Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14568593 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2017-12-08
Przedmiot ogłoszenia:Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Organizator:Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Adres: ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. szamotulski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (67) 2545328
Opis:1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z budynków gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wronki w 2018r.
Zakres zamówienia obejmuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z budynków gminnych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wronki w 2018r., tj.: gminnych budynków mieszkalnych, świetlic wiejskich i OSP. Szczegółowy wykaz szamb i osadników zawarty został w załączniku do projektu umowy.
Wykonawca, który złoży ofertę zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wronki, zgodnie z Uchwałą Nr V/45/2015 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26.03.2015 r.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 18 grudnia 2017 r. do godz. 12:00
Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wronki
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki (biuro nr 6, I piętro).
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy Wronki ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki - biuro nr 6 w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 12:15.
Termin składania:2017-12-18
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia: od dnia 02.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
Wymagania:dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia i/lub w załącznikach
Kontakt:Wszelkie wnioski, zawiadomienia, zapytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, za pomocą faksu na nr tel. (67) 2545328 lub elektronicznie poprzez e-mail: przetargi@wronki.pl
Numer dokumentu:ZP.271.2.65.2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki: