3);
d. Oświadczenie o zaangażowaniu w inne projekty w ramach Umowy Partnerstwa i oświadczenie o zatrudnieniu/nie zatrudnieniu w instytucjach uczestniczących w realizacji PO (zał. nr 4);
e. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. nr 5)
f. Kopie dokumentów poświadczających:
o wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych.
o doświadczenie zawodowe (min. 2 lata) związane w obszarze zarządzania i/lub informatyki i/lub gier komputerowych i/lub projektowania gier i/lub plastyki, i/lub architektury, bezpieczeństwa w sieci i/lub ekspertyz sądowych i/lub grafiki wektorowej i/lub zarządzania projektami,- poświadczone CV oraz kserokopiami dokumentów potwierdzających wymaganie (kopie umów, zaświadczeń, rekomendacje, listy polecające itp.)
o minimum 2-letnie doświadczenie (lub minimum 400 godzin) w prowadzeniu zajęć/szkoleń/wykładów dla osób dorosłych na studiach wyższych i/lub opracowywania programów kształcenia,
5. Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji. Brak powyższych informacji lub ich niezgodność z zapytaniem ofertowym stanowić będzie o odrzuceniu oferty z powodów formalnych.
Zamówienia uzupełniające
do 50% wartości zamówienia podstawowego
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
I etap - ocena formalna, mająca na celu sprawdzenie czy oferty spełniają formalne wymagania wynikające z treści zapytania ofertowego, tj.:
a. Czy oferta została złożona w wyznaczonym terminie
b. Czy oferta została złożona we właściwym miejscu
c. Czy do oferty załączono wszystkie wymagane dokumenty
d. Czy oferta jest zgodna z wymaganiami wynikającymi z zapytania ofertowego.
Oferty spełniające kryteria oceny formalnej zostaną dopuszczone do oceny merytorycznej i wyboru oferty najkorzystniejszej.
II etap - Ocena merytoryczna
1. Oczekiwane wynagrodzenie brutto - 60% (maksymalnie 60 pkt.)
Cena ofertowa brutto najtańszej oferty
Ilość punktów = ------------------------------------------------------ x 60
Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
2. Wiedza i doświadczenie - maksymalnie 40 pkt.
-posiadanie tytułu doktora - 10 punktów
o opracowywanie programów kształcenia minimum dla 2 kierunków studiów wyższych -10 punktów
o doświadczenie w pracy w obszarze zarządzania i/lub informatyki i/lub gier komputerowych i/lub projektowania gier i/lub plastyki, i/lub architektury, bezpieczeństwa w sieci i/lub ekspertyz sądowych i/lub grafiki wektorowej i/lub zarządzania projektami powyżej 10 lat - 10 punktów
Wykluczenia
Z postępowania są wykluczeni Zamawiający powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE
Adres
Bursaki 12
20-150 Lublin
lubelskie , Lublin
Numer telefonu
814529415
Fax
814529413
NIP
7122392737
Tytuł projektu
Lubelska WySPA IT - zintegrowany rozwój Uczelni
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00
Inne źródła finansowania
nie dotyczy
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Małgorzata Orzeł
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
0814529415
Kod CPV:80300000-7
Numer dokumentu:1197057, 1/2019/IT
Źródło: Internet i własne
Załączniki: