Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-09-12
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i obsługa spotkania
Organizator:MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Adres: pl. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 273 86 01
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych, w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych,
w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie.
Cel zamówienia
Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie przeglądu zgodnie z art. 51 rozporzadzenia ogólnego nr 1303/2013.
Przedmiot zamówienia
Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych,
w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 23-09-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: dorota.uryn@miir.gov.pl z tematem wiadomości ,,Zapytanie ofertowe - składanie ofert na organizację spotkania rocznego z KE w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych w dniach 23-24 października 2019 r. w Warszawie".
Termin składania:2019-09-23
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Harmonogram realizacji zamówienia
Organizacja i obsługa spotkania rocznego z Komisją Europejską w sprawie śródokresowego przeglądu programów regionalnych,
w zakresie zapewnienia usług hotelowych: sali konferencyjnej, sal warsztatowych oraz usług gastronomiczno-restauracyjnych dla maksymalnie 150 osób, w terminie 23-24 października 2019 r. w Warszawie - zgodnie z załączonym OPZ.
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
- Wykaz wydarzeń zorganizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert. Ponadto należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa została zrealizowana należycie (referencje lub protokoły odbioru).
- propozycje menu
- uzupełniony formularz kosztorysu zamówienia (załącznik nr 1 do OPZ)
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium oceny ofert stanowić będzie cena - 30%, lokalizacja obiektu 40%, doświadczenie Wykonawcy 30%,
1. Cena jest to łączny koszt brutto usługi. Cena stanowi 30% całkowitej liczby punktów. Za kryterium dotyczące ceny można uzyskać maksymalnie 30 punktów. Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób:
Cena najtańszej oferty
---------------------------------- x 30 = liczba uzyskanych punktów
Cena ocenianej oferty
2. Lokalizacja oznacza odległość obiektu od Dworca Centralnego w Warszawie liczona w minutach za pomocą GoogleMaps. Lokalizacja stanowi 40% całkowitej liczby punktów. Za kryterium dotyczące lokalizacji można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie obliczona w następujący sposób:
Odległość od Dworca Centralnego w Warszawie
w minutach najbliżej położonego obiektu
-------------------------------------------------------------- x 40 = liczba uzyskanych punktów
Odległość od Dworca Centralnego w Warszawie
w minutach ocenianego obiektu
3. Doświadczenie Wykonawcy to wskazanie zorganizowanych przez Wykonawcę wydarzeń o zakresie zbliżonym do zakresu zamówienia tj. dla minimum 100 osób w ciągu ostatnich 2 lat, za każde wydarzenie można otrzymać 5 punktów, jednak nie więcej niż 30 pkt.
Za kryterium dotyczące doświadczenia Wykonawcy można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Należy przekazać wykaz wydarzeń zorganizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert potwierdzających spełnienie warunku. Ponadto należy przedstawić dokument potwierdzający, że usługa została zrealizowana należycie (referencje lub protokoły odbioru).
Oferta, która otrzyma łącznie największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą dla Zamawiającego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MINISTERSTWO ROZWOJU, DEPARTAMENT REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH
Adres
pl. Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
222737800
Fax
222738911
NIP
5262895199
Tytuł projektu
Wsparcie Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji UP w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych w latach 2016 -2017.
Numer projektu
POPT.02.01.00-00-0084/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Dorota Uryń - Departament Regionalnych Programów Operacyjnych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, tel.: (022) 273 86 01, e-mail: Dorota.Uryn@miir.gov.pl
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 273 86 01
Kod CPV:55120000-7
Numer dokumentu:1206026
Źródło: Internet i własne
Załączniki: