Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-03-06
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektów wykonawczych
Organizator:Agencja Rezerw Materiałowych w Warszawie
Adres: Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 3609150, 3609152
E-mail:
Opis:Opracowanie projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Wykonawcę projektów wykonawczych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65, zwanych dalej ,,projektami".
Projekty będą służyć do wykonania na zlecenie ARM poszczególnych elementów składowych składanego mostu drogowego DMS-65, w przypadku gdy takie elementy mostu, znajdujące się obecnie w dyspozycji ARM, ulegną uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Wykonawca wyłoniony w drodze niniejszego postępowania, z którym zostanie zawarta umowa, zobowiązany będzie do:
Analizy materiałów archiwalnych oraz opracowań dotyczących przedmiotowej konstrukcji DMS-65, m.in.:
,,Drogowy Most Składany DMS-65. Budowa i eksploatacja, Warszawa 1981,
,,Instrukcja wykonania zabezpieczeń antykorozyjnych stalowych składanych drogowych konstrukcji mostowych przechowywanych w ramach rezerw państwowych mobilizacyjnych", Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2010.
Przeprowadzenia wizji lokalnych w magazynach ARM, w których przechowywane są elementy DMS-65.
Wykonania inwentaryzacji budowlanej elementów składowych mostu DMS-65.
Przeprowadzenia badań materiałowych poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65.
Zaprojektowania poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65, w tym:
dobrania odpowiedniej stali dla nowych elementów;
wykonania obliczeń statyczno-wytrzymałościowe dla poszczególnych elementów składowych mostu, sporządzonych przy założeniu wyjściowym, że nośność projektowanych elementów składowych musi być taka sama, jak nośność elementów składowych odwzorowywanych;
wykonania rysunków wykonawczych dla każdego elementu składowego mostu DMS-65;
wykonania opisu technicznego dla każdego elementu składowego mostu DMS-65.
Wykonania szczegółowych specyfikacji technicznych w przedmiotowym zakresie.
Wykonania przedmiarów robót dla każdego elementu składowego mostu DMS-65.
Wykonania projektu zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych elementów składowych mostu o długim okresie trwałości (H): powyżej 15 lat.
Zamieszczenia w projektach wszystkich innych informacji niezbędnych do:
sporządzenia projektów warsztatowych poszczególnych elementów składowych mostu DMS-65,
wykonania wszystkich elementów składowych mostu DMS-65.
Wszystkie projekty wykonawcze muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, a nośność elementów składowych musi być taka sama, jak nośność elementów składowych, odwzorowywanych.
Wykaz poszczególnych elementów składowych zawierający ich ciężar ewidencyjny zawiera tabela stanowiąca załącznik nr 2 do ogłoszenia.
Wykonawca powinien dysponować pracownikiem posiadającym: uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń obiektu budowlanego oraz odpowiednią wiedzę w zakresie stalowych konstrukcji mostowych.
Informacje dotyczące miejsca przechowywania elementów konstrukcji stanowią informację niejawne o klauzuli ,,zastrzeżone" w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia, dlatego też zostaną one przekazane Oferentowi po uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ww. ustawy.
Miejsce i termin składania ofert: Zgłoszenie udziału w postępowaniu
Zainteresowani Przedsiębiorcy, powinni w terminie do 22.03.2019 r. złożyć w Agencji Rezerw Materiałowych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub przesłać na adres email g.matkowski@arm.gov.pl lub e.narewska@arm.gov.pl wypełniony formularz (zgłoszenie) wg załączonego wzoru (załącznik nr 1), kopią aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych (w przypadku udzielenia odpowiedzi TAK w pkt 6 zgłoszenia).
Termin składania:2019-03-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji usługi: 31.10.2019 r.
Wymagania:Zasady prowadzenia postępowania przetargowego
Wybór Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa, nastąpi w drodze zamkniętego dwustopniowego przetargu.
I etap postępowania przetargowego
Agencja wysyła zaproszenia do złożenia oferty wraz z warunkami przetargu do wszystkich Przedsiębiorców, którzy wyrazili chęć współpracy i przesłali zgłoszenie udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem, iż nie zaprasza się Przedsiębiorców, którzy:
realizując zamówienie w zakresie rezerw wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania lub wobec których Agencja prowadzi postępowanie sądowe lub egzekucyjne w związku z nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy mającej za przedmiot rezerwy;
według posiadanych przez Agencję informacji nie dają gwarancji należytego wykonania umowy ze względu na ich sytuację finansową lub inne okoliczności, w szczególności nie dają gwarancji należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania.
Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie złożenie oferty w terminie i formie określonej w zaproszeniu do złożenia oferty.
Powołana w Agencji Komisja Przetargowa dokona oceny, czy złożone oferty spełniają wymagania formalne określone w warunkach przetargu i nie podlegają odrzuceniu.
II etap postępowania przetargowego
Do drugiego etapu postępowania dopuszcza się, co najmniej pięciu Oferentów, którzy spełnili wymagania formalne określone w warunkach przetargu oraz przedstawili najkorzystniejsze warunki oferty. Jeżeli liczba Oferentów, którzy spełniają wymagania określone w zaproszeniu do złożenia oferty, jest mniejsza niż pięciu, Agencja zaprasza do drugiego etapu wszystkich Oferentów spełniających warunki postępowania.
Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje w drodze bezpośrednich rozmów lub formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszych ofert.
Komisja Przetargowa prowadzić będzie negocjacje cenowe w drodze bezpośrednich rozmów lub w formie pisemnej oraz dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Negocjacje prowadzone będą w zakresie łącznej ceny za wykonanie projektów wszystkich elementów DMS-65, o których mowa w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
Postępowanie prowadzone będzie z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 412) o ochronie informacji niejawnych
W ramach prowadzonego postępowania, Oferentom zainteresowanym udziałem w postępowaniu zostaną przekazane informacje niejawne dotyczące ilości oraz miejsca przechowywania towaru po uzyskaniu przez ARM potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymogów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 412). Dlatego też, wymagane jest, aby osoby reprezentujące Oferenta biorącego udział w postępowaniu, uczestniczące w czynnościach zmierzających do zawarcia umowy, w jej zawarciu oraz w wykonaniu, w zakresie związanym z dostępem do informacji niejawnych, spełniały wymogi nałożone ustawą o ochronie informacji niejawnych, tj. posiadały aktualne poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" wydane przez osobę uprawnioną (kierownika jednostki organizacyjnej, ABW lub SKW) i były przeszkolone w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z zapisami ww. ustawy.
Jeżeli Przedsiębiorca nie posiada pionu ochrony oraz Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych może wystąpić z wnioskiem do Prezesa ARM o przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Pełnomocnika Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych ds. Ochrony Informacji Niejawnych. Wzór ww. wniosku dostępny jest na stronie internetowej Agencji: www.arm.gov.pl, w zakładce informacje niejawne. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa lub pisemnego upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone", proszę o kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Prezesa ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Agencji, tel. 22 36 09 381.
Wymogi w stosunku do Przedsiębiorcy
Przedsiębiorca musi spełniać wymogi ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie, o którym mowa w pkt III.
Wykonawca udzieli ARM gwarancji na projekty, których wykonanie stanowi przedmiot postępowania na okres 60 miesięcy.
Inne postanowienia
Miejsca przechowywania elementów zostaną podane po wyrażeniu przez Oferenta woli współpracy z Agencją we wskazanym zakresie oraz uzyskaniu przez Agencję potwierdzenia spełnienia wymogów ustawy o ochronie informacji niejawnych przez Oferenta.
Kryterium, które będzie brane pod uwagę przy ocenie ofert to cena za wykonanie wszystkich projektów elementów składowych DMS-65 (w zł bez podatku VAT).
Szczegółowe zasady współpracy pomiędzy stronami określa projekt umowy, który zostanie Oferentowi przesłany wraz z zaproszeniem do składania ofert po spełnieniu wymogów, o których mowa w pkt 1.
Agencja oświadcza, że stosuje wymagania Systemu Zarządzania Środowiskowego, którego celem jest utrzymanie zgodności z obowiązującym prawem z zakresu ochrony środowiska i stały postęp w dziedzinie zmniejszenia uciążliwości dla środowiska. Dokumentem wiodącym Systemu jest ,,Polityka Środowiskowa".
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016) Agencja informuje, iż:
administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z prowadzonym rozeznaniem rynku jest Agencja Rezerw Materiałowych z siedzibą w Warszawie (00-844), ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 100, adres e-mail: kancelaria@arm.gov.pl, zwana ,,Agencją";
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: iod@arm.gov.pl lub tel. 22 360 92 37;
dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego;
dane osobowe będą przechowywane w Agencji przez 10 lat od chwili ich pozyskania, dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, a po ich wykorzystaniu przetwarzane będą dla celów archiwalnych na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Agencji dostępu do danych osobowych, ich sprostowania;
w przypadkach określonych przepisami prawa osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do:
żądania od Agencji usunięcia danych osobowych (,,prawo do bycia zapomnianym"), jednak prawo do żądania usunięcia danych osobowych nie ma zastosowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne m.in. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, jak również do celów archiwalnych w interesie publicznych oraz do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (por. art. 17 ust. 3 lit. b, d i e RODO);
ograniczenia przetwarzania;
przenoszenia danych, jednak prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
w przypadkach określonych w art. 21 RODO osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych;
osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych;
podanie Agencji danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do włączenia ,,formularza zgłoszenia" do postępowania przetargowego.
Przesłanie zgłoszenia do udziału w postępowaniu nie jest uwarunkowane koniecznością posiadania na dany moment aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,,zastrzeżone" oraz aktualnego zaświadczenia o przebytym szkoleniu w zakresie informacji niejawnych.
W przypadku o którym mowa w pkt 2, w formularzu zgłoszenia należy w pkt 8 wskazać osoby, dla których zostanie złożony wniosek o przeprowadzenie stosownego szkolenia w sprawie dostępu do informacji niejawnych (w tym osoby umocowane do reprezentowania Oferenta).
Zgłoszenie udziału w postępowaniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacji zawartych w zgłoszeniu Oferenta Agencja nie będzie traktować jako oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Załącznik w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.arm.gov.pl w dziale ,,Komunikaty dot. rezerw technicznych" w treści niniejszego ogłoszenia.
Kontakt:Dodatkowe informacje o postępowaniu przetargowym można uzyskać w Agencji Rezerw Materiałowych w Warszawie, ul. Grzybowska 45, tel. 22 36 09 150 lub 22 36 09 152.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: