Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-14
Przedmiot ogłoszenia:Opracowanie Systemu informatycznego, platformy internetowej
Organizator:Stowarzyszenie Śląski Klaster Lotniczy
Adres: Stefana Kóski 43, 43-512 Kaniów
Województwo / powiat: śląskie, pow. bielski
Państwo: Polska
NIP:PL5472085992
Telefon / fax:530225718
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/130705
Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.07-24-0002/21 - Rozwój potencjału Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez rozszerzenie jego oferty w zakresie innowacyjnych produktów i usług oferowanych członkom klastra.

Część 1
Opracowanie Systemu informatycznego, platformy internetowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi IT
Opis
Opracowanie Systemu informatycznego, platformy internetowej, tworzącej bazę danych podmiotów, tworzących rynek dronowy w Polsce. Przedmiot zamówienia zawiera
1. Wykonanie strony internetowej (portalu) wraz z:
a. Projektem merytorycznym (prototyp)
b. Projektem graficznym
c. Wykonaniem witryny
d. Testami i adaptacją wykonanej strony internetowej
2. Udzielenie gwarancji jakości na okres co najmniej 36 miesięcy od zakończenia projektu
3. Serwis do strony internetowej na okres 36 miesięcy (Serwis ma dotyczyć wsparcia klienta w zakresie korzystania z platformy, w przypadku pojawienia się problemów z eksploatacją - ,,helpdesk")
4. Zapewnienie usługi ,,Hostingu" do stworzonej strony internetowej na okres 36 miesięcy na rzecz Zamawiającego
5. Szkolenie pracowników zamawiającego - dwudniowe szkolenie pracowników zamawiającego w ilości do 8 osób z funkcjonalności systemu
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-10-31
Termin składania:2022-10-31
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
bielski
Gmina
Bestwina
Miejscowość
Kaniów
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania umowy po jej zawarciu. Ewentualne zmiany postanowień umowy będą zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany nieistotne mogą zostać wprowadzone w każdym czasie. Zmiany istotne w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy będą mogły zostać wprowadzone w następujących przypadkach i na następujących zasadach:
? w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do zmienionych przepisów,
? w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie, w zakresie niezbędnym dla dostosowania niniejszej umowy do umowy o dofinansowanie lub zasad realizacji projektu,
? w przypadku zaistnienia działania siły wyższej rozumianej jako niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, niezależnych od Wykonawcy okoliczności faktycznych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych lub innych, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i którym nie mogła zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania zawartej umowy, zwłaszcza w zakresie terminu jej wykonania,
? w przypadku konieczności wykonania przez Zamawiającego korekty opisu przedmiotu zamówienia w skutek dostrzeżonych tam błędów, nieścisłości, sprzeczności,
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności z wyłączeniem przypadków określonych w umowie.
Ponadto zmiany będą mogły zostać wprowadzone w sytuacjach, o których mowa w pkt 20) podrozdz. 6.5.2. Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2020 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
2. posiadają odpowiednie doświadczenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. wykażą prawidłowe zrealizowanie min 3 (trzech) usług lub zamówień o podobnym charakterze (w ramach wykazanej usługi tytułem spełnienia warunku doświadczenia oczekuje się, że łączna ilość obiektów w zrealizowanych bazach będzie wynosiła 500, a liczba zalogowanych użytkowników systemu korzystających z niego w tym samym czasie wyniesie minimum 50 osób.) w przeciągu 5 lat od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres działalności Wykonawcy jest krótszy- w tym okresie potwierdzone referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia.
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. Posiadają niezbędne (przewidziane prawem) uprawnienia i kompetencje do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;
celem spełnienia warunków opisanych w pkt. 1 powyżej Zamawiający wymaga stosownego oświadczenia Wykonawcy złożonego w treści oferty.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-14
Data ostatniej zmiany
2022-10-14 15:29:59

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena netto w PLN lub innej walucie 60 % 60pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Parametry techniczne, jakość wdrożenia i funkcjonalność przedmiotu zamówienia
30% 30pkt
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin wykonania zamówienia liczony w dniach 10 % 10pkt
Kontakt:Osoby do kontaktu
Aleksandra Dobies Dobies
tel.: 530225718
e-mail: aleksandra.dobies@aerosilesia.eu
Kod CPV:48900000-7
Numer dokumentu:2022-13362-130705, 9
Źródło: Internet i własne
Załączniki: