Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17639143 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-07-10
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy i egzaminów
Organizator:WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU
Adres: al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:585227700
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/T165 przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy i egzaminów dla ok. 168 osób będących uczestnikami ww. projektu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy i egzaminów dla ok. 168 uczestników projektu ,,Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy". Zakres zamówienia obejmuje:
1. Kurs prawa jazdy kat. C (50 godzin) wraz z egzaminem - dla ok. 54 osób
2. Kurs prawa jazdy kat. CE (25 godzin) wraz z egzaminem - dla ok. 53 osób
3. Kurs prawa jazdy kat. D (60 godzin dla osób posiadających kat. C) wraz z egzaminem - dla ok. 11 osób
4. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin) - dla ok. 50 osób
Ilości osób przystępujących do kursów oraz rodzaje realizowanych kursów mogą ulec zmianie ze względu na specyfikę projektu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził kursy zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U.2016.927 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r w sprawie egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U.2016.232).
Cel zamówienia
Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu. Celem projektu jest rozwój oferty WSB w Gdańsku w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej poprzez program realizowany przy współpracy z podmiotem działającym na rzecz edukacji - Zakładem Doskonalenia Zawodowego, co przyczyni się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa u 132 osób niestandardowych odbiorców edukacji na poziomie wyższym w okresie 01.04.2019 - 31.03.2020.
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy wraz z egzaminami dla ok. 168 uczestników projektu ,,Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy". Zakres zamówienia obejmuje:
1.Kurs prawa jazdy kat. C (50 godzin w tym 20 h teoretycznych i 30h praktycznych) wraz z egzaminem - dla ok. 54 osób
2.Kurs prawa jazdy kat. CE (25 godzin w tym 25h praktycznych) wraz z egzaminem - dla ok. 53 osób
3.Kurs prawa jazdy kat. D (60 godzin, dla osób posiadających kat. C w tym 20h teoretycznych i 40h praktycznych) wraz z egzaminem - dla ok. 11 osób
4.Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona (140 godzin w tym 130h teoretycznych i 10 praktycznych ) - dla ok. 50 osób
Minimalny zakres szkoleń - Prawo jazdy:
? repetytorium z przepisów ruchu drogowego
? technika kierowania samochodem ciężarowym
? zarys budowy samochodu i zasady obsługi technicznej
? zagadnienia dotyczące przewozu osób lub rzeczy
? przygotowanie się do jazdy
? posługiwanie się urządzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania
? włączanie się do ruchu
? zajmowanie właściwej pozycji na drodze
? bezpieczne wykonywanie wszelkich manewrów występujących w różnych sytuacjach drogowych
? jazda z zachowaniem obowiązujących przepisów ruchu drogowego
Minimalny zakres szkoleń - Kwalifikacja wstępna:
?szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa stosowanie przepisów
? bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
Kursy powinny dawać możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, tzn. po ukończeniu kursu każdy Uczestnik będzie mógł podejść do formalnego egzaminu w uprawnionej do tego instytucji i w przypadku jego zdania uzyskać certyfikat potwierdzającego zdobyte kwalifikacje.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 17-07-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty prosimy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 17 lipca 2019 r. do godziny 24.00 drogą elektroniczną na adres mbarcikowska@wsb.gda.pl z dopiskiem ,,Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/2019/T165" lub w godzinach pracy w dni powszednie (8:00-16:00) w Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk, pok. B105.
2. Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
3. Wykonawca może zgłosić tylko jedną ofertę.
Termin składania:2019-07-17
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia musi być wykonany w okresie od rozstrzygnięcia niniejszego zapytania do
31 marca 2022 roku.
W wyżej wskazanym okresie zrealizowane będą:
1. Kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem - dla ok. 54 osób w wymiarze 50 godzin dla każdego uczestnika
2. Kurs prawa jazdy kat. CE wraz z egzaminem - dla ok. 53 osób w wymiarze 25 godzin dla każdego uczestnika
3. Kurs prawa jazdy kat. D wraz z egzaminem - dla ok. 11 osób w wymiarze 60 godzin dla każdego uczestnika
4. Kurs kwalifikacja wstępna przyspieszona - dla ok. 50 osób w wymiarze 140 godzin dla każdego uczestnika
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 - Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów CV oraz Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego, zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia".
Etap 2 - Ocena ofert dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów wyliczonych w
oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. (100 pkt. = 100%):
KRYTERIUM WAGA (%)
Cena ofertowa brutto 100
Kryterium oceny - cena ofertowa brutto* - 100%:
*pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT - kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)
Punkty za kryterium ,,cena ofertowa brutto" zostaną obliczone według następującego wzoru:
(Cena oferty najtańszej / Cena oferty badanej) x 100 = liczba punktów.
Weryfikacja oferowanej ceny:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Weryfikacja deklarowanego doświadczenia:
Na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego oraz portfolio/CV trenerów. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty Oferenta poświadczające odnośne doświadczenie.
1. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenianych.
2. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
3. W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą takie same u kilku oferentów Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru kilku wykonawców.
4. W przypadku ofert równoważnych zamawiający może wezwać oferentów, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
5. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób jednolity z upublicznieniem Zapytania.
6. Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami ,,Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017 r. oraz zapisami zawartymi we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności dotyczących kosztów związanych z zatrudnieniem personelu.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
8. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż wycena oferty zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU
Adres
al. Grunwaldzka 238A
80-266 Gdańsk
pomorskie , Gdańsk
Numer telefonu
585227700
Fax
brak
NIP
5832558844
Tytuł projektu
Uniwersytet Transportu - trzecia misja Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku dla zagubionych na pomorskim rynku pracy
Numer projektu
POWR.03.01.00-00-T165/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marta Barcikowska
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:1194782, 4/2019/T165
Źródło: Internet i własne
Załączniki: