Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego kompletnej dokumentacji przetargowej oraz wybór Wykonawcy realizowanego zdania
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o
Adres: ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Łomża
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (86) 215-28-02, fax (86) 216-54-36
E-mail:
Opis:2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
2.1. Opis.
1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: opracowanie Programu
Funkcjonalno - Użytkowego kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej
Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór
Wykonawcy realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj" zdania ,,Rozbudowa
instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o
wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy" (zwana dalej
Inwestycją).
Miejsce i termin składania ofert: Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Otwarcie ofert:Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: Data: 04/10/2019 Czas lokalny: 13:00 w siedzibie Zamawiającego w Łomży, ul. Kopernika 9a.
Termin składania:2019-10-04
Miejsce i termin realizacji:3.1. Wymagany termin wykonania usługi - 60 dni od daty podpisania Umowy.
Wadium:5000,00 zł
Wymagania:.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1.1.).
1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia: taki jak
w pkt. 1.1.).
2.4. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
2.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2.6. Wielkość lub zakres zamówienia: zgodnie z SIWZ
3.2. Ogłoszenie postępowania
Zamawiającego.
przetargowego
-
7
dni
od
daty
wezwania
przez
4. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM.
14.1. Wymagane wadium: 5000,00 zł słownie: pięć tysięcy złotych.
4.2. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne,
finansowe i techniczne: W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający wymagania
określone w siwz.
5. TRYBY.
5.1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone w rozumieniu art. 66 § 1 Kc na.
Niniejsze postępowanie toczyć się będzie w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego w
formie przetargu pisemnego, o którym mowa w art. 701 - 705kc. Do niniejszego
postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.z 2015, poz. 2164 t.j.). Do niniejszego postępowania mają
zastosowanie Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zatwierdzonych przez
Ministra Rozwoju i Finansów w dniu 7 lipca, znak: MIiR/IiŚ2014-2020/26(2)/07/2017.
5.2. Kryteria oceny ofert: Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
najniższa cena, doświadczenie.
5.3. Informacje administracyjne:
1) Udzielanie dodatkowych wyjaśnień: do 23.09.2019r.
3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ustalonego wyżej terminu składania ofert.
Kontakt:osoba do kontaktów:
Adam Florczyk, ul. Kopernika 9a, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. (86) 215-28-02,
fax (86) 216-54-36, e-mail: teir@mpec.lom.pl, www.mpec.lom.pl.
Kod CPV:71241000-9, 71242000-6, 71320000-7, 71000000-8,71240000-2, , 71541000-2,
Numer dokumentu:TEIR/PU/08/2019
Źródło: Internet i własne
2019-09-26 10:04
Sprostowanie

Usługi - 453234-2019

Język oryginałuDaneDokumenty powiązane

Udostępnij

26/09/2019 S186 - - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

I.II.VI.VII.

Polska-Łomża: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 186-453234

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 180-439530)
Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)Nazwa i adresy
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.
ul. Kopernika 9a
Łomża
18-400
Polska
Tel.: +48 504769957 / 862152802
E-mail: TEIR@mpec.lom.pl
Faks: +48 862165436
Kod NUTS: PL842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://mpec.lom.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej Dokumentacją) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formul...

Numer referencyjny: TEIR/PU/08/2019
II.1.2)Główny kod CPV
71000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, kompletnej dokumentacji przetargowej (zwane dalej „dokumentacją”) oraz przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór Wykonawcy realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj” Inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” (zwana dalej „inwestycją”).

1. Wykonanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/09/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 180-439530

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.4.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: wiersz nr 8
Zamiast:

Faks: +48 862165431

Powinno być:

Faks: +48 862165436

Numer sekcji: VI.4.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: wiersz nr 8
Zamiast:

Faks: +48 862165431

Powinno być:

Faks: +48 862165436

Numer sekcji: VI.4.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: wiersz nr 8
Zamiast:

Faks: +48 862165431

Powinno być:

Faks: +48 862165436

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 25/09/2019
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 04/10/2019
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

2019-09-16 13:14
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.