Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24371532 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-12-12
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie studium wykonalności
Organizator:Rebels Valley
Adres: Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
NIP:PL5222962340
Telefon / fax:605 522 388
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138572
Opis:"Opracowanie studium wykonalności dla projektu pt." Nowoczesny ciąg technologii RO+EDR", poprzez analizę technologiczną oraz ekonomiczną projektowanego ciągu urządzeń do oczyszczania wody dla Podmiotu Inkubowanego Industry Water Sp. z o.o."
Powstaje w kontekście projektu
POPW.01.01.01-06-0001/18 - Platformy Startowe - Wschodni Akcelerator Biznesu

Część 1
Realizacja zamowienia

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis
Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie studium wykonalności dla projektu pt." Nowoczesny ciąg technologii RO+EDR", poprzez analizę technologiczną oraz ekonomiczną projektowanego ciągu urządzeń do oczyszczania wody dla Podmiotu Inkubowanego Industry Water Sp. z o.o." (,,DOSTAWA Usługi"), w ramach projektu Platforma Startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (,,Projekt"). Przetarg organizowany przez Rebels Valley Sp. z o.o. na rzecz Beneficjenta INDUSTRY WATER SP. Z O.O..
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert

2022-12-22

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-12

Data ostatniej zmiany

2022-12-15 10:52:06
Termin składania:2022-12-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-12

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Wymagania:Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
a. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu studium wykonalności wraz z analiza technologiczna oraz ekonomiczna;
b. Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:
i. oświadczenia (załącznik nr 4)
ii. wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 2);
c. Zamawiający zażąda dowodów (kopii faktur VAT), które potwierdzą wykonanie zamówień od Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, składający się co najmniej z:
i. Diagnosta laboratoryjny - minimum 1 osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 5 analiz fizyko-chemicznych;
c. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:
i. wykazu osób (załącznik nr 7);
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-12
Data ostatniej zmiany
2022-12-12 15:23:21

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena brutto - 75 pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin płatności - 25 pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Izabela Mysiura
tel.: 605 522 388
e-mail: iza.mysiura@rebelsvalley.com
Kod CPV:71241000-9
Numer dokumentu:2022-2509-138572, 11/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2022-12-15 11:06
Sprostowanie

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/138572

Ogłoszenie nr 2022-2509-138572
"Opracowanie studium wykonalności dla projektu pt.” Nowoczesny ciąg technologii RO+EDR”, poprzez analizę technologiczną oraz ekonomiczną projektowanego ciągu urządzeń do oczyszczania wody dla Podmiotu Inkubowanego Industry Water Sp. z o.o.”
Status ogłoszenia: Opublikowane

Termin składania ofert

2022-12-22

Data opublikowania ogłoszenia

2022-12-12

Data ostatniej zmiany

2022-12-15 10:52:06

Planowany termin podpisania umowy

2022-12

OGŁOSZENIE

OFERTY

PYTANIA
Powstaje w kontekście projektu

POPW.01.01.01-06-0001/18 - Platformy Startowe - Wschodni Akcelerator Biznesu

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Rebels Valley

Chmielna 2/31

00-020 Warszawa

NIP: 5222962340

Osoby do kontaktu

Izabela Mysiura

tel.: 605 522 388

e-mail: iza.mysiura@rebelsvalley.com

Części zamówienia

Część 1
Realizacja zamowienia
Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi badawcze
Opis

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie studium wykonalności dla projektu pt.” Nowoczesny ciąg technologii RO+EDR”, poprzez analizę technologiczną oraz ekonomiczną projektowanego ciągu urządzeń do oczyszczania wody dla Podmiotu Inkubowanego Industry Water Sp. z o.o.” („Dostawa Usługi”), w ramach projektu Platforma Startowa: Wschodni Akcelerator Biznesu, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów („Projekt”). Przetarg organizowany przez Rebels Valley Sp. z o.o. na rzecz Beneficjenta INDUSTRY WATER SP. Z O.O..

Kody CPV

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

Posiadanie wiedzy i doświadczenia:
a. Zamawiający wymaga, by Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu studium wykonalności wraz z analiza technologiczna oraz ekonomiczna;
b. Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:
i. oświadczenia (załącznik nr 4)
ii. wykazu wykonanych zamówień (załącznik nr 2);
c. Zamawiający zażąda dowodów (kopii faktur VAT), które potwierdzą wykonanie zamówień od Wykonawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował zespołem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, składający się co najmniej z:
i. Diagnosta laboratoryjny – minimum 1 osoba, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała co najmniej 5 analiz fizyko-chemicznych;
c. Wykonawca potwierdza spełnianie powyższego warunku poprzez łączne złożenie:
i. wykazu osób (załącznik nr 7);

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe

TAK

Opis

Cena brutto – 75 pkt

Czy kryterium cenowe

NIE

Opis

Termin płatności – 25 pkt