Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 22556268 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-01-13
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie raportu
Organizator:Urząd Miejski w Nysie
Adres: ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Województwo / powiat: opolskie, pow. nyski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. +48 77 40 80 500
E-mail:
Opis:3. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia.
,,Opracowanie raportu o stanie Gminy Nysa"
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie raportu o stanie Gminy Nysa zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Szczegółowy harmonogram prac nad raportem o stanie gminy: Lp. Opis Podmiot odpowiedzialny Data wykonania Zadanie 1 Rozpoczęcie prac nad raportem oraz analiza dokumentów źródłowych 1.1
Zebranie niezbędnych dokumentów dostępnych publicznie
Wykonawca
18.02.2022 1.2
Przekazanie przez Gminę pozostałych dokumentów
Gmina
18.02.2022 1.3
Analiza dokumentów
Wykonawca
28.02.2022 Zadanie 2 Ocena stanu Gminy na początek 2021 r. 2.1.
Spotkanie - prezentacja wyników analizy i ustalenie obszarów, na które należy położyć nacisk w raporcie
Wykonawca / Gmina
11.03.2022 Zadanie 3 Przygotowanie raportu o stanie Gminy wraz z niezbędnymi materiałami 3.1
Opis stanu Gminy na początek 2021 roku
Wykonawca
25.03.2022 3.2
Podsumowanie działalności burmistrza w 2021 r.
Wykonawca
25.03.2022
3.3
Opis stanu Gminy na koniec 2021 r.
Wykonawca
25.03.2022 3.4
Korekta lub uzupełnienie raportu
Wykonawca
21.04.2022 3.5
Przygotowanie prezentacji na sesję absolutoryjną
Wykonawca
23.04.2022 3.6
Opracowanie najważniejszych tez (5-10) do wykorzystania w trakcie omawiania raportu
Wykonawca
22.04.2022 3.7
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wraz z uzasadnieniem
Wykonawca
22.04.2022 3.8
Spotkanie - omówienie raportu i przekazanie materiałów
Wykonawca / Gmina
30.04.2022
Miejsce i termin składania ofert: 9. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Miejsce oraz termin składania ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15; Kancelaria
(parter) - do dnia 21 stycznia 2022 r. do godz. 10:00
lub
Ofertę należy przesłać droga elektroniczną na adres e- mail : j.krzywon@www.nysa.pl
Termin przesłania oferty upływa w dniu 21.01.2022 r. o godz. 10:00*
Otwarcie ofert:2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert - Urząd Miejski w Nysie Ul. Kolejowa 15 w pokoju nr 200 ( II piętro) w dniu 21.01.2022 r. o godz. 10:30
Termin składania:2022-01-21
Miejsce i termin realizacji:4. Termin wykonania zamówienia : J.W.
Wymagania:2. Tryb udzielania zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130.000,00 złotych. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
5. Warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.*
lub
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że podsiada następujące kompetencje i uprawnienia :..................................................................*
b) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
lub
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, iż :
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości .....................
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ........................*
c) zdolności technicznej i zawodowej
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny*
lub
Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana jest w oparciu o dotychczas realizowane zamówienia oraz osoby wskazane do realizacji zamówienia.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że:
- spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat wykonał minimum 3 dostawy/usługi polegające na opracowaniu: raportu o stanie gminy/powiatu zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dla j.s.t. o wartości minimum 5.000,00 zł. brutto - każda dostawa/ usługa*, opracowane dokumenty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty lub podać w ofercie link do strony www na której dokument został opublikowany.
- spełnia warunek dotyczący zdolności zawodowej zobowiązany jest wykazać, iż do realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające następujące uprawnienia
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt.5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
2) przed upływem terminu składania ofert,
3) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu
4) wykaz dostaw/usług z dowodami określającymi czy zostały wykonane należycie,
5) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.*
7. Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
8. Opis sposobu przygotowywania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
2) Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
4) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
5) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
6) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
a) formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia wraz z wymaganymi wykazami,
b) dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszego zaproszenia
c) wykaz wykonanych dokumentów zgodnie z punktem 5.c) niniejszego zaproszenia
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Nazwa i adres
Wykonawcy
Gmina Nysa
Urząd Miejski w Nysie
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
,,Oferta w trybie zaproszenia do złożenia oferty na ,,Opracowanie raportu o stanie Gminy Nysa"
" Nie otwierać przed dniem: 21.01.2022 r. godzina 10:00"
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp. Kryterium Znaczenie procentowe
kryterium
Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać
oferta za dane kryterium
1 Cena ( C )
50 50
2
Jakość (J) 50 50
W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =
Ci
C min
o Max (C)
gdzie:
Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena";
Cmin najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci cena oferty "i";
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium "Cena".
W przypadku kryterium ,,jakosć" oferta zostanie oceniona w sposób następujący.
Zamawijący przyzna maksymalnie do 50 punktów ofercie, oceniając dołączone do oferty wykonane
dokumenty, biorąc pod uwagę ich właściwości estetyczne, sposób prezentacji zebranych materiałów,
sposób przestawienia wyników w tym metodologie analizy.
11. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza
na stronie internetowej na której udostępnione zostało zaproszenie
12. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie
pisemnej.
Kontakt:2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
3. Jacek Krzywoń, email: j.krzywon@www.nysa.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: