Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-09-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją formalno-prawną
Organizator:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o
Adres: ul. J. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. jarosławski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (16) 6212917, (16) 6233460 fax: (16) 6216266
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją formalno-prawną
dla inwestycji pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05
,,Pruchnicka" w Jarosławiu".
Przedmiot zamówienia określony jest w wytycznych do projektowania sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej dla części MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu, które wraz z załącznikiem
graficznym stanowią zał. Nr 7 do SWZ.
Dokumentację należy opracować zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. 2020r.,
póz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020r., póz. 1609). Dokumentację należy opracować
oddzielnie dla sieci wodociągowej i oddzielnie dla sieci kanalizacji sanitarnej.
Dokumentacje dla sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej (tj. projekt budowlany, przedmiary robót,
kosztorys inwestorski, szczegółowe specyfikacje techniczne) winny być opracowane z podziałem na etapy,
umożliwiające ich odbiory i sukcesywne przekazywanie do eksploatacji. Projekt budowlany a także
dokumentacja formalno-prawna winny obejmować cały zakres inwestycji, zgodnie z załączonymi do SWZ
wytycznymi projektowania - zał. Nr 7 do SWZ, opracowany we wszystkich branżach, obejmować
rozwiązanie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
Zakresem projektu należy objąć budowę sieci wodociągowej w celu zasilenia w wodę budynków
mieszkalnych istniejących i planowanych oraz niezabudowanych działek budowlanych na nieruchomościach
objętych częścią MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu - zgodnie z zakresem zaznaczonym na
załączniku graficznym. Parametry projektowanej sieci wodociągowej winny uwzględniać możliwość jej
dalszej rozbudowy w przyszłości - do docelowego MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu.
Zakresem projektu należy objąć budowę kanalizacji sanitarnej w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków
z budynków mieszkalnych istniejących i planowanych oraz niezabudowanych działek budowlanych ujętych
częścią MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu - zgodnie z zakresem zaznaczonym na
załączniku graficznym. Parametry projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej (między innymi średnica,
zagłębienie, lokalizacja ...) winny uwzględniać możliwość jej dalszej rozbudowy w przyszłości - do
docelowego MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu.
Należy przewidzieć doprowadzenie sieci kanalizacyjnej w pobliże istniejących lub projektowanych
zbiorników bezodpływowych, a w przypadku niezabudowanych działek budowlanych kanalizacja winna być
doprowadzona do granicy działki i zakończona korkiem lub studzienką, w zależności od przyjętego
rozwiązania technicznego.
Kanalizacja sanitarna dla części MPZP obszaru Nr 1/05 ,,Pruchnicka" w Jarosławiu winna być tak
zaprojektowana, aby zapewnić możliwość przyszłościowego odprowadzenia ścieków sanitarnych w sposób
grawitacyjny z możliwie największego obszaru ( odpowiednie posadowienie i odpowiednie ustalenie trasy
kanału sanitarnego).
Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej winna zawierać zaznaczony zakres zlewni
i opracowanie bilansu ścieków sanitarnych.
Wykonawca na etapie ustalania trasy sieci wodociągowej i trasy sieci kanalizacji sanitarnej winien
rozwiązanie projektowe uzgodnić z osobami posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości. W tym celu
Wykonawca zawiera z osobami mającymi tytuł prawny do nieruchomości, przez które ma przebiegać sieć
W przypadku
zmian trasy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania ponownych uzgodnień zmienionych rozwiązań projektowych z osobami
posiadającymi tytuł prawny do nieruchomości i dołączenia aktualnego załącznika graficznego (z podpisami
projektanta i zainteresowanej osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości) do nowej umowy
cywilnoprawnej.
W przypadku wystąpienia działek z nieuregulowanym stanem prawnym, o zaistniałym fakcie należy
natychmiast powiadomić Zamawiającego.
Przedmiotowa inwestycja będzie projektowana częściowo na terenie obszaru dla którego jest opracowany i
zatwierdzony Miejscowy' Plan Zagospodarowania Przestrzennego a częściowo na terenie obszaru dla którego
nie ma opracowanego i zatwierdzonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Przedmiotowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jest dostępny na stronie:
www.geoportal.jaroslaw.pl - System Informacji Przestrzennej Miasto Jarosław. W szczególności sprawa
dotyczy projektu sieci wodociągowej.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z zapisami zawartymi w decyzji na lokalizację
inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji,
wymaganiami obowiązujących ustaw, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Ponadto dokumentacja projektowa winna zawierać niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów oraz inne niezbędne dane do zgłoszenia z projektem
przedmiotowej inwestycji. Projektant obowiązany jest wprowadzić wymogi i rozwiązania wynikające
z zapisów opinii i uzgodnień do projektów budowlanych sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
przedmiarów robót, szczegółowych specyfikacji technicznych i kosztorysów inwestorskich.
W rozwiązaniach projektowych należy zastosować wyroby i materiały budowlane zapewniające spełnienie
wymagań określonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zapewni sprawdzenie projektów pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami przez
osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności -
dotyczy to opracowań we wszystkich branżach.
W dokumentacji projektowej należy dokładnie określić zakres sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z aktualną
definicją sieci kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020. 2028).
Do opracowanej dokumentacji należy dołączyć klauzulę o kompletności dokumentacji i jej zgodności
z obowiązującymi przepisami.
Projekt budowlany sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, przedmiary robót, szczegółowe
specyfikacje techniczne i kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami.
Przedmiary robót i kosztorys inwestorski należy opracować dla sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie
z aktualną definicją sieci kanalizacji zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Z 2020.2028).
W przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych należy określić pełne informacje
dotyczące parametrów jakości i dopuszczenia do stosowania przyjętych materiałów.
Wykonawca przed złożeniem w imieniu Zamawiającego wniosków o wydanie decyzji na lokalizację
inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji
oraz we wszystkich pozostałych przypadkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów a także
przed złożeniem projektu zagospodarowania w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Powiatowy Ośrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu
Geodezyjnego, 37-500 Jarosław, Ul. Jana Pawła II 17, zapozna Zamawiającego z rozwiązaniami
projektowymi, potwierdzając je okazaniem umów cywilnoprawnych spisanych z osobami posiadającymi
tytuł prawny do nieruchomości, przez które będzie przebiegać projektowana sieć wodociągowa i sieć
kanalizacji sanitarnej. Do umów cywilnoprawnych należy dołączyć załącznik graficzny z zaakceptowaną
przez osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości trasą sieci wodociągowej i trasą sieci kanalizacji
sanitarnej.
Na załączniku graficznym z trasą sieci wodociągowej i trasą kanalizacji sanitarnej winny się znajdować
podpisy projektanta i osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości. Dopiero po spełnieniu powyższego
warunku zostaną złożone wnioski o wydanie w/w decyzji.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :
Uwaga: Mapy do celów projektowych winny być opracowane zgodnie z obowiązującymi aktualnie
przepisami geodezyjnymi i zawierać w swej treści między innymi: zieleń wysoką, aktualne zainwestowanie
terenu - chodniki, dojścia do posesji, tereny wybrukowane, projektowane inwestycje uzgodnione
w Starostwie Powiatowym w Jarosławiu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego,
37-500 Jarosław, Ul. Jana Pawła II 17 itp.
- uzyskanie map ewidencyjnych w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz we
wszystkich pozostałych przypadkach wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów a także
zgłoszenia z projektem budowy przedmiotowej inwestycji,
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów w ilości i w zakresie jw.,
- spisanie umów cywilnoprawnych ze stronami biorącymi udział w postępowaniach administracyjnych przy
wydawaniu pozwoleń i decyzji administracyjnych. Zamawiający wymaga, aby do każdej umowy
cywilnoprawnej był dołączony załącznik graficzny na mapie syt.-wys. z wkreśloną trasą sieci wodociągowej
i trasą sieci kanalizacji sanitarnej podpisany przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości
i projektanta.
- uzyskanie wyrysu i wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru, na
którym będzie projektowana inwestycja,
- opracowanie materiałów i wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla
obszaru, na którym projektowana będzie inwestycja, a nie ma opracowanego Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,
- opracowanie materiałów i wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
inwestycji dla przedmiotowej inwestycji. Materiały winny posiadać cześć formalno-prawną, opisową
i graficzną.
- złożenie wniosku o uzyskanie decyzji na lokalizację inwestycji celu publicznego dla obszaru, na którym
projektowana będzie inwestycja, a nie ma opracowanego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji.
Wykonawca przygotuje materiały do wniosków i wnioski na podpis Zamawiającego, a także będzie
pilotowa! rozpatrzenie wniosków przez kompetentne organy do uzyskania przez Zamawiającego decyzji
administracyjnej z klauzulą ostateczności. Opłatę za wydane decyzje wniesie Zamawiający.
- opracowanie dokumentacji geologicznej dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej,
- opracowanie projektu budowlanego dla przedmiotowej inwestycji, tj. dla sieci wodociągowej
i dla sieci kanalizacji sanitarnej, we wszystkich niezbędnych branżach wraz z koniecznymi uzgodnieniami
i opiniami.
- opracowanie przedmiarów robót, we wszystkich branżach, zgodnie z aktualną definicją sieci kanalizacji
zawartą w Ustawie z dnia 07-06-2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (Dz. U. Z 2020.2028).
- opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla sieci wodociągowej
i dla sieci kanalizacji sanitarnej,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego dla sieci wodociągowej i dla sieci kanalizacji sanitarnej jak
w dokumentacji projektowej.
- aktualizacja wypisów z ewidencji gruntów oraz map z ewidencji gruntów do zgłoszenia z projektem
budowy przedmiotowej inwestycji,
- przygotowanie kompletnego wniosku do zgłoszenia z projektem budowy przedmiotowej inwestycji.
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z kompletem dokumentów do zgłoszenia z projektem budowy
przedmiotowej inwestycji na podpis Zamawiającego, a także będzie pilotował rozpatrzenie wniosku przez
kompetentne organy tj. Starostę Jarosławskiego i Wojewodę Podkarpackiego do chwili otrzymania przez
Zamawiającego decyzji o zgłoszeniu z projektem budowy przedmiotowej inwestycji.
Projekt budowlany sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej we wszystkich branżach należy
opracować w czterech egzemplarzach. Przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru dla wszystkich branż należy opracować w trzech egzemplarzach.
Dokumentację geologiczną dla całej inwestycji należy opracować w czterech egzemplarzach.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., Ul. Tarnowskiego 28,37-500 Jarosław
W terminie do dnia 27.09.2021r., godz. 10;00 w pok. 102 (Sekretariat).
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie PWiK Jarosław Sp. z o.o., Ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław w dniu 27.09.2021r. godz. 10;30 w pok. 104 (Świetlica).
Termin składania:2021-09-27
Wymagania:10. Wykonawca w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji
inwestycji celu publicznego dla całej inwestycji, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizację inwestycji oraz we wszystkich pozostałych przypadkach wynikających z aktualnie
obowiązujących przepisów a także przed złożeniem projektu zagospodarowania w Starostwie Powiatowym
w Jarosławiu Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji,
Katastru Nieruchomości i Zasobu Geodezyjnego, 37-500 Jarosław, ul. Jana Pawła II 17,
zobowiązuje się do okazania Zamawiającemu przyjętych rozwiązań projektowych.
Termin związania ofertą - 30 dni od daty złożenia ofert.
odbędzie się on-line. Wykonawcy i osoby zainteresowane wzięciem udziału w otwarciu ofert on-łine,
proszone są o przesłanie swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz bezpośredni kontakt
telefoniczny w celu weryfikacji i poprawności działania ustalonego komunikatora na adres:
monika.fludzinska@pwik-jaroslaw.pl w terminie do 23.09.2021r.
Kontakt:Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Monika Fludzińska oraz Marek Ner - Dział Planowania i Obsługi Technicznej PWiK Jarosław Sp. z o.o.,
ul. Tarnowskiego 28, 37-500 Jarosław,
nr tel. (16) 621-29-17, (16) 6233460, fax (16)
621-62-66, w. 110 pokój nr 3 w godz.
od 8.00 do 14.00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: