Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17296178 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-05-09
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B
Organizator:POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
Adres: ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Województwo / powiat: małopolskie, pow. oświęcimski
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. + 48 (33) 844 - 97 - 13 lub 844 - 97 - 34
E-mail:
Opis:Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR - 85%.
Zamówienie realizowane w ramach projektów:

1) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 -12-0257/16);
2) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno-elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 - 12-0258/16);
3) Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego (RPMP.10.02.02 - 12-0259/16).
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowego prawa jazdy kategorii B dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych kształcących się zawodowo na terenie Powiatu Oświęcimskiego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia w podziale na 7 części.
Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do każdej z części zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 1) Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (parter), w terminie do dnia 20 maja 2019 r., do godziny 11:00.
2) Przy przesyłce pocztowej termin musi być na tyle wyprzedzający, by dotrzymana została powyższa data i godzina - data stempla pocztowego nie będzie brana pod uwagę.
3) Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem wykonawcy, zaadresowane na adres Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, oraz opisane:
nazwa (firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
32-602 Oświęcim
Dotyczy postępowania pn.:
,,Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B" - część

__Nie otwierać przed dniem 20 maja 2019 r., do godziny 11:00_
Otwarcie ofert:4) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10, w Oświęcimiu, pok. Nr 120 - I piętro, w dniu 20 maja 2019 r., o godzinie 11:30.
Termin składania:2019-05-20
Miejsce i termin realizacji:4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA - data zakończenia kursów do 30.08.2020 r.

Termin realizacji obejmuje lata: 2019-2020. Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia określa oczekiwany poziom realizacji przedmiotu zamówienia (dla każdej części odrębnie).
Wymagania:2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - zwanej dalej Pzp.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu publicznego, zgodnie z art. 138o ust. 2-4 Pzp.
5. WARUNKI UDZIAŁU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) Posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
2) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ad. 1) - Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był wpisany do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.).
Warunek zostanie uznany za spełniony po przedłożeniu wraz z ofertą uwierzytelnionej kopii tego zaświadczenia.

Ad. 2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym mi.in.:

a) sala wykładowa: z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia kursu

Warunek zostanie uznany za spełniony po wpisaniu w formularzu ofertowym stosownych informacji.
b) plac manewrowy: odpowiednio wydzielony i oznakowany

Warunek zostanie uznany za spełniony po wpisaniu w formularzu ofertowym stosownych informacji.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
Część 1 - co najmniej 3 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 2 - co najmniej 3 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 3 - co najmniej 3 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 4 - co najmniej 3 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 5 - co najmniej 3 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 6 - co najmniej 2 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy;
Część 7 - co najmniej 2 samochody osobowe przeznaczone do zajęć praktycznych nauki jazdy.

Warunek dotyczący dysponowania potencjałem technicznym uznany zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym, że dysponuje odpowiednią ilością samochodów osobowych przeznaczonych do zajęć praktycznej nauki jazdy, które będą wykorzystywane do wykonywania zamówienia.
Zamawiający zaleca, aby praktyczna nauka jazdy odbywała się przy użyciu pojazdu (samochodu) marki takiej samej lub zbliżonej, jaki preferowany jest w danym ośrodku egzaminowania.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia mi.in.:
Część 1 - co najmniej 3 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 2 - co najmniej 3 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 3 - co najmniej 3 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 4 - co najmniej 3 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 5 - co najmniej 3 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 6 - co najmniej 2 instruktorów do praktycznej nauki jazdy;
Część 7 - co najmniej 2 instruktorów do praktycznej nauki jazdy.
Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia uznany zostanie za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym, że dysponuje instruktorami praktycznej nauki jazdy, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia.
UWAGA !
Poleganie na zdolnościach innych podmiotów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go
z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wraz z ofertą).
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga załączenia do oferty zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia udowadniającego, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami innych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego, oraz że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. W szczególności dokument powinien określać: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia oraz czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych i zawodowych, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony w pkt Ad. 1) musi spełnić każdy z wykonawców oddzielnie.
Podwykonawcy:
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
6. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI:

1) W postępowaniu wnioski, zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną z zastrzeżeniem pkt 3.
2) Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwa.
3) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego na adres elektroniczny podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.
5) Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU
32 - 602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10
Wydział prowadzący postępowanie:
Biuro Zamówień Publicznych
e-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Koniecznie z dopiskiem:
Dotyczy postępowania pn.:
,,Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. B"
Znak sprawy: SZP.272.13.2019
7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
8. ZASADY SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, WYBORU OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1) Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2) Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
3) Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.
4) Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
5) Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
6) Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
7) Oświadczenia składające się na ofertę, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców muszą być złożone
w oryginale.
8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
10) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11) Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
12) Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
13) Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących wymaganych oświadczeń lub dokumentów.
14) Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była (odpowiednio) podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez wykonawcę.
15) Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
16) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: ,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Wykonawca ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z powyższym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
17) Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.
18) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający może zbadać, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
19) Na ofertę składają się:
a) Formularz ofertowy załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu;
b) Odpowiednie dokumenty określone w dziale 5. pkt 1) Ogłoszenia o zamówieniu;
c) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
5) Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
6) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem ,,ZMIANA". Koperty oznaczone ,,ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
7) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian
i poprawek z napisem na kopercie ,,WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami nie będą otwierane.
8) Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złożona po wyznaczonym terminie na składanie ofert.
9) Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny zawartej w ofertach.

10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1) Cena oferty powinna obejmować dla każdej z części zamówienia:
cenę brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby.
cenę ofertową brutto za przedmiot zamówienia określony w Ogłoszeniu o zamówieniu - dla danej części.

Podana cena ofertowa brutto, dla danej części służyć będzie do porównania ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

2) Podana w ofercie cena brutto musi być wyrażona w PLN, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 3
ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
3) Cena oferty musi być podana w złotych (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Podana w ofercie cena brutto musi uwzględniać wszystkie koszty i wydatki związane
z wykonaniem zamówienia, w szczególności koszty: zajęć teoretycznych i praktycznych, egzaminów, materiałów, badań lekarskich, zaświadczeń, opłat skarbowych.
11. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

1) Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami oceny ofert dla każdej z części zamówienia odrębnie:
cena - 80%
zdawalność - 20%
2) Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych w pkt 1 kryteriów oraz ich wag. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących zasad i według wzoru:
Sposób obliczenia punktów dla kryterium: cena (C0) - (maks. 80 pkt - 80%).

Cn
C0 = --------- x 80 %
Cb

C0 - liczba punktów przyznanych za cenę całkowitą,
Cn - najniższa cenowo oferta za wykonanie przedmiotu zamówienia,
Cb - cena badanej oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia,
80 % - waga oferty.

Sposób obliczenia punktów dla kryterium: zdawalność (Z) - (maks. 20 pkt - 20%).
W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty na podstawie danych o zdawalności egzaminu praktycznego przez kursantów egzaminu państwowego za pierwszym razem w latach 2017 i 2018. Dane te są podane do publicznej wiadomości zgodnie z art. 43 ust 1 pkt 6 a ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami przez Wydział Komunikacji właściwy dla danego wykonawcy. Punkty w ramach kryterium zostaną przyznane następująco:
Zb
Z = --------- x 20 %
Zn

Z - liczba punktów przyznanych za zdawalność,
Zb - średnia arytmetyczna zdawalności egzaminu praktycznego w latach 2017 i 2018 badanej oferty,
Zn - oferta z najwyższą średnią arytmetyczną zdawalności egzaminu praktycznego w latach
2017 i 2018,
20 % - waga oferty.

Łączna wartość punktowa (S) zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości.
S = C0 + Z
S - suma punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta /maks. 100 pkt/
C0 - liczba punktów uzyskanych za oferowaną cenę,
Z - liczba punktów uzyskanych za zdawalność.

3) Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta która przedstawi najkorzystniejszy bilans: ceny i pozostałych kryteriów tj. maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4) Jeżeli nie można będzie wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans: ceny i pozostałych kryteriów, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
5) Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane z złożonych ofertach.
12. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1) W celu zawarcia umowy, Wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest złożyć pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
2) W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

13. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW:

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2) Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

14. WZÓR UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu.

15. POINFORMOWANIE ZAMAWIAJĄCEGO O DOKONANIU LUB ZANIECHANIU DOKONANIA PRZEZ NIEGO CZYNNOŚCI OKREŚLONEJ W OGŁOSZENIU
O ZAMÓWIENIU:

Wykonawca może poinformować zamawiającego o niezgodnej z treścią Ogłoszenia o zamówieniu czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

16. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU:

1) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą - wnioskiem o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej www.bip.powiat.oswiecim.pl pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Ogłoszenia o zamówieniu a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie zamawiającego.
3) Jeżeli w wyniku zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i umieści taką informację na własnej stronie internetowej jak w pkt 1.
4) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu. Informację o ewentualnej zmianie zamieści na własnej stronie internetowej jak w pkt 1.
17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ogłoszeniu o zamówieniu i została oceniona jako najkorzystniejsza.
2) Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców: o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach(y) którzy zostali wykluczeni z postępowania, o wykonawcach(y) których oferta została odrzucona i powodach jej odrzucenia oraz o unieważnieniu postępowania.
3) Zamawiający udostępni informacje, o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: www.bip.powiat.oswiecim.pl.,
4) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może zbadać czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Uwagi:18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.
2) Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
3) Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, reprezentowane przez Starostę Oświęcimskiego, ul. St. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, telefon: 33/844 96 00, faks: 33/844 96 19, mail: sekretariat@powiat.oswiecim.pl;;
inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu jest Pan Wiesław Kmak, telefon: 33/844 96 41, faks: 33/844 96 19, mail: iod@powiat.oswiecim.pl;*;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 i 8a oraz art. 96 ust. 3, 3a i 3b Pzp.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1, 1a i 1b ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
5) Zamawiający poprawi w ofercie:
oczywiste omyłki pisarskie,
oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem o zamówieniu, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6) Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenia o zamówieniu z zastrzeżeniem ppkt 5),
jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
zawiera błędy w obliczeniu ceny,
wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w pkt 18 ppkt 5) tiret 3,
wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,
a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,
jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7) Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli:
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Kontakt:W sprawach związanych w powyższym postępowaniem należy porozumiewać z Biurem Zamówień Publicznych - tel. +48 (33) 844-97-13 lub 844-97-34, e-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Kod CPV:80000000-4, 80411200-0, 80411100-9
Numer dokumentu:SZP.272.13.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: