Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2021-11-22
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie publikacji o charakterze poradnikowym
Organizator:OŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI
Adres: Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 345 37 00, fax 22 345 37 70
E-mail:
Opis:SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 7 publikacji o charakterze poradnikowym z zakresu edukacji włączającej i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w ramach projektu ,,Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - opracowanie modelu szkolenia i doradztwa", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
2. Publikacje skierowane będą do 7 grup odbiorców, w tym pracowników systemu edukacji, a także do dzieci i uczniów oraz ich rodziców:
1) nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
2) dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół na wszystkich etapach edukacyjnych oraz rodziców;
3) pracowników niepedagogicznych pracujących w przedszkolach i szkołach, w szczególności osób pełniących rolę asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE),
4) dyrektorów szkół i przedszkoli,
5) dyrektorów i pracowników placówek doskonalenia nauczycieli (PDN),
6) dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
7) kadr kuratoriów oświaty (KO).
Uwaga! Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekty struktury poradników, w szczególności zmiany tytułów i podtytułów, łączenia lub rozdzielania niektórych treści, zmiany kolejności opisów.
W poszczególnych poradnikach pojawiają się te same podtytuły - nie oznacza to jednak, że mają zawierać te same treści. Nie mogą być powielane te same treści w różnych poradnikach, każdy poradnik ma być oryginalnym autorskim tekstem.
3. Opis merytoryczny poszczególnych części przedmiotu zamówienia - tematyka poszczególnych publikacji
1) ZESTAW PORADNIKÓW DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ I PRACY Z KLASĄ/GRUPĄ ZRÓŻNICOWANĄ POD WZGLĘDEM POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników skierowanych do nauczycieli przedszkolnych, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i nauczycieli przedmiotowych pracujących w szkołach na obu etapach edukacyjnych, a także do nauczycieli pełniących rolę wychowawców. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać co najmniej następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola i szkoły w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania oraz rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stronie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów,
możliwości uzyskania wsparcia przez nauczyciela - współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 15 str. standardowych
B. Praca wychowawcza w grupie zróżnicowanej - ta część musi zawierać następujące elementy:
zadania wychowawców, wychowawca jako rzecznik praw i potrzeb dziecka/ucznia w kontaktach z nauczycielami,
adaptacja i integracja uczniów,
kształtowanie kompetencji psychospołecznych uczniów w grupie zróżnicowanej,
współpraca z rodzicami,
rola wychowawcza związana z trudnościami edukacyjnymi poszczególnych uczniów,
rola wychowawcza związana z trudnościami emocjonalno-społecznymi poszczególnych uczniów,
jak budować klimat grupy/klasy sprzyjający włączeniu?
konflikty w środowisku rówieśniczym ? jak pracować w sytuacji kryzysu lub konfliktu grupowego?
planowanie i realizacja pracy wychowawczej zgodnie z potrzebami wszystkich dzieci/uczniów,
dokumentacja związana z pracą wychowawczą (w tym program wychowawczo-profilaktyczny).
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
C. Praca nauczycieli przedszkola w grupie zróżnicowanej - informacje ogólne - ta część musi zawierać następujące elementy:
wyzwania rozwojowe dzieci w wieku przedszkolnym - jak je uwzględniać w grupie zróżnicowanej?
wpływ środowiska (w tym grupy, nauczyciela) na funkcjonowanie dzieci o zróżnicowanych potrzebach,
cele i obszary tematyczne w podstawie programowej wychowania przedszkolnego istotne z punktu widzenia różnorodności potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci,
zadania nauczyciela w przedszkolu w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości dzieci w grupie zróżnicowanej, identyfikowanie barier w rozwoju i funkcjonowaniu dzieci; przykładowe sposoby realizacji tych zadań,
zadania nauczyciela w planowaniu pracy z grupą z uwzględnieniem wsparcia dla poszczególnych dzieci - instrumenty wsparcia, wspieranie aktywności i uczestnictwa każdego dziecka w grupie, zapobieganie wyłączaniu z grupy,
monitorowanie postępów dzieci i ocena efektywności udzielanego wsparcia,
rola rodziców, współpraca z rodzinami dzieci,
możliwości uzyskania wsparcia przez nauczyciela - współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe,
przykładowe wyzwania, z którymi może się zetknąć nauczyciel i sposoby radzenia sobie z nimi,
praca nauczycieli przedszkolnych - wsparcie integralnego rozwoju dzieci (fizycznego, emocjonalnego, społecznego, poznawczego, w tym przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym) podczas zajęć wychowania przedszkolnego w grupie zróżnicowanej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego; realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie zróżnicowanej - projektowanie uniwersalne, racjonalne dostosowania i modyfikacje, metody i strategie edukacyjne i wychowawcze o skuteczności potwierdzonej naukowo,
praca w grupie, w której są dzieci doświadczające trudności w komunikowaniu się (w tym posługujące się AAC, językiem migowym, nie znające języka polskiego),
przygotowanie do nauki na drugim etapie edukacyjnymi.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
D. Praca nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w klasie zróżnicowanej - informacje ogólne - ta część musi zawierać następujące elementy::
wyzwania rozwojowe uczniów młodszym wieku szkolnym - jak je uwzględniać w grupie zróżnicowanej,
wpływ środowiska (w tym grupy, nauczyciela) na funkcjonowanie uczniów,
rozwijanie kompetencji uczniów jako zasobów transferowalnych,
cele i obszary tematyczne w podstawie programowej kształcenia ogólnego istotne z punktu widzenia różnorodności potrzeb uczniów,
zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów w klasie zróżnicowanej, identyfikowanie barier w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów; przykładowe sposoby realizacji tych zadań,
zadania nauczyciela w planowaniu pracy z klasą z uwzględnieniem wsparcia dla poszczególnych uczniów - instrumenty wsparcia, wspieranie aktywności i uczestnictwa każdego ucznia podczas pracy w klasie, zapobieganie wyłączaniu z grupy rówieśniczej,
monitorowanie postępów dzieci i ocena efektywności udzielanego wsparcia,
ocenianie wspierające rozwój i proces uczenia się ucznia,
rola rodziców, współpraca z rodzinami uczniów,
przykładowe wyzwania, z którymi może się zetknąć nauczyciel i sposoby radzenia sobie z nimi,
przygotowanie do kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
E. Praca nauczycieli przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej ? realizacja podstawy programowej w klasie zróżnicowanej - ta część musi zawierać następujące elementy:
realizacja podstawy programowej kształcenia (projektowanie uniwersalne, racjonalne dostosowania i modyfikacje, metody i strategie edukacyjne i wychowawcze o skuteczności potwierdzonej naukowo) w realizacji:
edukacji polonistycznej,
edukacji matematycznej,
edukacji społecznej,
edukacji przyrodniczej,
edukacji plastycznej,
edukacji technicznej,
edukacji informatycznej,
edukacji muzycznej,
wychowania fizycznego,
edukacji językowej w zakresie języka obcego nowożytnego,
edukacji językowej w zakresie języka mniejszości narodowej lub etnicznej,
edukacji językowej w zakresie języka regionalnego (j. kaszubski),
etyki.
OBJĘTOŚĆ: 30 str. standardowych
F. Praca nauczycieli przedmiotowych na wyższych etapach edukacyjnych w klasie zróżnicowanej - informacje ogólne - ta część musi zawierać następujące elementy:
adolescent, nastolatek w grupie zróżnicowanej - charakterystyka,
wyzwania rozwojowe stojące przed uczniami klas 4-8 szkół ponadpodstawowych - jak je uwzględniać w pracy z grupą zróżnicowaną,
wpływ środowiska (w tym grupy, nauczyciela) na funkcjonowanie uczniów,
rozwijanie kompetencji uczniów jako zasobów transferowalnych,
cele podstawy programowej kształcenia ogólnego istotne z punktu widzenia różnorodności potrzeb uczniów,
zadania nauczyciela w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości uczniów nastoletnich w klasie zróżnicowanej, identyfikowanie barier w rozwoju i funkcjonowaniu uczniów; przykładowe sposoby realizacji tych zadań,
zadania nauczyciela w planowaniu pracy z klasą z uwzględnieniem wsparcia poszczególnych uczniów - instrumenty wsparcia, wspieranie aktywności i uczestnictwa każdego ucznia w pracy podczas lekcji oraz poza klasą, zapobieganie wyłączaniu z grupy rówieśniczej,
monitorowanie postępów uczniów i ocena efektywności udzielanego wsparcia,
ocenianie dla rozwoju, wspierające proces uczenia się ucznia i rozwijające jego podmiotowość,
rola rodziców, współpraca z rodzinami uczniów,
przykładowe wyzwania, z którymi może się zetknąć nauczyciel i sposoby radzenia sobie z nimi.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. Standardowych
G. Praca nauczycieli przedmiotowych na wyższych etapach edukacyjnych w klasie zróżnicowanej (klasy 4-8 - przedmioty ogólne) - realizacja podstawy programowej w klasie zróżnicowanej (projektowanie uniwersalne, racjonalne dostosowania i modyfikacje, metody i strategie edukacyjne i wychowawcze o skuteczności potwierdzonej naukowo) w realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania - ta część musi zawierać następujące elementy:
język polski;
język obcy nowożytny;
drugi język obcy nowożytny;
muzyka;
plastyka;
historia;
wiedza o społeczeństwie;
przyroda;
geografia;
biologia;
chemia;
fizyka;
matematyka;
informatyka;
technika;
wychowanie fizyczne;
edukacja dla bezpieczeństwa;
wychowanie do życia w rodzinie;
etyka;
język mniejszości narodowej lub etnicznej;
język regionalny - język kaszubski.
OBJĘTOŚĆ: 100 str. standardowych
H. Praca nauczycieli przedmiotowych na wyższych etapach edukacyjnych w klasie zróżnicowanej (szkoły ponadpodstawowe - przedmioty ogólnokształcące) realizacja podstawy programowej w kontekście grupy zróżnicowanej (projektowanie uniwersalne, racjonalne dostosowania i modyfikacje, metody i strategie edukacyjne i wychowawcze o skuteczności potwierdzonej naukowo) w realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania - ta część musi zawierać następujące elementy:
język polski;
język obcy nowożytny;
filozofia;
język łaciński i kultura antyczna;
muzyka;
historia muzyki;
plastyka;
historia sztuki;
historia;
wiedza o społeczeństwie;
geografia;
podstawy przedsiębiorczości;
biologia;
chemia;
fizyka;
matematyka;
informatyka;
wychowanie fizyczne;
edukacja dla bezpieczeństwa;
wychowanie do życia w rodzinie;
etyka;
język mniejszości narodowej lub etnicznej;
język regionalny - język kaszubski.
OBJĘTOŚĆ: 120 str. standardowych
I. Praca nauczycieli zawodu w klasie zróżnicowanej - realizacja podstaw programowych w kontekście grupy zróżnicowanej pod względem potrzeb, w branżach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 991 z późn. zm.) - ta część musi zawierać następujące elementy:
audiowizualnej (AUD), które stanowią załącznik nr 1 do rozporządzenia;
budowlanej (BUD), które stanowią załącznik nr 2 do rozporządzenia;
ceramiczno-szklarskiej (CES), które stanowią załącznik nr 3 do rozporządzenia;
chemicznej (CHM), które stanowią załącznik nr 4 do rozporządzenia;
drzewno-meblarskiej (DRM), które stanowią załącznik nr 5 do rozporządzenia;
ekonomiczno-administracyjnej (EKA), które stanowią załącznik nr 6 do rozporządzenia;
elektroenergetycznej (ELE), które stanowią załącznik nr 7 do rozporządzenia;
elektroniczno-mechatronicznej (ELM), które stanowią załącznik nr 8 do rozporządzenia;
fryzjersko-kosmetycznej (FRK), które stanowią załącznik nr 9 do rozporządzenia;
górniczo-wiertniczej (GIW), które stanowią załącznik nr 10 do rozporządzenia;
handlowej (HAN), które stanowią załącznik nr 11 do rozporządzenia;
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT), które stanowią załącznik nr 12 do rozporządzenia;
leśnej (LES), które stanowią załącznik nr 13 do rozporządzenia;
mechanicznej (MEC), które stanowią załącznik nr 14 do rozporządzenia;
mechaniki precyzyjnej (MEP), które stanowią załącznik nr 15 do rozporządzenia;
metalurgicznej (MTL), które stanowią załącznik nr 16 do rozporządzenia;
motoryzacyjnej (MOT), które stanowią załącznik nr 17 do rozporządzenia;
ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia (BPO), które stanowią załącznik nr 18 do rozporządzenia;
ogrodniczej (OGR), które stanowią załącznik nr 19 do rozporządzenia;
opieki zdrowotnej (MED), które stanowią załącznik nr 20 do rozporządzenia;
poligraficznej (PGF), które stanowią załącznik nr 21 do rozporządzenia;
pomocy społecznej (SPO), które stanowią załącznik nr 22 do rozporządzenia;
przemysłu mody (MOD), które stanowią załącznik nr 23 do rozporządzenia;
rolno-hodowlanej (ROL), które stanowią załącznik nr 24 do rozporządzenia;
rybackiej (RYB), które stanowią załącznik nr 25 do rozporządzenia;
spedycyjno-logistycznej (SPL), które stanowią załącznik nr 26 do rozporządzenia;
spożywczej (SPC), które stanowią załącznik nr 27 do rozporządzenia;
teleinformatycznej (INF), które stanowią załącznik nr 28 do rozporządzenia;
transportu drogowego (TDR), które stanowią załącznik nr 29 do rozporządzenia;
transportu kolejowego (TKO), które stanowią załącznik nr 30 do rozporządzenia;
transportu lotniczego (TLO), które stanowią załącznik nr 31 do rozporządzenia;
transportu wodnego (TWO), które stanowią załącznik nr 32 do rozporządzenia.
W poradniku należy zawrzeć informacje pomagające uwzględnić predyspozycje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów zdolnych) do wykonywania poszczególnych zawodów. Należy również uwzględnić regulacje prawne związane z zawodami regulowanymi i wpływem tych regulacji na wykonywanie tych zawodów przez osoby ze SPE.
OBJĘTOŚĆ: 160 str. standardowych
J. Rozwiązania metodyczne i organizacyjne na różnych etapach edukacyjnych w pracy z grupą/klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych - ta część musi zawierać następujące elementy:
- przyjazne środowisko fizyczne, społeczne i pedagogiczne szkoły,
- planowanie rozkładu zajęć i czasu pracy ucznia w szkole i poza szkołą, organizacja lekcji,
- uniwersalne projektowanie w praktyce przedszkola/szkoły,
- racjonalne dostosowania i modyfikacje podczas pracy w grupie/klasie zróżnicowanej (w tym specjalistyczne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych i innych aktywności szkolnych, współpraca z dodatkowym nauczycielem i asystentem ucznia).
OBJĘTOŚĆ: 30 str. standardowych

2) ZESTAW PORADNIKÓW I INFORMATORÓW DLA DZIECI I UCZNIÓW ORAZ ICH RODZICÓW w zakresie edukacji włączającej.
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników i informatorów dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać następujące części/zeszyty:
A. Edukacja włączająca - 3 poradniki dla rodziców 1) dzieci w wieku przedszkolnym 2) uczniów szkoły podstawowej 3) uczniów szkoły ponadpodstawowej) - ta część musi zawierać następujące elementy:
1. Twoje dziecko w edukacji włączającej - co to oznacza?
Czym jest edukacja włączająca?
Co się dzieje, kiedy uczniowie o zróżnicowanych potrzebach spotykają się w jednej klasie/grupie?
Czego możesz oczekiwać od szkoły włączającej?
2. Jaką pomoc Twoje dziecko może otrzymać w przedszkolu/szkole?
3. Jaka jest Twoja rola jako rodzica w na różnych etapach udzielania pomocy?
Etap diagnozy funkcjonalnej - rozpoznawania potrzeb, możliwości i czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie Twojego dziecka
Etap udzielania wsparcia (w zakresie edukacyjnym, wychowawczym, organizacyjnym i in.)
Etap oceny i weryfikacji udzielanego wsparcia i form pracy
4. Jak będą przebiegać procedury edukacyjne w przedszkolu/szkole Twojego dziecka
Nawiązywanie relacji z Twoim dzieckiem i innymi dziećmi/uczniami w grupie/klasie
Projektowanie uniwersalne w procesie lekcyjnym
Dostosowania do potrzeb grup i poszczególnych dzieci/uczniów
Sposoby motywowania do nauki i aktywności
Weryfikowanie wiedzy i ocenianie
Twoja rola w procesie edukacyjnym i prawo do wsparcia ze strony przedszkola/szkoły
5. Jak będzie przebiegać proces wychowawczy w przedszkolu/szkole Twojego dziecka?
6. Jakiego wsparcia możesz oczekiwać od poradni psychologiczno-pedagogicznej?
7. Jaka jest rola Twojego dziecka w tym całym procesie i jak mu możesz pomóc w wypełnianiu tej roli?
8. Jak omijać rafy we współpracy z przedszkolem/szkołą i poradnią?
9. Gdzie szukać pomocy, jeśli coś nie działa jak powinno?
OBJĘTOŚĆ: 3 x 30 str. standardowych
B. Kolorowa układanka, czyli wspólna zabawa w różnorodnym przedszkolu - broszura/broszury dla przedszkolaków
Konieczne jest przygotowanie materiału z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, a także z wzięciem pod uwagę wieku rozwojowego dzieci. Broszura/broszury powinna mieć formę ilustrowanej historyjki ,,w odcinkach" o dzieciach w przedszkolu. Publikacja powinna poruszać kwestie związane ze wspólnym przebywaniem w przedszkolu dzieci z różnorodnymi potrzebami. Istotne jest, aby dokument dawał dzieciom możliwość zrozumienia z czym mierzą się ich rówieśnicy z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi, odmienni kulturowo, trudnościami w kontaktach społecznych itp. Przesłaniem materiału powinno być utwierdzanie w dzieciach otwartości na odmienne potrzeby oraz uczenie wspólnego życia mimo różnic. Powinien pokazywać, w jaki sposób dzieci mogą sobie wzajemnie pomagać i jak mogą komunikować i dbać o zaspokajanie własnych potrzeb. Jednak osią przekazu nie ma być deficyt, a potencjał tkwiący w każdym dziecku.
Poza treścią skierowaną do dzieci, materiał powinien zawierć aneks dla nauczycieli wskazujący w jaki sposób warto rozmawiać z dziećmi o treściach zawartych w broszurze/broszurach. Dodatkowo przygotowany zostanie materiał zawierający czytelne wskazówki/sugestie dla grafika, odnośnie sposobu zilustrowania materiału.
OBJĘTOŚĆ: 10 str. standardowych materiału dla dzieci + 5 stron standardowych aneksu dla Nauczycieli + materiał dla grafika (wg potrzeb)
C. Różni i równi - broszura dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej
Broszura powinna być ilustrowana i napisana prostym językiem. Konieczne jest przygotowanie broszury z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, a także z wzięciem pod uwagę wieku rozwojowego uczniów. - ta część musi zawierać następujące elementy:
- dzieci są różne - wyjaśnienie aspektów różnorodności w świecie i w szkole
w czym mi mogą pomóc dorośli w szkole?
jak by tu pomóc? - omówienie zasad współdziałania w grupie zróżnicowanej, edukacji rówieśniczej i udzielania wsparcia kolegom i koleżankom
moi rodzice w mojej szkole - jak rodzic może pomóc dziecku w kontekście szkoły
czym jest poradnia? - wyjaśnienie zasad działania instytucji na rzecz dziecka
czy to prawda, że dzieci i ryby głosu nie mają? - prawa ucznia dotyczące współdecydowania o wsparciu, które uzyskuje na różnych etapach procesu
a jeśli coś nie zadziała...? - możliwości dziecka w poszukiwaniu interwencyjnej pomocy (np. gdy nauczyciele nie respektują ustaleń, gdy rodzic zaniedbuje, gdy rówieśnicy krzywdzą itp.)
OBJĘTOŚĆ: 15 str. standardowych + materiał dla grafika (wg potrzeb)
D. Różnorodność jest siłą - broszura dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej
Broszura powinna być ilustrowana i napisana prostym językiem. Konieczne jest przygotowanie broszury z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, a także z wzięciem pod uwagę wieku rozwojowego uczniów. - ta część musi zawierać następujące elementy:
Różnorodność w szkole - co to oznacza?
Na czym polega edukacja włączająca i w jaki sposób ona Ciebie dotyczy?
Co się dzieje, kiedy uczniowie o zróżnicowanych potrzebach spotykają się w jednej klasie/grupie?
Jaka jest rola Twoja i Twoich rodziców w uzyskiwaniu pomocy i wsparcia? Czego możesz oczekiwać od szkoły?
Jak powinny wyglądać lekcje w edukacji włączającej i jakiej pomocy możesz się spodziewać?
Zajęcia dodatkowe, wspierające Twój rozwój.
Sprawdzanie wiedzy i ocenie w szkole włączającej i podczas egzaminu.
Jakich działań możesz się spodziewać po stronie wychowawców i specjalistów?
Jakiego wsparcia możesz oczekiwać od poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Gdzie szukać pomocy, jeśli coś nie działa jak powinno?
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
E. Szkoła różnorodności szkołą równości - broszura dla uczniów szkół ponadpodstawowych - ta część musi zawierać następujące elementy:
Broszura powinna być ilustrowana i napisana prostym językiem. Konieczne jest przygotowanie broszury z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania, a także z wzięciem pod uwagę wieku rozwojowego uczniów.
1. Co to oznacza, że jesteś uczniem szkoły włączającej?
Czym jest edukacja włączająca?
Dlaczego różnorodność jest siłą?
Co się dzieje, kiedy uczniowie o zróżnicowanych potrzebach spotykają się w jednaj klasie/grupie?
2. Jak powinny przebiegać lekcje i jaką pomoc możesz otrzymać w szkole? Edukacja przedmiotowa i zawodowa.
3. Jaka jest rola Twoja i Twoich rodziców na różnych etapach uzyskiwania pomocy?
Czego możesz oczekiwać od szkoły włączającej?
Etap diagnozy funkcjonalnej - rozpoznawania potrzeb, możliwości i czynników środowiskowych wpływających na Twoje funkcjonowanie
Etap udzielania wsparcia (w zakresie edukacyjnym, wychowawczym, organizacyjnym i in.)
Etap oceny i weryfikacji udzielanego wsparcia i form pracy
4. Jak będą przebiegać procedury edukacyjne w Twojej szkole
Nawiązywanie relacji z nauczycielami i w klasie
Na czym polega równość z uwzględnieniem różnorodności?
Projektowanie uniwersalne w procesie lekcyjnym - co to dla Ciebie oznacza?
Dostosowania do Twoich potrzeb
Budowanie motywacji
Weryfikowanie wiedzy i ocenianie, egzaminy
Twoja rola w procesie edukacyjnym (m.in. edukacja rówieśnicza) i prawo do wsparcia ze strony szkoły
5. Jakich działań możesz się spodziewać po stronie wychowawców i specjalistów?
6. Jakiego wsparcia możesz oczekiwać od poradni psychologiczno-pedagogicznej?
9. Gdzie szukać pomocy, jeśli coś nie działa jak powinno?
OBJĘTOŚĆ: 30 str. standardowych
3) ZESTAW PORADNIKÓW DLA PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników skierowanych do pracowników niepedagogicznych pracujących w przedszkolach/szkołach prowadzących edukację włączającą - pomocy nauczyciela oraz asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pracowników obsługi, pielęgniarki lub higienistki środowiska nauczania i wychowania. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać co najmniej następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola i szkoły w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania i rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stornie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów,
możliwości uzyskania wsparcia przez asystenta - współpraca z nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
B. Rola i zadania asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) - ta część musi zawierać następujące elementy:
zadania opiekuńcze ASPE,
zadania pielęgnacyjne ASPE,
praca ASPE w kontekście szkoły/klasy,
kontakty ASPE z dyrektorem, nauczycielami i pozostałymi pracownikami szkoły,
kontakty ASPE z rodzicami - zakres kompetencji i odpowiedzialności asystenta,
przepływ informacji i ochrona danych osobowych dzieci/uczniów.
OBJĘTOŚĆ: 25 str. standardowych
C. Rola i zadania pomocy nauczyciela - ta część musi zawierać następujące elementy:
ustalanie zakresu obowiązków pomocy nauczyciela w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów (m.in. w trakcie zajęć lekcyjnych, w tym wf, zajęć na świetlicy, w stołówce szkolnej, w szatni),
współpraca pomocy nauczyciela z dyrektorem, nauczycielami (w tym ,,nauczycielem wspomagającym"), asystentem ucznia,
przepływ informacji i ochrona danych osobowych.
OBJĘTOŚĆ: 10 str. standardowych
D. Rola i zadania pielęgniarki/higienistki środowiska nauczania i wychowania w edukacji włączającej - ta część musi zawierać następujące elementy:
współpraca z dyrektorem szkoły w zakresie obejmującym kwestie związane z ustaleniem procedur, zasad gromadzenia, wykorzystywania i ewentualnego udostępniania informacji o wynikach badań przesiewowych czy stanie zdrowia dziecka/ucznia - zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie;
wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych, zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie; wykorzystanie informacji zbiorczych z wyników testów do pracy z nauczycielami i specjalistami w szkole;
prowadzenie działań profilaktycznych po przeprowadzonych badaniach przesiewowych, za zgodą rodziców/opiekunów prawnych i zgodnie z przepisami prawa; prowadzenie w szkole/przedszkolu/placówce działań profilaktycznych, zajęć i aktywnego poradnictwa dla dzieci/uczniów/rodziców z problemami zdrowotnymi;
sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów przesiewowych zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami uwzględniającymi przepisy prawa w tym zakresie;
prowadzenie wsparcia dla nauczycieli i specjalistów w rozumieniu problemów zdrowotnych i ich wpływu na funkcjonowanie dziecka/ucznia w grupie, pracy w szkole z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów;
sprawowanie, odpowiednio do typu szkoły, czynnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja, wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej oraz rodzicem/opiekunem, zabiegów i procedur medycznych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, w tym podawanie leków i obsługę sprzętu specjalistycznego - współpraca w tym zakresie z ASPE;
współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły w zakresie udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
prowadzenie działań wspierających i doradczych dla dyrektora szkoły/przedszkola w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej prowadzonej w przedszkolu/szkole/placówce. Wsparcie dyrektora szkoły, nauczycieli i specjalistów w planowaniu i prowadzeniu zadań i zajęć z tego zakresu;
aktywna współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami w realizacji zadań profilaktycznych i pielęgnacyjnych niezbędnych do funkcjonowania dziecka/ucznia w szkole/przedszkolu oraz w czasie wycieczek i wyjazdów szkolnych;
współpraca z nauczycielami, specjalistami, ASPE i innymi pracownikami niepedagogicznymi w zakresie organizacji planu zajęć, działań, niezbędnego wsparcia dla dzieci przewlekle chorych i z niepełnosprawnościami, planowania i organizacji przestrzeni edukacyjnej i wychowawczej, przygotowania nauczycieli, specjalistów, pracowników niepedagogicznych, w tym ASPE do realizacji przez nich zadań z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dzieci/uczniów, ich stanu zdrowia oraz potrzeb wynikających z choroby przewlekłej czy niepełnosprawności;
realizacja działań w zakresie edukacji włączającej we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami - w tym zadań odnoszących się do pracy z klasą zróżnicowaną pod względem potrzeb edukacyjnych (organizacja i planowanie procesu edukacyjnego ze względu na stan zdrowia, funkcjonowania psychospołeczne, możliwości ucznia, planowanie rozwiązań uwzględniających dostosowanie przestrzeni edukacyjnej do potrzeb uczniów, planu dnia);
możliwości uzyskania wsparcia przez pielęgniarkę - współpraca z lekarzami i innymi pielęgniarkami, nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 30 str. standardowych
E. Rola pracowników obsługi w zapewnianiu edukacji włączającej w przedszkolu/szkole - ta część musi zawierać następujące elementy:
kontakt uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami i ich rodziców z sekretariatem szkoły - rola pracowników administracji,
rola osób pełniących funkcje obsługowe (w tym dozorców, woźnych, pracowników stołówki szkolnej) w budowaniu włączającego środowiska przedszkola/szkoły,
współpraca z kadrą pedagogiczną i dyrektorem szkoły w zakresie budowania włączającego środowiska szkoły.
OBJĘTOŚĆ: 15 str. standardowych
F. Rozwiązania metodyczne i organizacyjne na różnych etapach edukacyjnych - ta część musi zawierać następujące elementy:
przyjazne środowisko fizyczne i społeczne szkoły - projektowanie uniwersalne, racjonalne dostosowania i modyfikacje w pracy z grupą/klasa zróżnicowaną,
bezpieczne przerwy i pozalekcyjne kontakty ze szkołą - rola pracowników niepedagogicznych.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
4) ZESTAW PORADNIKÓW DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników skierowanych do dyrektorów szkół/przedszkoli. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać co najmniej następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich dzieci/uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola oraz szkoły, w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania i rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stronie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów; możliwości uzyskania wsparcia przez dyrektora przedszkola/szkoły - współpraca z innymi dyrektorami, kuratorium oświaty, nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
B. Zadania dyrektora przedszkola/szkoły w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich dzieci/uczniów - ta część musi zawierać następujące elementy:
zapewnienie realizacji prawa do edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich dzieci/uczniów, zgodnie z postanowieniami Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych;
zróżnicowanie jako zasób - korzyści edukacji włączającej o wysokiej jakości dla całego środowiska przedszkolnego/szkolnego;
jak kierować przedszkolem/szkołą, by tworzyć włączające środowisko i rozwijać potencjał przedszkola/szkoły do odpowiadania na zróżnicowane potrzeby uczniów (w szczególności budowanie zespołu)?
nadzór pedagogiczny w przedszkolu/szkole - jak zaplanować i realizować nadzór z uwzględnianiem wszystkich jego form, w sposób umożliwiający identyfikowanie barier w środowisku przedszkolnym i szkolnym w zapewnieniu wszystkim dzieciom/uczniom dostępu i uczestnictwa w działaniach związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką oraz postępów w rozwoju i nabywaniu umiejętności określonych w podstawie programowej; włączanie nauczycieli i specjalistów w rozwijanie procesów autoewaluacji (autorefleksji);
organizacja przedszkola/szkoły w praktyce - jak zapewniać bezpieczeństwo uczniom o zróżnicowanych potrzebach i nauczycielom pracującym w przedszkolu/szkole, jak stwarzać warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wszystkich dzieci/uczniów z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb, jak wspierać współpracę grona pedagogicznego, pracowników niepedagogicznych oraz rodziców, jak włączać dzieci/uczniów w działania;
przedszkole i szkoła włączająca jak organizacja ucząca się - jak planować rozwój przedszkola/szkoły w perspektywie krótko- i długoterminowej;
dysponowanie środkami finansowymi przedszkola/szkoły w sposób uwzględniający postępy oraz wspieranie w rozwoju wszystkich dzieci/uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb, wykorzystanie zasobów do likwidowania barier w środowisku przedszkolnym/szkolnym;
współdziałanie ze środowiskiem lokalnym na rzecz dzieci/uczniów o różnorodnych potrzebach oraz ich rodzin, w tym z innymi szkołami (także ze Specjalistycznym Centrum Wspierania Edukacji Włączającej - SCWEW), poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, szkołami wyższymi, podmiotami leczniczymi, instytucjami wsparcia rodziny i pomocy społecznej, wolontariuszami, stowarzyszeniami i innymi organizacjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin;
odpowiedzialność dyrektora za udzielanie wsparcia wszystkim dzieciom/uczniom, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb (w tym: realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka/ucznia, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
współpraca z pracownikami ochrony zdrowia (z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą) - korzyści, zakres i zasady współpracy;
przepływ informacji o dzieciach ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o ochronie danych osobowych.
OBJĘTOŚĆ: 50 str. standardowych
C. Ważne decyzje merytoryczne i organizacyjne związane z pracę w grupach/klasach zróżnicowanych - ta część musi zawierać następujące elementy:
decyzje dotyczące składu poszczególnych grup i zespołów klasowych oraz zespołu nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi/uczniami z uwzględnieniem realizacji potrzeb dzieci/uczniów oraz założeń edukacji włączającej,
realizacja indywidualnych celów edukacyjnych i rozwojowych w grupie/klasie kształcenia, w tym realizacja indywidualnego programu lub toku nauki, realizacja indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zindywidualizowanych ścieżek kształcenia,
uwarunkowania i ryzyka związane z wyłączaniem dziecka/ucznia z grupy, w tym organizacja indywidualnego nauczania, nauczanie domowe,
zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia i zajęcia i aktywności pozaszkolne,
organizacja pracy świetlicy szkolnej.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
D. Skuteczne zarządzanie przedszkolem/szkołą w kontekście edukacji włączającej - ta część musi zawierać następujące elementy:
efektywne zarządzanie w zróżnicowanym środowisku,
zasoby przedszkola/szkoły - co jest zasobem, jak je rozwijać,
role i kompetencje kadr w przedszkolu/szkole prowadzącej edukację włączającą,
planowanie działań w perspektywie krótko- i długoterminowej (w tym zbieranie i wykorzystywanie danych o funkcjonowaniu przedszkola/szkoły, określanie celów, ustalanie zasad pracy, prowadzenie rozpoznania potrzeb, dzieci uczniów, identyfikowanie barier w rozwoju i uczeniu się dzieci/uczniów, monitorowanie dostępności i włączania wszystkich dzieci/uczniów, możliwości i ograniczeń na poziomie szkoły/klasy/indywidualnym, tworzenie skutecznych planów i programów, podział zadań, monitorowanie realizacji i ocena efektywności działań),
organizowanie pracy przedszkola/szkoły (w tym czas, przestrzeń, wyposażenie, narzędzia),
motywowanie i wspieranie pracowników przedszkola/szkoły,
dziecko/uczeń jako podmiot oddziaływań - uwzględnianie głosu dzieci/uczniów, wspieranie ich podmiotowości w działach przedszkola/szkoły, profil absolwenta - jak budować wspólna odpowiedzialność kadr za postępy każdego dziecka/ucznia,
współpraca z rodzicami,
monitorowanie, wnioski i wprowadzanie zmian,
doskonalenie zawodowe - wymiana doświadczeń, superwizja i coaching w pracy dyrektora przedszkola/szkoły.
OBJĘTOŚĆ: 30 str. standardowych
E. Rozwiązania metodyczne i organizacyjne na różnych etapach edukacyjnych w pracy z grupą/klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych - ta część musi zawierać następujące elementy:
przyjazne środowisko fizyczne, społeczne i pedagogiczne szkoły
planowanie rozkładu zajęć i czasu pracy ucznia, organizacja lekcji
uniwersalne projektowanie w praktyce przedszkola/szkoły
racjonalne dostosowania i modyfikacje podczas pracy w grupie/klasie zróżnicowanej (w tym specjalistyczne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych i innych aktywności szkolnych, współpraca z dodatkowym nauczyciele, asystentem ucznia).
OBJĘTOŚĆ: 25 str. standardowych
5) ZESTAW PORADNIKÓW DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW PLACÓWEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ (PDN)
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników skierowanych dyrektorów, nauczycieli konsultantów pracujących w placówkach doskonalenia nauczycieli, a także doradców metodycznych. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola i szkoły w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania i rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stronie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów,
możliwości uzyskania wsparcia przez nauczyciela - współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
B. Zadania placówki doskonalenia nauczycieli w budowaniu edukacji włączającej - ta część musi zawierać następujące elementy:
zadania placówek doskonalenia nauczycieli w kontekście przygotowania nauczycieli i specjalistów do pracy z grupami/klasami zróżnicowanymi
zadania placówek doskonalenia nauczycieli dotyczące doskonalenia dyrektorów w zakresie zarządzania przedszkolem/szkołą zapewniającego/j edukację włączającą o wysokiej jakości dla wszystkich uczących się
prowadzenie przez placówki doskonalenia nauczycieli wspomagania przedszkoli/ szkół w zakresie zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości i pracy z grupami/klasami, zróżnicowanymi
zadania doradców metodycznych w zakresie przygotowania nauczycieli do pracy w grupach/klasach zróżnicowanych
współpraca z instytucjami szkolnictwa wyższego, w tym korzystanie z wyników badań, kształcenie kadr PDN.
OBJĘTOŚĆ: 50 str. standardowych
C. Skuteczne zarządzanie placówką w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości - ta część musi zawierać następujące elementy:
ludzie i kompetencje - zarządzanie kadrami pod kątem współpracy z przedszkolami/szkołami prowadzącymi edukację włączającą
planowanie działań (w tym ustalanie zasad pracy, prowadzenie rozpoznania potrzeb środowiska, dostosowanie oferty, podział zadań)
organizowanie pracy (w tym czas, przestrzeń, wyposażenie, narzędzia)
motywowanie i wspieranie pracowników placówki (superwizja i mentoring)
monitorowanie, wnioski i wprowadzanie zmian w dotychczasowych działaniach, w kontekście budowania szeroko pojętego środowiska włączającego przedszkoli i szkół
OBJĘTOŚĆ: 25 str. standardowych
D. Rozwiązania metodyczne i organizacyjne sprzyjające edukacji włączającej - ta część musi zawierać następujące elementy:
przyjazne środowisko placówki
uniwersalne projektowanie w praktyce placówki doskonalenia nauczycieli
projektowanie modelowych dostosowań dla grup uczniów i poszczególnych jednostek
nowoczesne metody doskonalenia nauczycieli, z uwzględnieniem doświadczeń międzynarodowych
zapewnianie lokalnie dostępnej oferty w zakresie podnoszenia jakości edukacji włączającej dla rożnych grup odbiorców.
OBJĘTOŚĆ: 15 str. standardowych
6) ZESTAW PORADNIKÓW DLA DYREKTORÓW I PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH (PPP) W BUDOWANIU EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. W TYM W PRACY Z KLASĄ/GRUPĄ O ZRÓŻNICOWANYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników skierowanych do dyrektorów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych terapeutów pracujących w publicznych i niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola i szkoły w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania i rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stornie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów,
możliwości uzyskania wsparcia przez nauczyciela - współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
B. Zadania poradni w kontekście budowania włączającego środowiska przedszkoli i szkół - ta część musi zawierać następujące elementy:
a. diagnoza funkcjonalna dzieci i młodzieży - działania prowadzone we współpracy z przedszkolami/szkołami, diagnoza specjalistyczna/pogłębiona dzieci i młodzieży działania prowadzone na terenie poradni jako element diagnozy funkcjonalnej,
b. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej - kiedy i jak ją wdrażać, by podnosić jakość edukacji włączającej w praktyce przedszkola/szkoły zakres kompetencji poradni i szkoły w obszarze planowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak współpracować z przedszkolem/szkołą w tym obszarze,
c. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola/szkoły, z uwzględnieniem różnorodności potrzeb dzieci/uczniów,
d. wspieranie nauczycieli pracujących w grupie zróżnicowanej w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
e. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zapewnianiu edukacji włączającej o wysokiej jakości.
OBJĘTOŚĆ: 50 str. standardowych
C. Zadania dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej w obszarze budowania środowiska włączającego - ta część musi zawierać następujące elementy:
organizacja pracy poradni (w tym czas, przestrzeń, wyposażenie, narzędzia)
ustalanie zasad współpracy z przedszkolami/szkołami, SCWEW, podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym podmiotami leczniczymi (w szczególności realizującymi działania na pierwszym poziomie referencyjności w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi), podmiotami wsparcia rodziny i pomocy społecznej - na co i jak się umawiać, jak wspólnie realizować cele i monitorować ich realizację?
zarządzenie kadrami poradni - struktura zatrudnienia i budowanie kompetencji pracowników do efektywnego wykonywania zadań, podział zadań
motywowanie i wspieranie pracowników poradni
działania poradni wspierające budowania środowiska włączającego przedszkoli/szkół - diagnoza potrzeb, wdrożenie, monitorowanie i ewaluacja.
OBJĘTOŚĆ: 25 str. standardowych
D. Rozwiązania metodyczne i organizacyjne na różnych etapach edukacyjnych w pracy z grupą/klasą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych - ta część musi zawierać następujące elementy:
przyjazne środowisko fizyczne poradni,
uniwersalne projektowanie w praktyce poradni oraz dostosowania uwzględniające zróżnicowane potrzeby klientów poradni, w szczególności dzieci/uczniów oraz ich rodzin,
praca pracownika poradni na terenie przedszkola/szkoły - zasady, aspekty merytoryczne i organizacyjne,
racjonalne dostosowania i modyfikacje podczas pracy w grupie zróżnicowanej (w tym specjalistyczne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych i innych aktywności szkolnych, współpraca z dodatkowym nauczyciele, asystentem ucznia),
specjalistyczne wsparcie indywidualne podczas prowadzonych zajęć dla dziecka/ucznia oraz dla nauczyciela,
konsultacje, doradztwo i superwizowanie pracy kadr zatrudnionych w poradni - jak je organizować?
współpraca z innymi instytucjami (w szczególności PDN, SCWEW, uczelnie, NGO).
OBJĘTOŚĆ: 15 str. standardowych
7) ZESTAW PORADNIKÓW DLA KADR KURATORIÓW OŚWIATY (KO) W ZAKRESIE WSPIERANIA WDRAŻANIA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ
Przedmiotem zamówienia jest zestaw poradników kadr kuratorów oświaty. Zakłada się, że zestaw poradników musi zawierać co najmniej następujące części/zeszyty:
A. Grupa zróżnicowana pod względem potrzeb rozwojowych i edukacyjnych (dalej odpowiednio jako ,,grupa/klasa zróżnicowana") - ta część musi zawierać następujące elementy:
podstawy prawne edukacji włączającej z uwzględnieniem Konwencji o prawach dziecka oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych,
jakość w edukacji włączającej,
założenia i cele tworzenia grup/klas zróżnicowanych w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczniów,
grupa zróżnicowana w środowisku przedszkola i szkoły w zależności od etapu edukacyjnego i typu szkoły,
zadania rozwojowe na różnych etapach edukacyjnych w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów,
przedszkole/szkoła jako środowisko ujawniania i rozwoju talentów i uzdolnień dziecka/ucznia (smart context),
wyzwania dotyczące pracy w grupach/klasach zróżnicowanych, w tym potencjalne bariery po stornie środowiska, przykłady jak można je przezwyciężać,
korzyści płynące z pracy w grupach/klasach zróżnicowanych i jak można je wykorzystać na rzecz rozwoju dzieci/uczniów,
możliwości uzyskania wsparcia przez nauczyciela - współpraca z innymi nauczycielami i specjalistami oraz instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (kto i w jakim zakresie może pomóc), doskonalenie zawodowe.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
B. Zadania kuratora oświaty w kontekście zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości- ta część musi zawierać następujące elementy:
nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego i szkołami, placówkami w kontekście organizacji pracy zgodnie z założeniami edukacji włączającej o wysokiej jakości dla wszystkich uczących się;
rozpatrywanie spraw wpływających do kuratorium oświaty z uwzględnieniem założeń edukacji włączającej, wydawanie decyzji organizacyjnych przez kuratora oświaty w kontekście edukacji włączającej,
współdziałanie z radami oświatowymi powołanymi przy organie stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego - podejmowanie aktywności sprzyjających tworzeniu warunków do rozwoju i osiągnięć dla wszystkich dzieci/uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowaniach ich potrzeb w przedszkolach, szkołach i placówkach,
współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa, uwzględniającej potrzeby dzieci/uczniów w edukacji włączającej,
uwzględnianie potrzeby doskonalenia nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną podczas opracowywania programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli,
uwzględnianie różnorodności potrzeb dzieci/uczniów i tworzenia odpowiednich warunków podczas organizacji olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa,
monitorowanie obecności tematyki dotyczącej edukacji włączającej i potrzeb dzieci/uczniów o zróżnicowanych potrzebach w planach pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, w tym monitorowanie jakości działań szkół na rzecz edukacji włączającej,
monitorowanie uwzględniania przepisów prawa dotyczącego zapewniania równego dostępu oraz wsparcia w procesie kształcenia dzieciom/uczniom o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w arkuszach organizacji szkół i placówek - na co zwracać uwagę?
współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb dzieci/uczniów oraz zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości,
na czym powinno polegać współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju wszystkim dzieciom i młodzieży w ich miejscu zamieszkania?
uwzględnianie zróżnicowanych potrzeb uczniów podczas wypoczynku zorganizowanego;
młodociani pracownicy ze zróżnicowanymi potrzebami - rola kuratora.
OBJĘTOŚĆ: 50 str. standardowych
C. Monitorowanie jakości kształcenia uczniów o zróżnicowanych potrzebach w ramach nadzoru sprawowanego przez kuratoria oświaty - ta część musi zawierać następujące elementy:
obserwacja, analiza i ocena przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli, szkół i placówek w kontekście zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów oraz zapewniania edukacji włączającej o wysokiej jakości;
ocena stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkoli, szkół i placówek pod kątem uwzględnienia zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów oraz założeń edukacji włączającej o wysokiej jakości;
udzielanie pomocy przedszkolom, szkołom, placówkom i nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zakresie budowania środowiska włączającego szkoły;
inspirowanie nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci i uczniów o zróżnicowanych potrzebach.
OBJĘTOŚĆ: 20 str. standardowych
Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania korekty struktury poradnika, w szczególności zmiany tytułów i podtytułów, łączenia lub rozdzielania niektórych treści, zmiany kolejności opisów.
W poszczególnych poradnikach pojawiają się te same podtytuły - nie oznacza to jednak, że mają zawierać te same treści. Nie mogą być powielane te same treści w różnych poradnikach, każdy poradnik ma być oryginalnym autorskim tekstem.
Miejsce i termin składania ofert: Wycenę proszę przesłać na załączonym formularzu, na adres e-mail: anna.roszkiewicz@ore.edu.pl w terminie do 24 listopada 2021 r. do godz. 23:59 wpisując w temacie wiadomości: ,,Poradniki edukacji włączającej".
Termin składania:2021-11-24
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin wykonania zadania: 15 marca 2022 r.
Wymagania:4. Zasady współpracy
Zamawiający przewiduje nawiązanie współpracy na podstawie umowy o dzieło z przekazaniem praw autorskich.
Do każdego z 7 pakietów poradników zatrudnione zostaną zespoły 3-5-osobowe. Zakłada się wyłonienie do wykonania zadania zespołów, a nie pojedynczych autorów.
Zespół w ramach umowy określi nakład pracy poszczególnych autorów. Eksperci wybiorą spośród siebie redaktora merytorycznego, który będzie ich reprezentował w kontaktach z Zamawiającym we wszystkich sprawach dotyczących realizacji umowy.
Zakłada się, że eksperci będą pracowali zdalnie oraz wezmą ewentualny udział w niżej opisanych spotkaniach. Pracownicy ORE będą weryfikowali i monitorowali postępy prac. Eksperci będą zobowiązani do wprowadzania ewentualnych modyfikacji w przygotowywanych opracowaniach, zgodnie ze wskazówkami i sugestiami pracowników ORE. Cały zespół ekspertów solidarnie odpowiada za efekt końcowy opracowywanych publikacji.
Zamawiający przewiduje minimum 2 jednodniowe spotkania zespołu wszystkich Autorów, mające na celu w szczególności ujednolicenia rozumienia zagadnień planowanych do opracowania poradników oraz ustalenie ich struktury, sposobu opisu i zawartości, wskazywanie koniecznych zmian i dbałość o spójność wszystkich publikacji. Spotkania zostaną zorganizowane w Warszawie w siedzibie Zamawiającego lub w trybie zdalnym (w zależności od sytuacji epidemicznej).
Niniejsze szacowanie ceny ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów wykonania.
Uwagi:5. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej ,,RODO", Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw funduszy i polityki regionalnej, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie (00-926). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mailowy: kancelaria@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora;
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@mfipr.gov.pl lub pisemnie przekazując korespondencję na adres siedziby Administratora. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie możliwy jest poprzez e-mail: iod@ore.edu.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe w celu realizacji zadań przypisanych Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 , w zakresie w jakim jest to niezbędne dla realizacji tego celu, przede wszystkim:
aplikowanie o środki unijne i realizacja projektów, w szczególności potwierdzanie kwalifikowalności wydatków, udzielanie wsparcia uczestnikom projektów, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjnopromocyjnych, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
zapewnienie realizacji obowiązku informacyjnego dotyczącego przekazywania do publicznej wiadomości informacji o podmiotach uzyskujących wsparcie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
4. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa w tym uniemożliwiają udział w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
5. Państwa dane osobowe zostały powierzone Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Edukacji i Nauki Departament Funduszy Strukturalnych oraz beneficjentowi realizującemu projekt którym jest Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 28 w Warszawie (00-478). Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta ewaluacje, kontrole i audyt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
6. Odbiorcami państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora;
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3, do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa;
8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane;
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
10. W związku z przetwarzaniem państwa danych osobowych, przysługują państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: