Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego kompletnej dokumentacji przetargowej oraz wybór Wykonawcy realizowanego zdania
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o
Adres: ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (86) 215-28-02, fax (86) 216-54-36
E-mail:
Opis:2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
2.1. Opis.
1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: opracowanie Programu
Funkcjonalno - Użytkowego kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej
Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór
Wykonawcy realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zdania ,,Rozbudowa
instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o
wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy" (zwana dalej
Inwestycją).
Miejsce i termin składania ofert: 2) Termin składania ofert: 25.09.2019r. do godz. 12 30 .
Otwarcie ofert:Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.09.2019r. do godz. 13 00 , w siedzibie Zamawiającego w Łomży, ul. Kopernika 9a.
Termin składania:2019-09-25
Miejsce i termin realizacji:3.1. Wymagany termin wykonania usługi - 60 dni od daty podpisania Umowy.
Wadium:5000,00 zł
Wymagania:.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.).
1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak
w pkt. 1.1.).
2.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
2.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2.6. Wielkość lub zakres zamówienia: zgodnie z SIWZ
3.2. Ogłoszenie postępowania
Zamawiającego.
przetargowego
-
7
dni
od
daty
wezwania
przez
4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM.
14.1. Wymagane wadium: 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych.
4.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne,
finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania
określone w siwz.
5. TRYBY.
5.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone w rozumieniu art. 66 § 1 Kc na.
Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego w
formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 - 705kc. Do niniejszego
postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2015, poz. 2164 t.j.). Do niniejszego postępowania mają
zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez
Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 lipca, znak: MIiR/IiŚ2014-2020/26(2)/07/2017.
5.2. Kryteria oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
najniższa cena, doświadczenie.
5.3. Informacje administracyjne:
1) Udzielanie dodatkowych wyjaśnień: do 23.09.2019r.
3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ustalonego wyżej terminu składania ofert.
Kontakt:osoba do kontaktów:
Adam Florczyk, ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (86) 215-28-02,
fax (86) 216-54-36, e-mail: teir@mpec.lom.pl, www.mpec.lom.pl.
Kod CPV:71241000-9, 71242000-6, 71320000-7, 71000000-8,71240000-2, , 71541000-2,
Numer dokumentu:TEIR/PU/08/2019
Źródło: Internet i własne
2019-09-16 13:14
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.