Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-10-25
Przedmiot ogłoszenia:Organizacja i przeprowadzenie kursu
Organizator:Fundacja Phenomen
Adres: Zamkowa 6, 84-100 Puck
Województwo / powiat: pomorskie, pow. pucki
Państwo: Polska
NIP:PL5871710138
Telefon / fax:798-765-320
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/132125
Opis:Organizacja i przeprowadzenie kursu ,,opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" dla 1 osoby- uczestnika projektu ,,System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I- drugi etap"
Powstaje w kontekście projektu
RPPM.06.01.01-22-0005/19 - ,,System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I- drugi etap"

Część 1
opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej 1 osoba

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu ,,opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej" dla 1 osoby- uczestnika projektu ,,System Aktywizacji Społeczno- Zawodowej w powiecie wejherowskim I- drugi etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1.1 Aktywizacja Społeczno- Zawodowa- mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Celem szkolenia jest zdobycie kwalifikacji zawodowych i umiejętności z zakresu pracy opiekuna osób starszych.
3. Przewiduje się, że w szkoleniu weźmie udział 1 osoba, jednak dopuszcza się możliwość zmiany liczby uczestników. Możliwość zmiany liczebności kursantów należy wziąć pod uwagę kalkulując cenę oferty, gdyż rozliczenie z Wykonawcą nastąpi na podstawie faktycznej liczby osób uczestniczących w szkoleniu.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia uczestnika do grupy zewnętrznej.
5. Planowany termin realizacji: do 25 Grudnia 2022 r.
6. Czas trwania zamówienia może ulec wydłużeniu wyłącznie za zgodą Zamawiającego, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu składania oferty, przy czym szkolenia należy rozpocząć w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
7. Wszystkie zajęcia muszą być prowadzone w systemie stacjonarnym, nie dopuszcza się prowadzenia zajęć drogą elektroniczną, metodą e-learningu, itp.
8. Miejsce realizacji: Wejherowo lub w odległości max. 15 km od Wejherowa
9. Oferty można składać wyłącznie za pośrednictwem systemu bazy konkurencyjności
Szczegóły zawiera załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2022-11-03
Termin składania:2022-11-03
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2022-11

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
wejherowski
Gmina
Wejherowo
Miejscowość
Wejherowo
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego w następujących przypadkach:
o aktualizacji danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.
o zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.
o Zmiany harmonogramu realizacji umowy.
o Ostatecznej liczby osób uczestniczących.
o Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
o Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Wykonawca spełni wskazany warunek udziału w postępowaniu, jeżeli posiada aktualny na dzień składania ofert wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowej;
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Wykonawca musi dysponować salą szkoleniową oraz urządzeniami koniecznymi do realizacji programu szkolenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego integralną część formularza ofertowego.
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 1 osobą posiadającą minimum 300 godzinne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej"
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
o Zał. Nr 2- formularz ofertowy
o Zał. Nr 3- oświadczenie o braku powiązań
o Zał. Nr 4- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia
- potwierdzenie wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-10-25
Data ostatniej zmiany
2022-10-25 15:56:09

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
A) Cena - 100%:
Zamawiający dokona oceny ofert w ramach tego kryterium na podstawie poniższego wzoru:
Wartość punktowa oferty= najniższa cena brutto spośród badanych ofert/ cena brutto badanej oferty x 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jarosław Galas
tel.: 798-765-320
e-mail: fundacja@phenomen.pl
Kod CPV:80500000-9
Numer dokumentu:2022-993-132125
Źródło: Internet i własne
Załączniki: