Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-08-30
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie projektu wzorniczego
Organizator:Szkutnictwo Michał Komosiński
Adres: 8, 86-010 Więzowno
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski
Państwo: Polska
Telefon / fax:691 827 878
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/66845
Opis:Opracowanie projektu wzorniczego w ramach realizacji projektu
pn. ,,Zaprojektowanie barki śródlądowej dostosowanej do osób
niepełnosprawnych o niskim zanurzeniu."
Nr procedury przetargowej: S/1/2021
Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-04-0059/19 - Zaprojektowanie barki śródlądowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych o niskim zanurzeniu.

Część 1
Opracowanie projektu wzorniczego

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wzorniczego barki w ramach w ramach projektu pt. ,,Zaprojektowanie barki śródlądowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych o niskim zanurzeniu." Nr projektu POIR.02.03.05-04-0059/19
Parametry techniczne jednostki - długość - 10 m, szerokość 3,5 m, wysokość max 3,5 m, jednokadłubowa o niskim zanurzeniu z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych, funkcje użytkowo/mieszkalne jednostki na jednej płaszczyźnie.
Jednostka pływająca" kategorii "D" tj. dopuszczona do żeglugi przy sile wiatru poniżej 4 oB oraz przy wysokości fali 0,3 m (sporadycznie 0,5 m).
Oferowany przedmiot zamówienia powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Minimalny zakres usługi projektowej:
1) Opracowanie projektu wzorniczego nowego produktu
Zestaw dokumentów projektowych:
- Projekt techniczny
- Projekt graficzny - wizualizacja 3d (wzorniczy)
- Projekt instalacji grzewczej
- Projekt instalacji wodnej
- Projekt instalacji elektrycznej
- Projekt napędu jednostki
- Projekt instalacji balastującej
- Projekt zagospodarowania wnętrza uwzględniając wymogi dla niepełnosprawnych
- Opis projektu - z jakich materiałów, jak będą wykonywane połączenia poszczególnych elementów, uszczelnienia poszczególnych elementów, zabezpieczenie antykorozyjne, opis poszczególnych instalacji ze wskazaniem konkretnych rozwiązań,
- Obliczenia stateczności.
- Projekt instalacji fotowoltaicznej
- Projekt stolarki okiennej i drzwiowej
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-09-07
Termin składania:2021-09-07
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-09

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
kujawsko-pomorskie
Powiat
bydgoski
Gmina
Koronowo
Miejscowość
Więzowno
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Warunki zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zapisów umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia. Zmiana taka wymaga podpisania aneksu do przedmiotowej umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawcą usługi, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia musi być profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług zgodnie z wymaganiami dopuszczającymi, opisanymi w punkcie Wiedza i doświadczenie.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Wykonawcą usługi, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia musi być profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług potwierdzone:
a) kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych w zakresie projektowania na następujących kierunkach: wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa
oraz
b) oświadczeniem z opisem 3 wykonanych projektów dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług za ostatnie 3 lata przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, aby w treści oferty Oferent wskazał projektanta odpowiedzialnego za opracowanie poszczególnych projektów wymienionych w przedmiocie zamówienia wraz ze wskazaniem wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym zakresie.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawcą usługi, o której mowa w opisie przedmiotu zamówienia musi być profesjonalny projektant - należy przez to rozumieć projektanta, który posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo (np. meble, sprzęt AGD, RTV, urządzenia specjalistyczne) lub świadczonych usług.
Zamawiający wymaga, aby w treści oferty Oferent wskazał projektanta odpowiedzialnego za opracowanie poszczególnych projektów wymienionych w przedmiocie zamówienia wraz ze wskazaniem wiedzy i doświadczenia w przedmiotowym zakresie.
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 50 000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy zł),
- posiada obrót z tytułu projektowania obiektów pływających na poziomie 50 tyś netto w okresie 3 ostatnich lat obrachunkowych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, na co przedstawi odpowiednie oświadczenie z wykazem świadczonych usług (z podaniem zakresu usług, nazwy Zleceniodawcy, daty świadczonej usługi) oraz dokumenty finansowe potwierdzające przedmiotowy wymóg;
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Z uwagi, iż wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników prac będących rezultatem projektu, umowa na zlecenie opracowania projektu wzorniczego zapewni przeniesienie z projektanta na zamawiającego prawa do przedmiotu opracowania w celu zapewnienia możliwości jego wykorzystania i wdrożenia. Ze względu na to, iż nie ma możliwości dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych w umowie, treść umowy pomiędzy wnioskodawcą a wykonawcą określająca przedmiot usługi, koszty, terminy realizacji zadań nie może ulec zmianie (opisane w Sytuacja ekonomiczna lub finansowa).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Wykaz dokumentów/ Oświadczeń wymaganych od Wykonawcy został opisany w punkcie Wiedza i doświadczenie (do oferty należy załączyć kopie dokumentów studiów wyższych o kierunkach wskazanych powyżej oraz Oświadczenia o posiadanym doświadczeniu). Ponadto, polisę od odpowiedzialności cywilnej o wartości co najmniej 50 tyś zł oraz wykaz świadczonych usług (z podaniem zakresu usług, nazwy Zleceniodawcy, daty świadczonej usługi) wraz dokumentami finansowymi potwierdzającymi przedmiotowy wymóg.
Dodatkowo Zamawiający wymaga aby Oferent w treści oferty złożył oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym o następującej treści:
Oświadczam(y), że nie jestem(eśmy) powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ w wytycznych programowych.
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli"
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-08-30
Data ostatniej zmiany
2021-08-30

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty z najniższą ceną brutto.
Cena:
Cena brutto oferty najtańszej
------------------------------------- x 100 = ilość punktów
Cena brutto oferty badanej
Kontakt:Osoby do kontaktu
Olimpia Komosińska
tel.: 691 827 878
e-mail: szkutnikmichal@o2.pl
Kod CPV:79421000-1
Numer dokumentu:2021-26908-66845, S/1a/2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: