Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-12-21
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektu budowy chodnika
Organizator:Zarząd Dróg Miejskich
Adres: ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Poznań
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 61 647 72 00, fax +48 61 820 17 09
E-mail:
Opis:: Opracowanie projektu budowy chodnika w ulicy Starołęckiej po wschodniej stronie,
na odcinku od ciągu pieszo-rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83
ul. Starołęckiej).
Szczegółowe wytyczne do projektu:
Ulica posiada kategorię drogi powiatowej
Klasa techniczna ulicy : Z
Projekt należy wykonać na mapie sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych z aktualnymi stanami
prawnymi.
Należy wykonać badania geotechniczne niezbędne do prawidłowego wykonania zamierzenia.
Rozwiązania projektowe należy przewidzieć na gruntach Miasta Poznań.
Projekt powinien zapewnić prawidłowe odwodnienie wszystkich elementów w pasie drogowym. Należy zaprojektować
zagospodarowanie wód deszczowych z jezdni i projektowanego chodnika. Rozwiązanie odwodnienia winno być
kompletne i poparte badaniami geologicznymi. Jeżeli będzie konieczne należy przewidzieć remont istniejących
wpustów.
Na obszarze objętym inwestycją opracowywane są MPU: MPZP rejonu Minikowa w Poznaniu część B, na podstawie
uchwały wywołującej MPZP LXXVIII/858/IV/2005 z dnia 2005-09-27 oraz MPZP rejonu Minikowa w Poznaniu część
A2, uchwała wywołująca mpzp LXXVIII/858/IV/2005 z dnia 2005-09-27. Projekt nie powinien być sprzeczny
z ustaleniami MPZP.
Na etapie projektu wstępnego projektant oceni istniejące oświetlenie pod względem jego zgodności
z obowiązującymi przepisami i normami w odniesieniu do projektowanego układu drogowego.
Należy określić czy wymóg przepisów spełniony będzie dla istniejących opraw.
Na etapie oceny oświetlenia z ZDM, wymagane jest, aby uwzględnić aktualne ,,Wymagania stawiane
nowoprojektowanemu oświetleniu miasta Poznania - wytyczne dla projektanta", które projektant pozyska we
własnym zakresie.
Należy zaprojektować kanały technologiczne zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz zgodnie z warunkami
technicznymi jakie należy pozyskać we własnym zakresie z Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych ZDM
- RITS.
Należy wystąpić do gestorów sieci o uzgodnienie projektu oraz o warunki techniczne na przebudowę ewentualnych
kolizji.
W przypadku kolizji przedmiotowej inwestycji z istniejącymi urządzeniami liniowymi należy wystąpić z wnioskiem
o wydanie warunków technicznych do właściciela sieci, w których należy powołać się na art. 32, a w szczególności
ust. 4 ustawy o drogach publicznych, który określa iż koszty wynikające z ulepszenia urządzeń ponosi odpowiednio
właściciel lub użytkownik. Niniejszy zapis stanowi uzupełnienie do danych wyjściowych do opracowania kosztorysu
załączonych do niniejszego ogłoszenia.
Jednocześnie niezbędne jest uzyskanie informacji od wszystkich gestorów sieci o ewentualnych planowanych
inwestycjach na obszarze objętym zamówieniem.
Słupy energetyczne, telefoniczne należy przebudować poza projektowany chodnik.
Wykonać inwentaryzację istniejącej zieleni na terenie inwestycji i w odległości 5 m od projektowanej budowli.
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia na wysokości 5 cm i 130 cm
(w przypadku krzewów powierzchnię w m2), średnicę rzutu korony, określenie stanu zdrowotnego roślin.
W zakresie projektu zieleni należy wykonać inwentaryzację zieleni, należy uwzględnić nasadzenia rekompensacyjne
(gdy będą wymagane). Dokumentację należy opracować przy założeniu jak najmniejszej kolizji z istniejącą
roślinnością.
W przypadku kolizji z istniejącymi drzewami należy przygotować wniosek o wycinkę drzew.
Przed złożeniem materiałów do uzyskania uzgodnień uzbrojenia na Naradzie Koordynacyjnej Wykonawca
dokumentacji projektowej zobowiązany jest do uzyskania wyprzedzająco uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci
z Wydziałem planowania opiniowania i uzgodnień ZDM.
Szczegółowe wymagania opisano na stronie internetowej ZDM w zakładce ,,Załatw sprawę" > ,,Narada
Koordynacyjna - uzgodnienia uzbrojeń" . https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
Należy opracować:
? materiały do zgłoszenia zamiaru budowy (2 egz.)
? projekt budowlany (5 egz.),
? projekt wykonawczy (wraz z przekrojami poprzecznymi) (5 egz.),
? projekt odwodnienia (5 egz.),
? projekt kanalizacji teletechnicznej (projekt kanału technologicznego) (5 egz.),
? projekt usunięcia lub zabezpieczenia kolizji odrębnie dla każdej branży (5 egz.),
? dokumentacja geotechniczna (5 egz.)
inwentaryzację istniejącej zieleni, w odległości 5 m od projektowanej budowli wraz z projektem zieleni,
projektem ewentualnych nasadzeń rekompensacyjnych oraz projektem ochrony zieleni (5 egz.),
W inwentaryzacji należy określić: nazwę polską gatunkową i rodzajową, obwód pnia mierzony na wysokości
5 i 130 cm (bądź powierzchnię w m2 w przypadku krzewów), średnicę rzutu korony, określenie stanu
zdrowotnego roślin. Spośród roślin wytypowanych do wycinki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
należy oznaczyć te, które wymagają uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na ich uśnięcie i te,
których wycinka nie wymaga uzyskania decyzji oraz zestawić w osobnych tabelach obie grupy roślin.
Do inwentaryzacji należy załączyć dokumentacje fotograficzną, a wyniki inwentaryzacji należy zestawić
w tabeli.
? projekt organizacji ruchu, zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu (jeśli wymagany), (5 egz.),
? kosztorys inwestorski, przedmiary robót oraz przedmiary robót oferta (3 egz.)
? specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (3 egz.),
? projekt budowlany, wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych w wersji elektronicznej na CD
w 2 egz. Przedmiar robót oferta należy zapisać w formie odrębnego pliku w formacie Excel na tej samej
płycie CD,
? mapy do celów projektowych wraz z podkładem geodezyjnym w wersji elektronicznej,
? całość dokumentacji należy przedstawić w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz w wersji edytowalnej
*.dwg, *doc, *xls, atch.
Należy uzyskać m.in. następujące opinie:
? Rady Osiedla Starołęka-Minikowo-Marlewo,
? Pełnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta, który w porozumieniu z Koordynatorem ds. dostępności
przestrzeni publicznej zaopiniuje dokumentację pod kątem: estetyki, w szczególności zastosowanych
w projekcie nawierzchni oraz form i kolorystyki elementów wyposażenia ulicy, jak również spełnienia
wymagań określonych w ,,Standardach Dostępności dla Miasta Poznania",
? Wydziału Inżynierii Ruchu ZDM,
? Wydziału Planowania i Opiniowania
? Miejskiego Inżyniera Ruchu
? Wszyscy gestorzy sieci uzbrojenia infrastruktury technicznej kolidujących z projektowanymi rozwiązaniami
? Wydziału Terenów Zieleni ZDM
? Wydziału Utrzymania Infrastruktury Drogowej ZDM
? Wydziału Inteligentnych Systemów Transportowych ZDM
? inne niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji
Opinie wydziałów ZDM należy pozyskiwać za pośrednictwem Wydziału Inwestycji Budowlanych Rad Osiedli
i prowadzącego przedmiotowe zadanie.
Projekt należy opracować zgodnie z poniższymi dokumentami i wytycznymi:
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/orders/ponizej30/160323 WTiZ_ogólne wytyczne_zielen_rowery_TZIII.
604.1.7.2016.pdf
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/orders/ponizej30/160323_MIR - ogólne wytyczne_TZ-I.7226.87.2016.pdf
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/orders/ponizej30/wytyczne dla osob niepelnosprawnych - miejsca
postojowe.pdf
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/orders/ponizej30/wytyczne dla osob niepelnosprawnych - przejscia dla
pieszych i mala architektura.pdf
http://www.zdm.poznan.pl/content/pliki/orders/ponizej30/wytyczne w zakresie estetyki elementow
infrastruktury.pdf
https://zdm.poznan.pl/pl/narada-koordynacyjna-uzgodnienia-uzbrojen
http://www.poznan.pl/przestrzenpubliczna
https://zdm.poznan.pl/pl/wytyczne-zdm-do-projektowania
Dokumentacja powinna posiadać wszystkie wymagane uzgodnienia, pozwolenia, zgody na odstępstwa i opinie
niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.
Projekt organizacji ruchu wymaga zatwierdzenia Miejskiego Inżyniera Ruchu.
Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i zasadach wiedzy
technicznej.
Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem powinna być zgodna z przepisami, Polskimi Normami, wymaganiami
technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji, które pozwolą na
fizyczne wykonanie zadania w sposób nadający się do eksploatacji bez wad.
Zamawiający zwraca szczególną uwagę na problem zgodności przedmiarów robót z przyjętymi rozwiązaniami
technicznymi. Biuro projektów winno dołożyć szczególnej staranności w zapewnieniu ww. zgodności w celu
uniknięcia wzrostu kosztów robót w trakcie realizacji a wynikające z błędów dokumentacji technicznej.
Projektant musi posiadać uprawnienia w zakresie projektowania dróg oraz w zakresie budowy i przebudowy
infrastruktury technicznej, a w zakresie inwentaryzacji zieleni oraz projektu zieleni posiadać odpowiednią kadrę
posiadającą stosowną wiedzę i doświadczenie w zakresie zieleni.
Uprawnienia projektanta reguluje ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Należy przedłożyć dokument o nadaniu uprawnień aktualne zaświadczenie o przynależności do izby projektanta
i sprawdzającego (odrębnie dla każdej branży) oraz podpisane oświadczenia tych osób do gotowości do
opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z zapisem ogłoszenia zamieszczonego na naszej stronie
internetowej
Przed podpisaniem umowy, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu realizacji zadania, który
stanowi nieodłączną część umowy.
Wymaga się, aby projektant na bieżąco konsultował postęp prac z Zamawiającym.
Wymaga się, aby projektant uczestniczył w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Radę Osiedla o ile
zajdzie taka potrzeba.
Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do prezentacji postępów prac, w tym do niezwłocznego zgłaszania
ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, przy czym przedstawiciele
Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania.
Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do przedstawiania ,,comiesięcznego Raportu Postępu Prac
Projektowych" do 5 dnia każdego miesiąca w formacie *.xls. Raport należy przesyłać na adres mailowy osoby
prowadzącej zadanie w ZDM. (wzór raportu postępu prac projektowych w załączeniu).
W raporcie należy umieszczać narastająco informacje o bieżącym postępie prac projektowych oraz datę wydarzenia.
Raport taki należy prowadzić na bieżąco w miarę postępu prac projektowych.
Do w/w raportu należy również załączyć wszelkie wystąpienia projektanta, otrzymane na etapie projektowania
uzgodnienia, opinie, ważniejsze maile w formacie *.pdf. Nazwa pliku powinna być poprzedzona datą pismo np.
180102 Wystąpienie do Aquanet o warunki na odwodnienie.
Wykonawca będzie przesyłał do Zamawiającego kopie uzyskanych decyzji, pozwoleń, postanowień, uzgodnień,
opinii i warunków w ciągu 3 dni roboczych od ich uzyskaniu.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i sposób złożenia ofert
Oferty można składać osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zadania i nr referencyjnym lub przesłać
pocztą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania i nr
referencyjnego. Wykorzystując drogę elektroniczna oferent winien być świadomy, że nie ma możliwości
zagwarantowania tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Termin składania ofert
Oferty należy złożyć w terminie 07.01.2019 r. g. 15:00
Otwarcie ofert:Data i godzina otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie Wydziału Inwestycji Budowlanych Rad Osiedli, ul. Wilczak 17.
Termin składania:2019-01-07
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
Ostateczny termin opracowania - 30.09.2019 r.
Wymagania:Warunki uczestnictwa
? dysponowanie osobą/osobami posiadającą/ posiadającymi uprawnienia do projektowania zgodnie z ustawą
z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz niepodlegającą/ niepodlegającymi wykluczeniu
z postępowania.
? z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę, który do realizacji
zadania wskazał projektanta/sprawdzającego:
o który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał dokumentację
projektową tzn. stwierdzono istotne błędy lub niezgodności uniemożliwiły realizację projektu lub
o który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość w
szczególności gdy w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie).
? z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć również Wykonawcę,
który nieterminowo wykonał zlecenie na rzecz ZDM w Poznaniu i z tego tytułu zostały naliczone mu kary w
okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert.
? niepodleganie wykluczeniu z postępowania (dotyczy Wykonawcy składającego ofertę) -
z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający wyklucza Wykonawcę,
? który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę zawartą z Zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy, zasądzenia
odszkodowania lub uniemożliwiło realizację inwestycji.
? spełnienie warunków udziału w postępowaniu i podpisanie oświadczenia - formularz ofertowy o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu,
Uwagi:Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium: najniższa cena.
Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej.
Pouczenie: Oferty w zależności od preferencji wykonawców mogą być dostarczane do ZDM w różny sposób np.
osobiście lub pocztą tradycyjną w zamkniętej kopercie. W celu łatwej identyfikacji, koperty powinny być opatrzone
nazwą zadania, nazwą wydziału lub/i numerem postępowania oraz informacją ,,nie otwierać przed ............. - oferta
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego".
Uwaga: Nie wyklucza się możliwości składania ofert np. drogą elektroniczną na adres zdm@zdm.poznan.pl,
z zaznaczeniem w temacie wiadomości nazwy zadania, nazwy wydziału lub/i numeru postępowania, jednakże
wówczas pominięty zostaje zapis ,,nie otwierać przed .................- oferta do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego".
Wykorzystując tę drogę dostarczenia oferty, oferent powinien być świadomy, że nie ma możliwości zachowania
tajności jego oferty do momentu łącznego otwarcia wszystkich ofert.
Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuje, że:
? administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich z siedzibą w Poznaniu pod adresem:
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; numer telefonu 61 647 72 73 (81), adres email: zdm@zdm.poznan.pl;
? z inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Miejskich można skontaktować się pod nr telefonu:
885 340 040, ( w godz. pracy ZDM) ,adres e-mail: dane.osobowe@zdm.poznan.pl;
? dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej ,,ustawa Pzp";
? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp;
? obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;
? osoba, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane ma:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych, które jej dotyczą;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, które jej dotyczą *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
? osobie, której dane osobowe będą w przedmiotowym postępowaniu przetwarzane nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Osoba do kontaktu:
Danuta Misiorna, tel. 61 62 86 564, e-mail: dmisiorna@zdm.poznan.pl
Numer dokumentu:BRO.220.1.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: