Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-01-29
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń
Organizator:UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ
Adres: ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 262 88 50
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu ,,Rachunkowość budżetowa" dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu "Rachunkowość budżetowa" dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Program zajęć powinien zostać opracowany pod kątem potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość, a także aktualnej wiedzy. Realizacja zajęć odbędzie się zgodnie z ustalonym programem studiów, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość budżetowa dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Program zajęć powinien zostać opracowany pod kątem potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość, a także aktualnej wiedzy. Realizacja zajęć odbędzie się zgodnie z ustalonym programem studiów, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu zajęć oraz realizacja ćwiczeń z przedmiotu Rachunkowość budżetowa dla studentów studiów niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskich) na kierunku Finanse i rachunkowość, Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej. Program zajęć powinien zostać opracowany pod kątem potrzeb pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość, a także aktualnej wiedzy. Realizacja zajęć odbędzie się zgodnie z ustalonym programem studiów, w tym programem przedmiotu oraz planem zajęć obowiązującym w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 06-02-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę należy dostarczyć do siedziby UTH (pocztą, kurierem bądź osobiście) - ul. Jutrzenki 135, 02-231 Warszawa, (I piętro, Rektorat) lub przesłać mailowo (podpisany skan) na adres projekty@uth.edu.pl w terminie do 06.02.2020 do godz. 23:59:59 - liczy się data wpływu oferty. Złożenie oferty w sposób inny niż mailowo może odbyć się wyłącznie w godzinach pracy Uczelni (poniedziałek-piątek 8:00 do 16:00).
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty mailowej - skan podpisanych dokumentów.
4. Oferta musi zawierać:
a. Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do Zapytania). W ofercie należy podać pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę brutto, która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
b. Wypełniony i podpisany załącznik 2 do zapytania zawierający informacje o doświadczeniu każdego Wykładowcy wskazanego do przygotowania programu i realizacji zajęć. Do załącznika 2 należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia naukowego/ wykształcenie wyższe.
c. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3 do Zapytania).
Termin składania:2020-02-06
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany harmonogram zajęć:
- Opracowanie programu zajęć (sylabusa) w porozumieniu z Uczelnią (na przedstawionym wzorze):
do 15.02.2020.
- Zajęcia na studiach niestacjonarnych realizowane będą w semestrze letnim tj.: od 15.02.2020r. do 06.09.2020r. zgodnie z planem zajęć w terminach zjazdów:
Przedmiot: Rachunkowość budżetowa - konwersatoriów - niedziela godz. 13.45 - 17.00
Grupa 1 w term.: 16.01.2020, 15.03.2020, 19.04.2020, 24.05.2020; suma godzin: 16
Grupa 2 w term.: 01.03.2020, 29.03.2020, 10.05.2020, 07.06.2020; suma godzin: 16
W ramach realizacji zajęć Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia studentom niezbędnych konsultacji w celu należytego zaprezentowania przygotowanych materiałów (20 minut konsultacji w dniu realizowanych zajęć).
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci: osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którzy spełnią poniższe warunki:
i. zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym dokumencie;
ii. celem potwierdzenia, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca podpisuje oświadczenie stanowiące element Załącznika nr 1 do Zapytania;
iii. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
b. Zamawiający uzna warunek iii. za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy w Załączniku nr 2 do Zapytania, że każdy ze zgłoszonych ekspertów wskazany do realizacji danej części zamówienia posiada następujące wykształcenie i doświadczenie:
i.Dla części I zamówienia (opracowanie programu zajęć do przedmiotu ,,Rachunkowość budżetowa"):
- wyższe wykształcenie ekonomiczne (preferowany kierunek Finanse i rachunkowość),
- znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rachunkowości budżetowej i podatkowej,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości
i podatków w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach samorządu terytorialnego,
Dla części II zamówienia (prowadzenie ćwiczeń z przedmiotu ,,Rachunkowość budżetowa"):
- wyższe wykształcenie ekonomiczne (preferowany kierunek Finanse i rachunkowość),
- znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
- znajomość procedur księgowych i obowiązujących przepisów prawnych dotyczących rachunkowości budżetowej i podatkowej,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości
i podatków w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach samorządu terytorialnego,
- znajomość programu SYMFONIA,
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, o ile:
a. nie będą prowadziły one do zmiany charakteru umowy;
b. zgodę wyrażą na nie obie strony umowy;
c. konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oferta musi zawierać:
a. Wypełniony i podpisany Formularz oferty wraz z oświadczeniami (załącznik nr 1 do Zapytania). W ofercie należy podać pełną nazwę oferenta, adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz numer NIP, cenę brutto, która musi być podana w PLN liczbowo i słownie i obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
b. Wypełniony i podpisany załącznik 2 do zapytania zawierający informacje o doświadczeniu każdego Wykładowcy wskazanego do przygotowania programu i realizacji zajęć. Do załącznika 2 należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającą uzyskanie stopnia naukowego/ wykształcenie wyższe.
c. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych (załącznik nr 3 do Zapytania).
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
Dla części I
- Cena brutto za przygotowanie programu zajęć (sylabusa) - 80 pkt
- Doświadczenie dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotów sektora finansów publicznych - 20 pkt.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
10 pkt - za prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych lub samorządowych zakładach budżetowych w okresie ostatnich 10 lat,
10 pkt - za posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości i podatków w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 10 lat.
Punkty przyznane będą na podstawie danych z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania.
W przypadku składania oferty, w której wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu w części I kilka osób, przyznane punkty dla różnych osób będą sumowane.
Dla części II
- Cena brutto za realizację jednej godziny zajęć - 80 pkt
- Doświadczenie dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych podmiotów sektora finansów publicznych - 20 pkt.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
10 pkt - za prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat ksiąg rachunkowych w jednostkach budżetowych lub samorządowych zakładach budżetowych w okresie ostatnich 10 lat,
10 pkt - za posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia na stanowisku kierowniczym w dziale księgowości i podatków w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych lub jednostkach samorządu terytorialnego w okresie ostatnich 10 lat.
Punkty przyznane będą na podstawie danych z tabeli stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania.
W przypadku składania oferty, w której wykonawca wskaże do realizacji przedmiotu w części I kilka osób, przyznane punkty dla różnych osób będą sumowane.
b. Punkty za cenę będą obliczane dla każdej części zamówienia wg wzoru:
Cena oferty z najniższą ceną
Liczba punktów = ------------------------------------------------- x 80
Cena badanej oferty
Maksymalna liczba punków: 80.
Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu wykluczone zostaną osoby/podmioty powiązane z Zamawiającym (Uczelnią Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej) osobowo lub kapitałowo, przez które rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
i. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
ii. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
iii. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
iv. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W przypadku złożenia oferty przez podmiot lub osobę powiązaną kapitałowo lub osobowo, ofertę taką wyklucza się z dalszego postępowania.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ
Adres
Jutrzenki 135
02-231 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
222628800
NIP
5222243421
Tytuł projektu
UTH 3.0. Przez rozwój do doskonałości
Numer projektu
POWR.03.05.00-00-Z076/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rafał Uhl, Paulina Jutrzenka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 262 88 50
Kod CPV:80430000-7
Numer dokumentu:1229750, UTH3.0/2020/01/01
Źródło: Internet i własne
Załączniki: