Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-15
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych
Organizator:Stowarzyszenie Europartner AKIE
Adres: ul. Warszawska 44/1 (, 15-077 Białystok
Województwo / powiat: podlaskie, pow. Białystok
Państwo: Polska
Telefon / fax:85 732 02 58
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje Uczestników/czek projektu.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje Uczestników/czek projektu.
2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych w ramach projektu ,,Dobry start zawodowy".
Cel zamówienia
Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych podnoszących kompetencje i kwalifikacje Uczestników/czek projektu.
Przedmiot zamówienia
CZĘŚĆ I
a) ,,Prawo jazdy kat. B" (wraz z opłaconym badaniem lekarskim oraz teoretycznym i praktycznym egzaminem państwowym) dla 40 Uczestników Projektu (2 grupy x 20 osób);
Kurs ma obejmować:
- 30 godzin zajęć teoretycznych (godziny lekcyjne) realizowanych w grupach x 2 grupy 20-osobowe oraz 30 godzin zajęć praktycznych na każdego Uczestnika Projektu - łącznie 40 osób (godziny zegarowe), materiały szkoleniowe i badania lekarskie dla każdego Uczestnika Projektu, egzamin wewnętrzny teoretyczny oraz egzamin wewnętrzny praktyczny dla każdego Uczestnika Projektu, opłacony teoretyczny i praktyczny egzamin państwowy - 1 podejście dla każdego Uczestnika Projektu.
CZĘŚĆ II
b) ,,Grafik komputerowy DTP" dla 40 Uczestników Projektu (2 grupy x 20 osób); 30 godz. lekcyjnych/grupę x 2 grupy 20-osobowe
W ramach tego czasu kursanci poznają zarówno teorię jak i praktykę przygotowywania profesjonalnych prac do druku.
Kurs przygotowuje do pracy w wydawnictwach, drukarniach, agencjach poligraficznych i reklamowych.
Cel kursu: zdobycie kompleksowej wiedzy na temat DTP (grafiki komputerowej w poligrafii i grafice użytkowej.
Poznanie zagadnień związanych z tworzeniem i obróbką grafiki rastrowej, grafiki wektorowej oraz profesjonalnego składu i łamania tekstu.
CZĘŚĆ III
c) ,,Szkolenie z fotografii i obróbki zdjęć" dla 40 Uczestników Projektu (2 grupy x 20 osób); 16 godz. lekcyjnych/grupę x 2 grupy 20-osobowe
W ramach tego czasu kursanci poznają zarówno teorię jak i praktykę.
Program: dobór nastaw aparatu pod kątem konkretnych tematów zdjęciowych i metody ich fotografowania, ustawienia ręczne, półautomatyczne, predefiniowane i domyślne, ekspozycje skuteczne nastawianie ostrości, odpowiedni dobór funkcji indywidualnych, atrakcyjnych efektów zdjęciowych i kompozycji obrazu.
Uczestnik szkolenia uzyskuje umiejętność samodzielnej obróbki fotografii, postprodukcji, zachowania wiernych kolorów na wydrukach, usprawnienia i unowocześnienia warsztatu cyfrowego.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 22-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Stowarzyszenie Europartner AKIE, ul. Warszawska 44/1 (III piętro) 15-077 Białystok, w terminie od dnia 16 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. Oferty, które wpłyną po terminie wyznaczonym na składanie ofert nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2020-05-22
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podlaskie Powiat: Białystok Miejscowość: Białystok
Harmonogram realizacji zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 kwietnia 2021 (maksymalny termin realizacji zamówienia).
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami i ich znaczeniem oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach:
Cena brutto - 70 %
Aspekty społeczne - 20%
Dyspozycyjność - 10%
KRYTERIUM A
Cena brutto (C) - 700% - oferta najkorzystniejsza cenowo (najtańsza) otrzyma 70 pkt. Ilość punktów dla każdej ocenianej oferty w kryterium zostanie wyliczona według wzoru:
C=(C min.)/(C bad.) X 70 pkt.
gdzie:
C- liczba punktów oferty badanej za kryterium ,,cena"
Cmin - najniższa cena brutto oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia wśród wszystkich nadesłanych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad. - cena brutto oferty badanej za wykonanie przedmiotu zamówienia.
KRYTERIUM B
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium to 20.
Zasady szczegółowej oceny kryterium Klauzul społecznych:
W przypadku ofert, które spełniły kryterium klauzul społecznych: zatrudniania na umowę o pracę co najmniej 1 osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osoby, o której mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym (art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) przy realizacji zamówienia*
niezatrudnianie przy realizacji zamówienia osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 0 pkt
zatrudnianie przy realizacji zamówienia jednej osoby bezrobotnej, niepełnosprawnej lub osoby, z katalogu osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 10 pkt
zatrudnianie przy realizacji zamówienia dwóch osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 15 pkt
zatrudnianie przy realizacji zamówienia powyżej dwóch osób bezrobotnych, niepełnosprawnych lub osób, o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym 20 pkt
*W przypadku osoby bezrobotnej lub długotrwale bezrobotnej kryterium może zostać uznane za spełnione w momencie zatrudnienia do realizacji niniejszego zamówienia nowej osoby, natomiast w pozostałych przypadkach wystarczającym jest oddelegowanie do realizacji przedmiotu zamówienia pracownika Wykonawcy, posiadającego wymagany status.
KRYTERIUM C
Dyspozycyjność oferenta będzie badana w dwóch wymiarach, w ramach każdego z nich możliwe jest do uzyskania max. 10 pkt.
1. Czas reakcji na zgłoszenie przez Zamawiającego potrzeby realizacji usługi,
To czas, w którym Oferent jest gotów do prowadzenia kursów od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego potrzeby rozpoczęcia realizacji konsultacji - za to kryterium można otrzymać max 10 pkt. Wg poniższego schematu:
Gotowość do rozpoczęcia realizacji zamówienia w terminie
Do 5 dni od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 10 pkt.
Od 6 dni do 14 dni - 5 pkt.
Powyżej 14 dni - 0 pkt.
W przypadku uzyskania przez trzech oferentów takiej samej ilości punktów, wybrany zostanie oferent z większym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie zgodnej z tematyką przedmiotu zamówienia, a jeśli nadal nie będzie możliwy wybór oferenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z oferentami, zajmującymi najwyższe miejsce w liście rankingowej.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MIASTO BIAŁYSTOK
Adres
Słonimska 1
15-950 Białystok
podlaskie , Białystok
Numer telefonu
85869000
Fax
858696266
NIP
9662117220
Tytuł projektu
Dobry start zawodowy
Numer projektu
RPPD.03.03.01-20-0211/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Paweł Backiel
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
85 732 02 58
Kod CPV:80530000-8
Numer dokumentu:1245862, 2/3.1.1/2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: